Destroy this temple… – Suy niệm theo WAU ngày 09.11.2022

0

 Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Destroy this temple and in three days I will raise it up. (John 2:19)

“Built to Last.” The Ford Motor Company used this slogan to advertise its trucks for many years. It was a very successful ad campaign-but why? Because as we know, many things don’t last. So many things fall apart faster than we’d like-not just our cars, but our appliances, our furniture, even our homes. So it’s great to find something that is well-built, sturdy, and reliable.

On this feast of the Dedication of St. John Lateran, we are indeed celebrating something that is “built to last”-the Church! Dedicated in AD 324, the Basilica of St. John Lateran is the world’s oldest church. It is the cathedra, or “chair,” of the Bishop of Rome, the pope. It is essentially the “home church” for all the world’s Catholics. But as amazing as that is, it’s not the real reason we are celebrating today. We are celebrating because this particular church turns our thoughts toward a home that will never disappear.

Of course, the basilica will one day decay-as will all of our churches. That’s because a church building is not our eternal home. But inside each church is a tabernacle, where Jesus dwells. He is our eternal home. He is the One who brings God and his people together as one-something we are reminded of every time we enter a church. Every church, in fact, shows us that our eternal home is with God, in Christ.

So the next time you’re longing for something that will last, get to church! Turn your attention toward the tabernacle, where Christ dwells under the humble appearance of bread and wine. Take a moment to be still and trust that the Lord will never leave you. Let his presence nourish you and make you secure in knowing that you have a home with Christ that is “built to last”-forever.

“Lord, I praise you for your steadfast faithfulness. May I learn to trust you in every situation. You are the rock on which I stand!”

Hãy phá vỡ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ xây dựng lại (Ga 2,19)

Sản phẩm lâu bền”. Công ty xe hơi Ford đã sử dụng khẩu hiệu này để quảng cáo xe tải của mình trong nhiều năm. Đó là một chiến dịch quảng cáo rất thành công – nhưng tại sao? Bởi vì như chúng ta biết, nhiều thứ không tồn tại lâu dài. Rất nhiều thứ đổ vỡ nhanh hơn chúng ta mong muốn – không chỉ ô tô mà còn cả đồ gia dụng, đồ đạc, thậm chí cả nhà cửa của chúng ta. Vì vậy, thật tuyệt khi bạn tìm được thứ gì đó được xây dựng tốt, chắc chắn và đáng tin cậy.

Vào ngày lễ Cung hiến Thánh đường Gioan Lateranô này, chúng ta thực sự đang kỷ niệm một điều gì đó được “xây dựng để tồn tại lâu dài” – là Hội thánh! Được xây dựng vào năm 324 sau Công Nguyên, Nhà thờ Thánh John Lateran là nhà thờ lâu đời nhất thế giới. Đó là cathedra, hay “chiếc ghế”, của Giám mục thành Rome, tức Giáo hoàng. Về cơ bản, nó là “nhà thờ mẹ” cho tất cả những người Công giáo trên thế giới. Nhưng tuyệt vời như vậy, đó không phải là lý do thực sự mà chúng ta tổ chức lễ kỷ niệm ngày hôm nay. Chúng ta đang mừng kính vì nhà thờ đặc biệt này hướng suy nghĩ của chúng ta về một ngôi nhà sẽ không bao giờ tàn lụi.

Tất nhiên, một ngày nào đó, vương cung thánh đường sẽ suy tàn – cũng như tất cả các nhà thờ của chúng ta. Đó là bởi vì một công trình nhà thờ không phải là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Nhưng bên trong mỗi nhà thờ có một nhà tạm, nơi Chúa Giêsu ngự. Ngài là ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta. Ngài là Đấng mang Thiên Chúa và dân Ngài lại với nhau – điều mà chúng ta được nhắc nhở mỗi khi bước vào nhà thờ. Thật vậy, mọi nhà thờ đều cho chúng ta thấy rằng ngôi nhà vĩnh cửu của chúng ta là ở với Thiên Chúa, trong Đức Kitô.

Vì vậy, lần tới khi bạn khao khát điều gì đó sẽ tồn tại lâu dài, hãy đến nhà thờ! Hãy hướng sự chú ý của bạn về phía nhà tạm, nơi Đức Kitô ngự dưới vẻ ngoài khiêm nhường của bánh và rượu. Hãy dành một chút thời gian để tĩnh lặng và tin tưởng rằng Chúa sẽ không bao giờ rời bỏ bạn. Hãy để sự hiện diện của Ngài nuôi dưỡng bạn và khiến bạn an tâm khi biết rằng bạn có một ngôi nhà với Đức Kitô được “xây dựng trường tồn” – mãi mãi.

Lạy Chúa, con ngợi khen Chúa vì lòng trung tín bền vững của Chúa. Chớ gì con học cách tin tưởng Chúa trong mọi tình huống. Chúa là tảng đá mà con đứng trên đó!

Comments are closed.

phone-icon