Increase our faith – Suy niệm theo WAU ngày 07.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Increase our faith. (Luke 17:5)

Rarely in the Gospels does Jesus give a straightforward answer to any question. It seems he often prefers to answer with a challenge of some kind. In this way, he gives us new, fresh, and sometimes perplexing insights into how his Father works.

That’s what happens in today’s reading when Jesus’ apostles asked him to increase their faith. Instead of telling them step-by-step how to grow in faith, Jesus uses images like mustard seeds and mulberry trees. His answer to their question may leave us feeling just as puzzled as the apostles probably felt!

Mustard seeds are tiny, but the truth is, you need just a little bit of faith when you have a great, big God. We know that our God is powerful: he can save, restore, redeem, heal, and do more than we can ask or imagine (Ephesians 3:20). With such a God, we don’t need to wait until our faith grows to ask for what we need. We only need to pray with what little faith we do have. We know that God, the Creator of the universe, can do the impossible. He can even uproot a mulberry tree!

We just may see the Lord do some amazing things in answer to our prayers, and this can surely increase our faith in him. And yet we all know that sometimes his answers to our prayers look very different than what we had expected or hoped for. This doesn’t mean that he hasn’t heard us, of course. Rather, because he is a great God, his ways are beyond our ways (see Isaiah 55:9). When we choose to leave the outcome of our prayers in his hands, we are giving our faith a chance to grow. We are choosing to believe that he is working, even when we can’t see it.

So let’s look at that little mustard seed of faith as a seed of trust as well, one that will grow in us as we continue to walk with the Lord. When we pray, let’s look to God’s greatness, not our own lack of faith. Let’s also place our needs and desires in his hands. As we do, we may see our faith increasing. Maybe not enough to cast a mulberry tree into the sea, but perhaps in some surprising and amazing ways nonetheless.

“Lord Jesus, with the little faith I do have, I place my trust in you.”

Xin thêm niềm tin cho chúng con (Lc 17,5)

Hiếm khi nào trong các sách Tin mừng, Chúa Giêsu trả lời thẳng thắn cho bất kỳ câu hỏi nào. Có vẻ như Ngài thường thích trả lời bằng một số loại thách thức. Bằng cách này, Ngài mang đến cho chúng ta những hiểu biết mới mẻ, tươi mát và đôi khi khiến chúng ta bối rối về cách thức hoạt động của Cha Ngài.

Đó là điều xảy ra trong bài đọc hôm nay khi các tông đồ của Chúa Giêsu cầu xin Ngài gia tăng đức tin của họ. Thay vì nói với họ từng bước cách phát triển trong đức tin, Chúa Giêsu sử dụng những hình ảnh như hạt cải và cây dâu tằm. Câu trả lời của Ngài cho câu hỏi của họ có thể khiến chúng ta cảm thấy khó hiểu giống như các tông đồ có lẽ đã cảm thấy!

Hạt mù tạt tuy nhỏ bé, nhưng sự thật là bạn chỉ cần một chút niềm tin là bạn đã có được một Thiên Chúa vĩ đại, to lớn. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa của chúng ta đầy quyền năng: Ngài có thể cứu độ, phục hồi, đền bù, chữa lành và làm nhiều hơn những gì chúng ta có thể cầu xin hoặc tưởng tượng (Ep 3,20). Với một Thiên Chúa như vậy, chúng ta không cần phải đợi cho đến khi đức tin của mình lớn lên để cầu xin những gì chúng ta cần. Chúng ta chỉ cần cầu nguyện với đức tin ít ỏi mà chúng ta có. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa, Đấng Tạo dựng vũ trụ, có thể làm được những điều không thể. Ngài thậm chí có thể nhổ cả cây dâu tằm!

Chúng ta chỉ có thể thấy Chúa làm một số điều đáng kinh ngạc để đáp lại lời cầu nguyện của chúng ta, và điều này chắc chắn có thể làm tăng niềm tin của chúng ta đối với Ngài. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều biết rằng đôi khi câu trả lời của Ngài cho những lời cầu nguyện của chúng ta trông rất khác so với những gì chúng ta đã mong đợi hoặc hy vọng. Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Ngài không nghe thấy chúng ta. Đúng hơn, bởi vì Ngài là một Thiên Chúa vĩ đại, đường lối của Ngài vượt quá đường lối của chúng ta (xin xem Is 55,9). Khi chúng ta chọn phó thác kết quả của những lời cầu nguyện của chúng ta trong tay Ngài, chúng ta đang cho đức tin của mình một cơ hội để phát triển. Chúng ta đang chọn để tin rằng Ngài đang làm việc, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy nó.

Vì vậy, chúng ta hãy xem hạt giống đức tin nhỏ bé đó như một hạt giống của sự tin cậy, một hạt giống sẽ lớn lên trong chúng ta khi chúng ta tiếp tục bước đi với Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta hãy nhìn vào sự vĩ đại của Thiên Chúa, chứ không phải sự thiếu đức tin của chúng ta. Hãy cũng đặt nhu cầu và mong muốn của chúng ta vào tay Ngài. Khi làm vậy, chúng ta có thể thấy đức tin của mình ngày càng gia tăng. Có thể không đủ để ném một cây dâu xuống biển, nhưng có lẽ theo một số cách đáng ngạc nhiên và đáng kinh ngạc.

Lạy Chúa Giêsu, với niềm tin nhỏ nhoi mà con có được, con đặt trọn niềm tin nơi Chúa.

Comments are closed.

phone-icon