In no one in Israel have I found such faith – Suy niệm theo WAU ngày 28.11.2022

0

 Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

In no one in Israel have I found such faith. (Matthew 8:10)

The Roman centurion in today’s Gospel reading was a practical man. He had heard about Jesus’ miracles and healings, so he knew where to go when his servant was ill. He even trusted that Jesus didn’t have to be physically present in order to heal his servant. And so Jesus not only healed from a distance, but praised the centurion for his faith (Matthew 8:10).

Why was this Gentile man able to see so clearly the power and authority of Jesus when many of Israel’s religious leaders did not? Perhaps it was because he came to Jesus with no misconceptions or assumptions. He saw and he believed. He didn’t think, “But this man is breaking the Sabbath” or “But he eats with tax collectors and prostitutes.” He didn’t have expectations that biased him against the reality of what he had seen and heard.

We believe in Jesus’ power and authority to heal, but sometimes our own misconceptions can act as obstacles as well. For example, we might think that miraculous healings don’t happen today or that only the prayers of saints can heal people. Or we might think that God won’t answer us when we pray for healing. Maybe we don’t ask for healing because we have become so resigned to the situation that we think nothing will ever change.

If any of this describes you, try to follow the example of this Roman centurion. Tell yourself, “I believe that Jesus heals, and so I will ask for this healing,” or “Through my baptism, Jesus has given me a share in his authority to heal, so I can pray with this person who is suffering.” Then, after you pray, you can surrender the outcome to the Lord. You have acted in faith, and that’s all Jesus is asking of you.

God wants to heal and wants to use us as instruments to heal other people. It’s that simple. So let’s clear away any misconceptions or assumptions that tempt us to question that reality. Keep believing and keep praying, and the Lord will praise your faith, just as he did for this Roman centurion.

“Jesus, I believe that you can heal. Help me to be ready and willing to pray for healing whenever I see a need.”

Tôi chưa thấy ai trong dân Israel có lòng tin như vậy (Mt 8,10)

Người sĩ quan La Mã trong bài Tin mừng hôm nay là một người thực tế. Ông đã nghe về các phép lạ và sự chữa lành của Chúa Giêsu, vì vậy ông biết phải đi đâu khi tôi tớ của ông bị ốm. Ông thậm chí còn tin tưởng rằng Chúa Giêsu không cần phải hiện diện để chữa bệnh cho người hầu của ông. Và vì vậy Chúa Giêsu không chỉ chữa bệnh từ xa, mà còn ca ngợi viên sĩ quan vì đức tin của ông (Mt 8,10).

Tại sao người dân ngoại này có thể thấy rõ quyền năng và uy quyền của Chúa Giêsu trong khi nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo của Israel thì không? Có lẽ đó là bởi vì ông đến với Chúa Giêsu mà không có quan niệm sai lầm hay giả định. Ông đã thấy và ông tin. Ông không nghĩ, “Người này đang vi phạm ngày Sabát” hoặc “Nhưng ông ta ăn với những người thu thuế và gái điếm”. Ông không có những ý nghĩ làm sai lệch Ngài so với thực tế của những gì ông đã thấy và đã nghe.

Chúng ta tin vào quyền năng và thẩm quyền chữa lành của Chúa Giêsu, nhưng đôi khi những quan niệm sai lầm của chúng ta cũng có thể trở thành chướng ngại vật. Ví dụ, chúng ta có thể nghĩ rằng ngày nay không xảy ra việc chữa lành bằng phép lạ hoặc chỉ những lời cầu nguyện của các vị thánh mới có thể chữa lành bệnh cho mọi người. Hoặc chúng ta có thể nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ không trả lời chúng ta khi chúng ta cầu nguyện để được chữa lành. Có thể chúng ta không cầu xin chữa lành bởi vì chúng ta đã trở nên cam chịu với tình huống mà chúng ta nghĩ rằng sẽ không có gì thay đổi.

Nếu bất kỳ điều nào trong số này mô tả bạn, hãy thử làm theo ví dụ về viên sĩ quan La Mã này. Hãy tự nói với bản thân, “Tôi tin rằng Chúa Giêsu chữa lành, và vì vậy tôi sẽ cầu xin sự chữa lành này,” hoặc “Qua phép rửa của tôi, Chúa Giêsu đã cho tôi một phần trong quyền phép chữa lành của Ngài, vì vậy tôi có thể cầu nguyện với người đang đau khổ này.” Sau đó, sau khi bạn cầu nguyện, bạn có thể phó thác kết quả cho Chúa. Bạn đã hành động trong đức tin, và đó là tất cả những gì Chúa Giêsu đang yêu cầu ở bạn.

Thiên Chúa muốn chữa lành và muốn sử dụng chúng ta như một công cụ để chữa lành cho người khác. Nó đơn giản mà. Vì vậy, hãy xóa bỏ mọi quan niệm hoặc giả định sai lầm khiến chúng ta đặt câu hỏi về thực tế đó. Hãy tiếp tục tin tưởng và tiếp tục cầu nguyện, và Chúa sẽ ca ngợi đức tin của bạn, giống như Ngài đã làm cho viên sĩ quan La Mã này.

 Lạy Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa có thể chữa lành. Xin hãy giúp con luôn sẵn sàng và ước mong cầu nguyện để được chữa lành bất cứ khi nào con thấy cần thiết. 

 

Comments are closed.

phone-icon