Blessed are the eyes … Suy niệm theo WAU ngày 29.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Throughout history, God has always resisted the proud and wel­comed the humble. Those who learn to rely on his grace can testify to this fact. They all know that there is no greater happiness than having a per­sonal relationship with the God of all creation. They know that there is no greater privilege than knowing that this almighty, ever-living God is also a loving Father.

This promise is at the heart of to­day’s Gospel reading. Those who come to God in humility and trust enter into a relationship with him that is far more intimate than any other relationship they have ever known.

Think about the apostles, the ones Jesus referred to as “childlike.” One was a political activist, another a jaded tax collector, and still others rough-hewn fishermen. This was no naïve group! Yet these worldly-wise men learned how to trust in God the same way children instinctively trust their parents. Their hearts became softened as they learned a new inno­cence and openness with God and toward each other.

Like the apostles, most of us have experienced enough disappointment and betrayal to make us cautious about trusting anyone—especially a faraway God. But our heavenly Fa­ther continues to ask us to come to him without pretense. He invites us to be honest with him, to tell him plainly who we are and what we want out of life. He wants us to know that no matter what we say, his love for us can’t be shaken.

Take some time today to tell your heavenly Father about your fears, your struggles, your worries, and your sins—even the ones you’re not ready to let go of. He can han­dle it. Most important, tell him that you love him as a child loves his or her dad. You’ll be surprised at how comforting and encouraging your Fa­ther can be. Then, when Christmas comes, you won’t just be remember­ing the incarnation of his Son as a historical event. You’ll be celebrating the greatest gift your Father has ever given to you!

“Father, I have nothing to hide from you. I want to come to you today as a child. Please make me like your Son.”

Trong suốt lịch sử, Thiên Chúa luôn chống lại những kẻ kiêu ngạo và yêu thích những kẻ khiêm nhường. Những ai học cách dựa vào ân sủng của Ngài có thể làm chứng cho điều này. Tất cả họ đều biết rằng không có hạnh phúc nào lớn hơn là có một mối tương quan vĩnh viễn với Thiên Chúa của mọi tạo vật. Họ biết rằng không có đặc ân nào lớn hơn là biết rằng Thiên Chúa toàn năng, hằng sống này cũng là một người Cha nhân từ.

Lời hứa này là trọng tâm của bài đọc Tin Mừng của ngày hôm nay. Những ai đến với Thiên Chúa trong sự khiêm nhường và tin cậy sẽ bước vào mối tương quan với Ngài, một mối tương quan mật thiết hơn nhiều so với bất kỳ mối tương quan nào khác mà họ từng biết.

Hãy nghĩ về các tông đồ, những người mà Chúa Giêsu gọi là như “trẻ thơ”. Một người là nhà hoạt động chính trị, người khác là nhân viên thu thuế, và những người khác là ngư dân thô lỗ. Đây không phải là một nhóm ngây thơ! Tuy nhiên, những người thông thái trên thế gian này đã học được cách tin cậy nơi Thiên Chúa giống như cách con cái tin tưởng cha mẹ chúng theo bản năng. Trái tim của họ trở nên dịu lại khi họ học được sự đổi mới và cởi mở mới với Thiên Chúa và đối với nhau.

Giống như các tông đồ, hầu hết chúng ta đã trải qua sự thất vọng và phản bội đủ để khiến chúng ta phải thận trọng khi tin tưởng bất cứ ai – đặc biệt là một Thiên Chúa ở xa. Nhưng Cha trên trời của chúng ta vẫn tiếp tục yêu cầu chúng ta đến với Ngài mà không cần giả vờ. Ngài mời gọi chúng ta thành thật với Ngài, nói rõ ràng cho Ngài biết chúng ta là ai và chúng ta muốn gì trong cuộc sống. Ngài muốn chúng ta biết rằng dù chúng ta có nói gì đi chăng nữa thì tình yêu của Ngài dành cho chúng ta không thể bị lung lay.

Hôm nay, hãy dành chút thời gian để nói với Cha trên trời về nỗi sợ hãi, những khó khăn, lo lắng và tội lỗi của bạn – ngay cả những điều bạn chưa sẵn sàng buông bỏ. Ngài có thể xử lý nó. Quan trọng nhất, hãy nói với Ngài rằng bạn yêu mến Ngài như một đứa trẻ yêu bố của mình. Bạn sẽ ngạc nhiên về cách an ủi và động viên của Cha bạn. Sau đó, khi lễ Giáng sinh đến, bạn sẽ không chỉ nhớ đến sự nhập thể của Con Ngài như một sự kiện lịch sử. Bạn sẽ đón mừng món quà tuyệt vời nhất mà Cha của bạn từng ban tặng cho bạn!

Lạy Cha, con không có gì phải giấu cha. Con muốn đến với Cha ngày hôm nay như một đứa trẻ. Xin hãy làm cho con giống như Con của Cha.

Is 11, 1-10

Từ gốc tổ Giesê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ (Is 11,1)

A shoot shall sprout from the stump of Jesse. (Isaiah 11:1)

The branches of late fall and winter look barren and lifeless, don’t they? The “stump of Jesse”—the line of Judah’s kings—must have looked just as dead to the people of Isaiah’s time. Moral decay and miscarried justice had made the kingdom look like a wasteland, a forest hewn down by an axe (Isaiah 10:34). But God promised that a shoot would sprout from one trunk, a bud would blossom, and life and vitality would reemerge (11:1).

For the people of Jerusalem, that prophecy described an ideal king from the line of Jesse (King David’s father), someone who would rule as a king should. The Spirit of the Lord would settle on him, and he would restore the kingdom (Isaiah 11:2). And as they lived in peace, they would manifest God’s glory to the nations around them.

It sounded so glorious! But God’s plans were even more glorious than what Isaiah and the people who heard him understood. For that prophecy refers not just to a human king but to a heavenly one.

Of course, we have the benefit of two thousand years’ hindsight, so we can understand that Jesus is the ultimate fulfillment of this prophecy. He is the ultimate descendant of David who is now ascended to his throne in heaven. From that throne, he rules peaceably over all who come to him. He shows, by how he governs us, that he has the wisdom, understanding, counsel, strength, and other gifts that Isaiah’s prophecy describes (11:2-3).

Even more wonderful, we all have received the same Spirit that rested upon Jesus (John 14:16-17). Remember that as you spend time with the Lord this Advent. Fruitful branches can blossom from what looks like dry ground and bare stumps in your life. The Spirit can give you wisdom and understanding during holiday family gatherings. He can give you strength to bear up under loneliness or other difficulties that arise at this time of year. What might look barren and lifeless in you really does hold life because a shoot has sprouted—Jesus, who is Life himself.

“Jesus, thank you for your life and the gifts of the Spirit that you share with me.”

Những cành cây cuối thu đầu đông trông cằn cỗi và thiếu sức sống, phải không? “Gốc của Giesê” – dòng dõi của các vị vua của Giuđa – hẳn là đã chết đối với người dân vào thời của Isaia. Sự suy đồi đạo đức và công lý bị hủy hoại đã khiến vương quốc giống như một vùng đất hoang, một khu rừng bị đốn hạ bởi một chiếc rìu (Is 10,34). Nhưng Thiên Chúa hứa rằng một chồi sẽ nảy mầm từ một thân cây, một chồi sẽ nở hoa, và sự sống và sinh khí sẽ xuất hiện trở lại (11,1).

Đối với người dân Giêrusalem, lời tiên tri đó mô tả một vị vua lý tưởng thuộc dòng dõi của Giesê (cha của Vua Đavít), một người sẽ cai trị như một vị vua. Thánh Linh của Chúa sẽ ngự trên ông, và ông sẽ khôi phục vương quốc (Is 11,2). Và khi sống trong hòa bình, họ sẽ bày tỏ sự vinh hiển của Thiên Chúa cho các quốc gia xung quanh họ.

Nghe thật là vinh hiển! Nhưng kế hoạch của Thiên Chúa thậm chí còn vinh quang hơn những gì Isaia và những người đã nghe ông hiểu. Vì lời tiên tri đó không chỉ đề cập đến một vị vua loài người mà còn đề cập đến một vị Vua trên trời.

Tất nhiên, chúng ta có được lợi ích từ nhận thức muộn màng của hai ngàn năm, vì vậy chúng ta có thể hiểu rằng Chúa Giêsu là ứng nghiệm cuối cùng của lời tiên tri này. Ngài là hậu duệ cuối cùng của Đavít, người hiện đã lên ngôi trên thiên đàng. Từ ngai vàng đó, Ngài cai trị một cách hòa bình tất cả những ai đến với Ngài. Qua cách cai quản chúng ta, Ngài cho thấy rằng Ngài có sự khôn ngoan, hiểu biết, lời khuyên, sức mạnh và các ân sủng khác mà lời tiên tri của Isaia đã mô tả (11,2-3).

Tuyệt vời hơn nữa, tất cả chúng ta đều nhận được cùng một Thánh Linh ngự trên Chúa Giêsu (Ga 14,16-17). Hãy nhớ điều đó khi bạn dành thời gian cho Chúa trong Mùa Vọng này. Những cành cây trĩu quả có thể nở hoa từ những thứ trông giống như mặt đất khô cằn và những gốc cây trơ trụi trong cuộc sống của bạn. Thánh Linh có thể ban cho bạn sự khôn ngoan và hiểu biết trong các kỳ họp mặt gia đình. Ngài có thể cho bạn sức mạnh để chống chọi với nỗi cô đơn hoặc những khó khăn khác nảy sinh vào thời điểm này trong năm. Những gì có thể trông cằn cỗi và thiếu sức sống trong bạn thực sự giữ được sự sống bởi vì một chồi non đã nảy mầm – Chúa Giêsu, chính là Sự sống.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn Chúa vì cuộc sống của con và những ân sủng của Thánh Linh mà Chúa chia sẻ với con.

 

 

Comments are closed.

phone-icon