…what we were obliged to do – Suy niệm theo WAU ngày 08.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

We have done what we were obliged to do. (Luke 17:10)

The word “gospel” means “good news,” but sometimes that news—like today’s Gospel reading from Luke—can make us feel a bit uncomfortable. Jesus talks about serving God and taking care of what he wants done even when we have unmet needs of our own. He talks about doing all that’s commanded and counting it as only our “duty.” We should expect no special gratitude because obeying his commands doesn’t make us special; it makes us obedient servants. And that shoe pinches a little, doesn’t it?

So what is Jesus saying here? Is our relationship with him supposed to resemble that of a master and his slave? Well, God does ask us to obey his commands, but we also know that Jesus died and rose so that we could become his beloved sons and daughters. The real slavery he freed us from is slavery to our worldly passions and desires. Now he invites us into a relationship based on love and mercy, one that involves a divine exchange of our hearts with his. We give him the love that we have in our hearts, and he gives us . . . himself!

As that exchange happens, your acts of obedience are rooted less and less in a sense of obligation and more and more in love for God. And not just in the love you have for God but in the love he has for you. Even when you can’t feel it, God is still pouring his love into you through his Holy Spirit (Romans 5:5). That means you can keep serving when you’re tired. Or hungry. Or worried. When the baby is fussy, the boss is demanding, or the friend is complaining. All because of this divine exchange of love.

The next time you find yourself struggling to meet yet another need, take a moment to cry out to the Lord, “Increase your love in me!” Trust the Holy Spirit to show you how to receive that love and to give you evidence that it is growing in you. Then you can say, “I am just doing what I am obliged to do,” and know the love that eases the pinch.

“Jesus, help me to trust you and experience your love for me as I grow in being your obedient servant.”

Chúng tôi chỉ làm những gì chúng tôi phải làm (Lc 17,10)

Hạn từ “Tin mừng” có nghĩa là “tin tốt”, nhưng đôi khi tin tức đó – như bài đọc Tin mừng hôm nay của Luca – có thể khiến chúng ta cảm thấy hơi khó chịu. Chúa Giêsu nói về việc phụng sự Thiên Chúa và quan tâm đến những gì Ngài muốn làm ngay cả khi chúng ta có những nhu cầu chưa được đáp ứng của riêng mình. Ngài nói về việc làm tất cả những gì được lệnh và coi đó chỉ là “bổn phận” của chúng ta. Chúng ta không nên mong đợi sự biết ơn đặc biệt nào bởi vì việc tuân theo mệnh lệnh của Ngài không khiến chúng ta trở nên đặc biệt; nó khiến chúng ta trở thành những người đầy tớ vâng lời. Và nó có chút gì không ổn, phải không?

Vậy Chúa Giêsu đang nói gì ở đây? Mối tương quan của chúng ta với Ngài có phải giống như mối tương quan của chủ nhân và nô lệ của anh ta không? Vâng, Thiên Chúa yêu cầu chúng ta tuân theo mệnh lệnh của Ngài, nhưng chúng ta cũng biết rằng Chúa Giêsu đã chết và sống lại để chúng ta có thể trở thành con cái yêu dấu của Ngài. Chế độ nô lệ thực sự mà Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi là nô lệ cho những đam mê và ham muốn trần tục của chúng ta. Giờ đây, Ngài mời gọi chúng ta vào một mối tương quan dựa trên tình yêu thương và lòng thương xót, một mối tương quan liên quan đến sự trao đổi thiêng liêng của trái tim chúng ta với Ngài. Chúng ta trao cho Ngài tình yêu mà chúng ta có trong trái tim của chúng ta, và Ngài cho chúng ta. . . bản thân Ngài!

Khi sự trao đổi đó xảy ra, hành vi vâng lời của bạn ngày càng ít bắt nguồn từ ý thức nghĩa vụ và ngày càng yêu mến Thiên Chúa nhiều hơn. Và không chỉ trong tình yêu bạn dành cho Thiên Chúa mà còn trong tình yêu mà Ngài dành cho bạn. Ngay cả khi bạn không thể cảm nhận được điều đó, Thiên Chúa vẫn đổ tình yêu thương vào bạn qua Thánh Linh của Ngài (Rm 5,5). Điều đó có nghĩa là bạn có thể tiếp tục phục vụ khi cảm thấy mệt mỏi. Hay đói khát. Hay lo lắng. Khi đứa bé quấy khóc, ông chủ ra lệnh, hoặc bạn bè phàn nàn. Tất cả chỉ vì sự trao đổi tình yêu thiêng liêng này.

Lần tới khi bạn thấy mình đang phải vật lộn để đáp ứng thêm một nhu cầu khác, hãy dành một chút thời gian để kêu lên với Chúa, “Xin hãy gia tăng tình yêu thương của Chúa trong con!” Hãy tin cậy Chúa Thánh Thần chỉ cho bạn cách đón nhận tình yêu thương đó và cho bạn bằng chứng rằng tình yêu đó đang lớn dần trong bạn. Sau đó, bạn có thể nói, “Tôi chỉ đang làm những gì tôi có bổn phận phải làm” và biết rằng tình yêu sẽ làm dịu đi sự kìm kẹp.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con tin cậy Chúa và cảm nghiệm tình yêu thương của Chúa dành cho con khi con lớn lên trong vai trò tôi tớ vâng phục của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon