Take heed that you are not led astray – Suy niệm ngày 22.11.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, November 22, 2022
“Take heed that you are not led astray”

Scripture: Luke 21:5-11

5 And as some spoke of the temple, how it was adorned with noble stones and offerings, he said, 6 “As for these things which you see, the days will come when there shall not be left here one stone upon another that will not be thrown down.” 7 And they asked him, “Teacher, when will this be, and what will be the sign when this is about to take place?” 8 And he said, “Take heed that you are not led astray; for many will come in my name, saying, `I am he!’ and, `The time is at hand!’ Do not go after them. 9 And when you hear of wars and tumults, do not be terrified; for this must first take place, but the end will not be at once.” 10 Then he said to them, “Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom; 11 there will be great earthquakes, and in various places famines and pestilences; and there will be terrors and great signs from heaven.

Thứ Ba, ngày 22.11.2022
Hãy chú ý lắng nghe để anh em không bị lầm lạc
Lc 21,5-11

5 Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giê-su bảo:6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”7 Họ hỏi Người: “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó sẽ xảy ra, và khi sắp xảy ra, thì có điềm gì báo trước? “8 Đức Giê-su đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ.9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc, thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu”.10 Rồi Người nói tiếp: “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ.11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.

Meditation: 
How would you respond if someone prophesied that your home, land, or place of worship would be destroyed? Jesus foretold many signs that would shake peoples and nations. The signs which God uses are meant to point us to a higher spiritual truth and reality of his kingdom which does not perish or fade away, but endures for all eternity. God works through many events and signs to purify and renew us in hope and to help us set our hearts more firmly on him and him alone.
First signs of the end times

To the great consternation of the Jews, Jesus prophesied the destruction of their great temple at Jerusalem. The Jewish people took great pride in their temple, a marvel of the ancient world. The foretelling of this destruction was a dire warning of spiritual judgment in itself. They asked Jesus for a sign that would indicate when this disastrous event would occur. Jesus admonished them to not look for signs that would indicate the exact timing of impending destruction, but rather to pray for God’s intervention of grace and mercy. 

Jesus said there would be many signs of impending conflicts and disasters – such as wars, famines, diseases, tidal waves, and earthquakes – which would precede the struggles of the last days when God’s anointed King would return to usher in the full reign of God over the earth. In that day when the Lord returns there will be a final judgement of the living and the dead when the secrets of every heart will be brought to light (Luke 12:2-3; Romans 2:16).

Jesus foretells the destruction of the Temple at Jerusalem 

Jesus’ prophecy of the destruction of the temple at Jerusalem was a two-edged sword, because it pointed not only to God’s judgment, but also to his saving action and mercy. Jesus foretold the destruction of Jerusalem and the dire consequences for all who would reject him and his saving message. While the destruction of Jerusalem’s temple was determined (it was razed by the Romans in 70 A.D.), there remained for its inhabitants a narrow open door leading to deliverance. Jesus said: “I am the door; whoever enters by me will be saved” (John 10:9).  Jesus willingly set his face toward Jerusalem, knowing that he would meet betrayal, rejection, and death on a cross. His death on the cross, however, brought about true freedom, peace, and victory over the powers of sin, evil, and death – not only for the inhabitants of Jerusalem, but for all – both Jew and Gentile alike – who would accept Jesus as their Lord and Savior. Do you know the peace and security of a life submitted to the lordship of Jesus Christ?

We need to recognize the signs of God’s judgment, mercy, and grace to save us

Sometimes we don’t recognize the moral crisis and spiritual conflict of the age in which we live, until something “shakes us up” to the reality of this present condition. God reminds us that a future judgment and outcome awaits every individual who has lived on this earth. The reward for doing what is right and pleasing to God and the penalty for sinful rebellion and rejection of God are not always experienced in this present life – but they are sure to come in the day of final judgment. 

The Lord Jesus tells us that there will be trials, suffering, and persecution in this present age until he comes again at the end of the world. God intends our anticipation of his final judgment to be a powerful deterrent to unfaithfulness and wrongdoing. God extends grace and mercy to all who will heed his call and his warning. Do not pass up, even for one day, God’s invitation of grace and mercy to seek first his kingdom of righteousness and peace. This day may be your only chance before that final day comes.

“Lord Jesus, your grace and mercy abounds even in the midst of trials and difficulties. Help me to seek your kingdom first and to reject whatever would hinder me from pursuing your way of peace, righteousness, and holiness. Fill me with the joy and hope of your everlasting kingdom.”

Suy niệm:
Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu ai đó nói tiên tri rằng nhà thờ hay nơi thờ phượng của bạn sẽ bị phá hủy? Đức Giêsu đã tiên báo nhiều dấu hiệu sẽ làm cho nhiều dân nước phải sợ hãi. Các dấu chỉ mà Thiên Chúa sử dụng có ý chỉ cho chúng ta hướng tới một sự thật và thực tại linh thiêng cao cả hơn là vương quốc của Người sẽ không bị phá huỷ hay tan biến, nhưng tồn tại mãi mãi. Thiên Chúa hành động qua nhiều sự kiện và dấu chỉ để thanh tẩy và canh tân chúng ta trong hy vọng và giúp chúng ta giữ lòng vững vàng nơi Người hơn và chỉ một mình Người mà thôi.
Các dấu chỉ đầu tiên về ngày tận thế

Điều làm cho người Dothái phải kinh hoàng là Đức Giêsu đã tiên báo sự hủy diệt đền thờ Giêrusalem của họ. Người Dothái rất tự hào về đền thờ của họ, một kỳ công của thế giới cổ xưa. Lời tiên báo về sự hủy diệt này là sự phán xét kinh khủng tự bản chất. Họ đòi hỏi Đức Giêsu một dấu chỉ sẽ cho biết khi điều này sẽ xảy ra. Đức Giêsu khiển trách họ không nên tìm kiếm những dấu chỉ sẽ cho biết chính xác thời gian của sự phá huỷ sắp đến, nhưng tốt hơn là hãy cầu xin cho sự can thiệp ơn sủng và thương xót của Thiên Chúa.

Đức Giêsu nói sẽ có nhiều dấu chỉ về những khủng hoảng và tai hoạ sắp xảy đến như chiến tranh, đói kém, bệnh tật, sóng thần, và động đất, sẽ đi trước những cuộc chiến về ngày tận thế, khi Đức Vua được xức dầu của Thiên Chúa sẽ trở lại để mở ra triều đại trọn vẹn của Thiên Chúa trên trái đất. Vào ngày đó, khi Đức Chúa trở lại sẽ có cuộc phán xét cuối cùng cho người sống và kẻ chết, khi mọi bí mật của lòng mỗi người sẽ bị đưa ra ánh sáng (Lc 12,2-3; Rm 2,16).

Đức Giêsu tiên báo sự phá hủy của đền thờ ở Giêrusalem

Lời tiên báo về sự phá huỷ đền thờ Giêrusalem của Đức Giêsu là con dao hai lưỡi, bởi vì nó không chỉ nói tới sự phán xét của Chúa, mà còn nói tới hành động giải thoát và lòng thương xót của Người. Đức Giêsu tiên báo sự phá hủy của thành Giêrusalem và những kết quả khủng khiếp cho tất cả những ai từ chối Người và sứ điệp cứu độ của Người. Thời gian sự phá hủy đền thờ Giêrusalem được xác định (nó bị quân Rôma san bằng vào năm 70 A.D.), ở đó người dân trong thành chỉ có một cái cửa hẹp mở ra dẫn tới sự giải thoát. Đức Giêsu nói rằng: “Ta là cửa, ai qua Ta mà vào sẽ được cứu” (Ga 10,9). Đức Giêsu sẵn sàng tiến về Giêrusalem, với ý thức Người sẽ đối đầu với sự phản bội, chống đối, và cái chết trên thập giá. Tuy nhiên, cái chết của Người trên thập giá mang lại chiến thắng và ơn cứu độ, không chỉ cho những người ở Giêrusalem, nhưng cho tất cả mọi người – Dothái và dân ngoại – những người tiếp nhận Đức Giêsu như Chúa và Đấng cứu chuộc của họ. Bạn có biết sự bình an và bảo đảm của cuộc đời quy phục vương quyền của Đức Giêsu Kitô không?

Chúng ta cần nhận ra các dấu chỉ phán xét, thương xót, và ơn sủng của Thiện Chúa để cứu chúng ta

Đôi khi chúng ta thường không nhận ra sự khủng hoảng luân lý và sự mâu thuẫn thiêng liêng của thời đại chúng ta đang sống, cho tới khi điều gì đó “đánh động chúng ta” đến với thực tại của điều kiện hiện tại của mình. Thiên Chúa nhắc nhở chúng ta rằng sự phán xét và hệ quả ở tương lai đang chờ đợi mỗi người đang sống trên trái đất này. Phần thưởng cho việc thực hiện những gì đúng đắn và làm vui lòng Thiên Chúa và hình phạt cho sự nỗi loạn tội lỗi và khước từ Thiên Chúa không phải lúc nào cũng được cảm nghiệm trong cuộc sống này; nhưng chúng chắc chắn sẽ đến trong ngày phán xét cuối cùng của Thiên Chúa.

Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng sẽ có sự ngược đãi, đau khổ, và bách hại trong thời đại này, cho tới khi Người lại đến vào ngày tận thế. Thiên Chúa muốn cho chúng ta lường trước về sự phán xét cuối cùng của Người để trở nên sự ngăn chận quyết liệt về sự bất trung và sai trái. Thiên Chúa ban phát ơn sủng và lòng thương xót cho tất cả những ai lắng nghe tiếng mời gọi và cảnh báo của Người. Đừng để qua đi, thậm chí 1 ngày, lời mời gọi ơn sủng và thương xót của Thiên Chúa để tìm kiếm nước công chính và bình an của Người trước hết. Ngày này có thể là cơ hội duy nhất của bạn trước khi ngày tận thế đến.

Lạy Chúa Giêsu, ơn sủng và lòng thương xót của Chúa tràn đầy giữa những khó khăn. Xin giúp con tìm kiếm vương quốc của Chúa trên hết và khước từ mọi thứ ngăn cản con khỏi chạy theo đường lối công chính và thánh thiện của Chúa. Xin lấp đầy lòng con niềm vui và hy vọng về vương quốc vĩnh cửu của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon