All live to him – Suy niệm Chúa Nhật 32 Thường Niên C

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, November 6,2022

 “All live to him”

Scripture:  Luke 20:27-38

27 There came to him some Sadducees, those who say that there is no resurrection, 28 and they asked him a question, saying, “Teacher, Moses wrote for us that if a man’s brother dies, having a wife but no children, the man must take the wife and raise up children for his brother. 29 Now there were seven brothers; the first took a wife, and died without children; 30 and the second 31 and the third took her, and likewise all seven left no children and died.  32 Afterward the woman also died. 33 In the resurrection, therefore, whose wife will the woman be? For the seven had her as wife.”34 And Jesus said to them, “The sons of this age marry and are given in marriage; 35 but those who are accounted worthy to attain to that age and to the resurrection from the dead neither marry nor are given in marriage, 36 for they cannot die any more, because they are equal to angels and are sons of God, being sons of the resurrection. 37 But that the dead are raised, even Moses showed, in the passage about the bush, where he calls the Lord the God of Abraham and the God of  Isaac and the God of Jacob. 38 Now he is not God of the dead, but of the living; for all live to him.”

Chúa Nhật, ngày 06.11.2022

Với Người tất cả đều đang sống

Lc 20,27-38

27 Có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại.28 Mấy người ấy hỏi Đức Giê-su: “Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: Nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng, để sinh con nối dòng cho anh hay em mình.29 Vậy nhà kia có bảy anh em trai. Người anh cả lấy vợ, nhưng chưa có con thì đã chết.30 Người thứ hai,31 rồi người thứ ba đã lấy người vợ goá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào.32 Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết.33 Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? “34 Đức Giê-su đáp: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng,35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng.36 Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.37 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham,Thiên Chúa của tổ phụ I-xa-ác, và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp.38 Mà Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”

Meditation: Is your life earth-bound or heaven-bound? The Sadducees had one big problem – they could not conceive of heaven beyond what they could see with their naked eyes! Aren’t we often like them? We don’t recognize spiritual realities because we try to make heaven into an earthly image. The Sadducees came to Jesus with a test question to make the resurrection look ridiculous. The Sadducees, unlike the Pharisees, did not believe in immortality, nor in angels or evil spirits. Their religion was literally grounded in an earthly image of heaven.

The Scriptures give witness – we will rise again to immortal life

Jesus retorts by dealing with the fact of the resurrection. The Scriptures give proof of it. In Exodus 3:6, when God manifests his presence to Moses in the burning bush, the Lord tells him that he is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He shows that the patriarchs who died hundreds of years previously were still alive in God. Jesus defeats their arguments by showing that God is a living God of a living people. God was the friend of Abraham, Isaac, and Jacob when they lived. That friendship could not cease with death. As Psalm 73:23-24 states: “I am continually with you; you hold my right hand. You guide me with your counsel, and afterward you will receive me to glory.” 

The ultimate proof of the resurrection is the Lord Jesus and his victory over death when he rose from the tomb. Before Jesus raised Lazarus from the dead, he exclaimed:  “I am the resurrection and the life; he who believes in me, though he die, yet shall he live, and whoever lives and believes in me shall never die. Do you believe this?” (John 11:25). Jesus asks us the same question. Do you believe in the resurrection and in the promise of eternal life with God?

Jesus came to restore Paradise and everlasting life for us

The Holy Spirit reveals to us the eternal truths of God’s enduring love and the abundant life he desires to share with us for all eternity. Paul the Apostle, quoting from the prophet Isaiah (Isaiah 64:4; 65:17) states: “What no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man conceived, what God has prepared for those who love him,” God has revealed to us through the Spirit (1 Corinthians 2:9-10). The promise of Paradise – heavenly bliss and unending life with an all-loving God – is beyond human reckoning. We have only begun to taste the first-fruits! Do you live now in the joy and hope of the life of the age to come?

“May the Lord Jesus put his hands on our eyes also, for then we too shall begin to look not at what is seen but at what is not seen. May he open the eyes that are concerned not with the present but with what is yet to come, may he unseal the heart’s vision, that we may gaze on God in the Spirit, through the same Lord, Jesus Christ, whose glory and power will endure throughout the unending succession of ages.” (Prayer of Origen, 185-254 AD)

Suy niệm:  Cuộc sống của bạn hướng về thế gian hay hướng về thượng giới? Người Sađốc có vấn đề lớn – họ không thể quan niệm về Thiên đàng bên ngoài những gì họ có thể nhìn thấy với đôi mắt trần của họ! Chẳng phải chúng ta cũng thường giống như họ sao? Chúng ta không nhận ra những thực tại thiêng liêng bởi vì chúng ta cố gắng tạo ra Thiên đàng theo hình ảnh trần thế. Người Sađốc đến dò hỏi Đức Giêsu với một câu hỏi để khiến việc sống lại xem như một điều lố bịch. Người Sađốc không giống như người Pharisêu, không tin sự bất tử, hay các thiên thần hay những thần dữ. Thật vậy, niềm tin của họ dựa trên một hình ảnh trần thế về Thiên đàng.

Kinh thánh minh chứng – chúng ta sẽ sống lại cho cuộc sống bất tử

Đức Giêsu trả miếng bằng việc xử lý với sự kiện sống lại. Kinh thánh làm chứng về điều đó. Trong sách Xuất hành 3,6 khi Thiên Chúa tỏ mình cho Môisen trong bụi gai bốc cháy, Thiên Chúa nói với ông rằng Người là Thiên Chúa của Abraham, Isaac, và Giacóp. Người bày tỏ rằng các tổ phụ, đã chết hằng trăm năm trước đó, vẫn sống trong Chúa. Chúa Giêsu đánh bại những tranh cãi của họ bằng sự bày tỏ rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa hằng sống của người sống. Thiên Chúa là bạn của Abraham, Isaac, và Giacóp khi họ còn sống. Tình bằng hữu đó không thể dừng lại với cái chết. Như Thánh vịnh 73,23-24 nói rằng: “Thật con ở với Chúa luôn, tay con Ngài nắm chẳng buông chẳng rời. Dắt dìu khuyên nhủ bao lời, một mai đưa tới rạng ngời quang vinh.”

Bằng chứng cơ bản của sự sống lại là Đức Giêsu và sự chiến thắng của Người trên sự chết khi Người sống lại ra khỏi mồ. Trước khi Đức Giêsu cho Lagiarô sống lại từ cõi chết, Người tuyên bố: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta, dù có chết, cũng sẽ sống, và ai sống mà tin Ta sẽ không bao giờ chết. Ngươi có tin điều này không?” (Ga 11,25). Đức Giêsu hỏi chúng ta cũng cùng một câu hỏi. Bạn có tin sự sống lại và lời hứa sự sống đời đời với Thiên Chúa không?

Đức Giêsu đến để phục hồi Thiên đàng và sự sống vĩnh cửu cho chúng ta

Chúa Thánh Thần mặc khải cho chúng ta những chân lý đời đời của tình yêu bất tận của Thiên Chúa và sự sống Người muốn chia sẻ với chúng ta trong cõi đời đời. Thánh Phaolô tông đồ, trích dẫn lời của ngôn sứ Isaia 64,4- 65,17 rằng: “Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai yêu mến Người”, Thiên Chúa đã mặc khải với chúng ta nhờ Thần Khí (1Cor 2,9-10). Lời hứa Thiên đàng – hạnh phúc Thiên đàng và cuộc sống bất tận với Thiên Chúa luôn yêu thương – vượt quá sự hiểu biết của con người. Chúng ta mới chỉ bắt đầu nếm những hoa trái đầu mùa! Bạn có đang sống trong vui mừng và hy vọng của cuộc sống đời sau không?

“Chớ gì Chúa Giêsu cũng đặt tay của Người trên cặp mắt chúng ta, để rồi chúng ta cũng sẽ bắt đầu không chỉ nhìn thấy những gì trông thấy, mà cả những gì không nhìn thấy. Chớ gì Chúa mở những đôi mắt liên quan không chỉ với đời này, nhưng với những gì ở đời sau. Chớ gì Chúa mở cái nhìn của tâm hồn, để chúng ta có thể nhìn ngắm Thiên Chúa trong Thần Khí, qua cùng một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Đấng mà vinh quang và quyền lực của Người sẽ tồn tại qua muôn vàn thế hệ.” (Lời cầu nguyện của giáo phụ Origen, 185-254 AD)

Comments are closed.

phone-icon