Jesus, remember me… – Suy niệm Chúa Nhật 34 Thường Niên C

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, November 20, 2022

“Jesus, remember me when you come into your kingdom”

Scripture: Luke 23:35-43

35 And the people stood by, watching; but the rulers scoffed at him, saying, “He saved others; let him save himself, if he is the Christ of God, his Chosen One!” 36 The soldiers also mocked him, coming up and offering him vinegar, 37 and saying, “If you are the King of the Jews, save yourself!” 38 There was also an inscription over him, “This is the King of the Jews.” 39 One of the criminals who were hanged railed at him, saying, “Are you not the Christ? Save yourself and us!” 40 But the other rebuked him, saying, “Do you not fear God, since you are under the same sentence of condemnation? 41 And we indeed justly; for we are receiving the due reward of our deeds; but this man has done nothing wrong.” 42 And he said, “Jesus, remember me when you come into your kingdom.” 43 And he said to him, “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise.”

Chúa Nhật, ngày 20.11. 2022

Lạy Chúa Giêsu, xin nhớ đến con khi Ngài vào nước trời

Lc 23,35-43

35 Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo: “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn! “36 Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống37 và nói: “Nếu ông là vua dân Do-thái thì cứu lấy mình đi! “38 Phía trên đầu Người, có bản án viết: “Đây là vua người Do-thái.”39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người: “Ông không phải là Đấng Ki-tô sao? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với! “40 Nhưng tên kia mắng nó: “Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ!41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái! “42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su: “Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi! “43 Và Người nói với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.”

Meditation:  Do you recognize that the Lord Jesus has been given all authority and power by his Father in heaven to reign over all creation – including the heavens and the earth? Jesus was crucified for his claim to be the Anointed King sent by the Father in heaven (John 18:37 and Luke 23:38) to establish his kingdom not only for his people Israel, but for all nations and peoples as well (Daniel 7:13-14; Matthew 24:30 and Matthew 26:63-64).

God is King and Ruler over all

What is the significance and meaning of Jesus’ kingship for us? Kingship today seems outdated and useless, especially in democratic societies where everyone is supposed to be treated equal and free. Many rulers in past ages claimed they had sovereign authority to rule by divine edict. But God did not give his people Israel a king at first. Why? Because God alone was their King and they needed no other. Nonetheless, God relented and chose David as King over Israel with the promise that God would raise up through David’s royal line a Savior who would establish an everlasting kingdom of righteousness and peace that would endure for all ages (Psalm 89:29).

The Jews understood that the Messiah (“Anointed One”) would come as God’s anointed King to restore paradise and establish God’s reign of peace for them. They wanted a Messianic King who would free them from strife and division and from foreign oppression. Many had high hopes that Jesus would be the Messiah and Ruler for Israel. Little did they understand what kind of kingship Jesus claimed to possess.

Jesus’ claim to kingship

Jesus came to deliver his people, and the whole world, from the worst kind of tyranny possible – from bondage to sin, guilt and condemnation, and from the wages of sin which is death (Romans 6:23) and separation from an all-merciful and just Father who gave us his son to set us free and to adopt us as his beloved sons and daughters. Jesus came to conquer hearts and souls for an imperishable kingdom – a kingdom ruled not by force or fear – but by the power of God’s righteousness, peace, and joy in the Holy Spirit (Romans 14:17).

When Satan tempted Jesus during his forty day fast in the wilderness, he offered Jesus all the kingdoms of the world (Matthew 4:8-9). Jesus knew that the world was in Satan’s power. And this was precisely why Jesus came – to overthrow Satan’s power and deception over the earth. Jesus knew that the way to victory was through submission to his Father’s will and plan to lay down his life for us and reverse the curse of sin and death for us. The Father sent his only begotten Son into the world, not to condemn it, but to save it through the atoning sacrifice which Jesus would make for us through the shedding of his blood on the cross of Calvary.

Jesus came to restore Paradise for us – everlasting life with God

As Jesus was crucified on the cross alongside two criminals who were thieves, one mocked him for his claim to divine kingship. But the other thief recognized through the eyes of faith that Jesus was truly God’s Anointed King and Savior. He petitioned Jesus to treat his poor soul with mercy and pardon, “Jesus, remember me when you come into your kingdom” (Luke 23:42). Jesus not only granted him forgiveness, but a place with him in his everlasting kingdom. “Truly, I say to you, today you will be with me in Paradise.”

Jesus died not only as King of the Jews, but as King of all nations and Lord of the universe. His victory over the power of sin, Satan, and the world was accomplished through his atoning death on the cross and his resurrection on the third day. Jesus exchanged a throne of glory for a cross of shame to restore us from slavery to sin to glory with God as his adopted sons and daughters. That is why the Father exalted his Son and raised him in glory over the heavens and the earth. In the Book of Revelation Jesus is called King of kings and Lord of lords (Revelation 19:16). He now sits in glory at the right hand of the Father in heaven – and from his throne he rules as Lord over all  Do you recognize Jesus Christ as your Sovereign King and Redeemer?

Which ruler and kingdom do you serve?

The Scriptures tell us that there are ultimately only two kingdoms in this world which are opposed to one another – the kingdom of light and the kingdom of darkness. Each kingdom is ruled by one lord or master  – the Lord Jesus Christ who is the true “Light of the World” – and the false messiah and deceiver who is called the “anti-Christ” and the “angel of light” who rules over men and women through the power of false promises, lies, and temptation to sin and disobedience.

If we follow the Lord Jesus and entrust our lives to him he will open our eyes to the light of his truth and guide us by his Holy Spirit along the path that leads to our true homeland with God. If we follow the course which is set by the ruler of this present world – a world which is opposed to Christ and blinded by Satan – then we will discover that sin, pride, and deception will lead us down a path of destruction, death, and separation, rather than life, freedom, and friendship with God and the people he has redeemed with the precious blood of his Son, the Lord Jesus Christ.

Which kingdom will you serve – today, tomorrow, and for all eternity? This present world will pass away, but God’s kingdom will endure forever. If we accept Jesus Christ as Lord and King and submit to his rule for our lives, we become citizens of heaven and inherit an everlasting kingdom which is ruled by righteousness, peace, and love. Is the Lord Jesus the true King and Master of your life?

“Lord Jesus Christ, you are my King and there is no other. Be the Lord and Master of my heart, mind, body, and soul. May I always seek to do your will and to serve your kingdom above all else.”

Suy niệm:  Bạn có nhận ra rằng Chúa Giêsu đã được Cha trên trời trao toàn uy quyền để cai trị mọi thụ tạo trên trời dưới đất không? Đức Giêsu chịu đóng đinh vì lời tuyên bố Người là Vua Mêsia, được Cha trên trời sai tới (Ga 18,37; Lc 23,38) để thiết lập vướng quốc của Người, không chỉ cho dân Israel của Người mà còn cho tất cả mọi quốc gia và dân tộc nữa (Đn 7,13-14; Mt 24,30; Mt 26,63-64).

Thiên Chúa là Vua và là Chủ mọi sự

Ý nghĩa của vương quyền của Đức Giêsu đối với chúng ta là gì? Vương quyền ngày nay xem ra không phù hợp, đặc biệt trong xã hội dân chủ, nơi mọi người được cư xử bình đẳng và tự do. Nhiều kẻ thống trị trong các thế hệ xa xưa tuyên bố rằng họ có quyền tối cao để thống trị bởi sắc lệnh của thần linh. Lúc đầu, Thiên Chúa đã không muốn ban cho Israel dân Người một vị vua. Tại sao? Bởi vì chính mình Người là Vua của họ và họ không cần một vị vua nào khác. Tuy nhiên, Thiên Chúa mủi lòng và đã chọn Đavid làm vua cai trị Israel với lời hứa rằng Thiên Chúa ngang qua dòng tộc Đavít, Người sẽ thiết lập một vương quốc công chính và bình an và sẽ tồn tại qua muôn ngàn thế hệ (Tv 89,29).

Người Do Thái hiểu rằng Đấng Mêsia sẽ đến với tư cách là một vị Vua để thiết lập vương quốc của Thiên Chúa cho họ. Họ muốn một vị vua sẽ giải phóng họ thoát khỏi ách nô lệ và quyền thống trị của ngoại bang. Nhiều người có cao vọng rằng Đức Giêsu sẽ là vị Vua Mêsia. Rất ít người hiểu được loại vương quyền nào Đức Giêsu đang nói tới. Đức Giêsu đến để chinh phục các tâm hồn cho một vương quốc bất diệt, hơn là chiếm hữu những vùng đất và quyền lực chóng qua.

Lời tuyên bố vương quyền của Đức Giêsu

Đức Giêsu đến để giải thoát dân Người và toàn thể thế giới, khỏi thứ chuyên chế bạo tàn tệ hại nhất có thế – khỏi ràng buộc của tội lỗi, sai lầm và sự kết án, và khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết (Rm 6,23) và sự chia cắt khỏi người Cha giàu lòng thương xót và công chính, Đấng đã ban người Con của mình để giải thoát chúng ta và nhận chúng ta làm nghĩa tử. Đức Giêsu đến để chinh phục các cõi lòng và linh hồn cho vương quốc bất diệt – một vương quốc được cai trị không phải bởi sức mạnh hay sợ hãi – nhưng bởi quyền lực của sự công chính, bình an, và niềm vui trong Chúa Thánh Thần (Rm 14,17).

Khi Satan cám dỗ Đức Giêsu suốt 40 ngày trong hoang địa, hắn đề cử với Đức Giêsu tất cả các vương quốc trần gian (Mt 4,8-9). Đức Giêsu biết rằng thế gian đang ở trong quyền lực của Satan. Và đây chính là lý do tại sao Đức Giêsu đã đến – để lật đỗ quyền lực và sự thống trị của Satan trên trái đất. Đức Giêsu biết rằng con đường dẫn tới chiến thắng phải kinh qua sự vâng phục ý Cha và ngang qua kế hoạch hiến tế đời Người cho chúng ta và đảo ngược lời nguyền của tội lỗi và sự chết cho chúng ta. Chúa Cha đã sai Con một yêu dấu của Người đến thế gian, không phải để lên án nó, nhưng để cứu vớt nó qua hy tế đền tội mà Đức Giêsu phải làm cho chúng ta qua việc đổ máu của Người ra trên thập giá ở đồi Canvê.  

Đức Giêsu đến để phục hồi Thiên đàng cho chúng ta – sự sống vĩnh cửu với Thiên Chúa

Khi Đức Giêsu chết trên thập giá cùng với hai phạm nhân là quân trộm cướp, một kẻ đã mỉa mai Người về lời tuyên bố về vương quyền. Nhưng tên trộm kia đã nhận ra qua đôi mắt đức tin rằng Đức Giêsu đích thật là vị Vua đã được xức dầu của Thiên Chúa và là Đấng cứu độ. Hắn nài xin Đức Giêsu đem lòng thương xót và tha thứ đối với linh hồn đáng thương của y: “Lạy ông Giêsu, khi nhớ đến tôi khi Ngài vào vương quốc của Ngài” (Lc 23,42). Đức Giêsu không chỉ ban cho y ơn tha thứ, mà còn cho y được vào vương quốc vĩnh cửu của Người. “Thật Ta bảo thật với ngươi rằng ngay hôm nay ngươi sẽ được ở với Ta trên Thiên đàng”.

Đức Giêsu không chỉ là Vua của người Do Thái, mà còn là Vua của mọi dân tộc và là Chúa của vũ trụ. Chiến thắng của Người trên quyền lực tội lỗi, Satan, và thế gian được hoàn thành ngang qua cái chết đền tội của Người trên thập giá và sự sống lại của Người vào ngày thứ ba. Đức Giêsu thay đổi ngai tòa vinh quang với cây thập giá nhục nhã để phục hồi cho chúng ta từ sự nô lệ tội lỗi tới sự vinh quang với Thiên Chúa như những người con cái của Người. Đó là lý do tại sao Chúa Cha đã tôn vinh Con của Người và cho Người trỗi dậy trong vinh quang và làm Chủ trên trời dưới đất. Trong sách Khải Huyền, Đức Giêsu được gọi là Vua các vua, Chúa các chúa (Kh 19,16). Giờ đây Người đang ngự bên hữu Chúa Cha trên Thiên đàng – và từ ngai tòa của Người thống trị mọi sự với tư cách là Chúa. Bạn có nhận ra Đức Giêsu Kitô là Vua tối cao và là Đấng cứu độ không?

Vị vua và vương quốc nào bạn phục vụ?

Kinh thánh nói với chúng ta rằng cuối cùng chỉ có hai vương quốc trong thế gian này – vương quốc này chống lại vương quốc kia – vương quốc của ánh sáng và vương quốc của bóng tối. Mỗi vương quốc đều có một Chúa hay một chủ thống trị – Chúa Giêsu Kitô, Đấng là “Ánh sáng đích thật của thế gian” – và tên mêsia giả và là kẻ lừa dối, kẻ được gọi là “tên chống Đức Kitô” và là “thiên thần ánh sáng”, kẻ thống trị con người bằng sức mạnh của những lời hứa sai trái, lừa dối, và sự cám dỗ phạm tội và không vâng phục.

Nếu chúng ta đi theo Chúa Giêsu và trao phó cuộc đời mình cho Người, Người sẽ mở mắt chúng ta trước ánh sáng sự thật của Người và hướng dẫn chúng ta qua Chúa Thánh Thần suốt con đường dẫn đến quê thật của chúng ta với Thiên Chúa. Nếu chúng ta đi theo chiều hướng được lập bởi kẻ thống trị thế giới hiện tại này – một thế giới chống lại Đức Kitô và bị Satan che mắt – thì chúng ta sẽ khám phá ra rằng tội lỗi, kiêu ngạo, và lừa dối sẽ dẫn dắt chúng ta đi xuống con đường của sự tiêu diệt, cái chết, và chia cắt, hơn là sự sống, tự do, và tình bằng hữu với Thiên Chúa và những người Người đã cứu chuộc bằng giá máu châu báu của Con của Người là Chúa Giêsu Kitô.

Vương quốc nào bạn sẽ phục vụ – hôm nay, ngày mai, và mãi mãi? Thế giới hiện tại này sẽ qua đi, nhưng vương quốc của Thiên Chúa sẽ tồn tại mãi mãi. Nếu chúng ta tiếp nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Vua và quy phục quyền cai trị của Người đối với cuộc sống chúng ta, thì chúng ta sẽ trở nên những công dân của nước Trời và sẽ thừa hưởng một vương quốc vĩnh cửu được cai trị bởi sự công chính, bình an, và tình yêu. Chúa Giêsu có phải là Vua và là Chủ của cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua của con chứ không có ai khác. Xin hãy làm Chúa và là Chủ trái tim, ý chí, lý trí, và linh hồn con. Chớ gì con luôn tìm kiếm và thực thi ý Chúa và phụng sự vương quốc Chúa trên hết mọi sự khác.

Comments are closed.

phone-icon