The Kingdom of God is among you – Suy niệm theo WAU ngày 10.11.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The Kingdom of God is among you. (Luke 17:21)

You can imagine one of the Pharisees saying to another, “Wait! Is Jesus saying that the kingdom of God is already here? What about the Romans? We’re still an occupied nation. This sure doesn’t feel like the kingdom of God!” Looking around at our world, we might come to a similar conclusion. But the kingdom of God is not about a location or even the regime in power; it’s about a new way of relating to one another that brings healing and freedom.

Throughout Jesus’ ministry, he didn’t just talk about the kingdom of God. He also demonstrated it as he blessed, loved, forgave, healed, and served the people he was speaking to. His own life demonstrated the kingdom: he didn’t hold any grudges, put on airs, or distance himself from the poor and the needy. In fact, he went out of his way to welcome them and show them God’s mercy. He also taught about this way of relating through parables that highlighted forgiveness over vengeance and service over being served.

Take a look at your relationships. There is probably more of the kingdom of God in your midst than you think! Every time you lend a sympathetic ear to someone who needs to talk, every time you help with the cleaning, every time you serve in your parish, the kingdom of God is there. Whenever you pray, it is there. It’s present in every situation in which you choose to love the people around you, even when they’re not being particularly lovable.

That’s encouraging, isn’t it? The kingdom of God is among you!

Today, think about how you can bring the kingdom of God into just one relationship. Look for an opportunity to encourage someone, to forgive, or to be an instrument of God’s presence. It doesn’t have to be dramatic and life changing. It just has to be upbuilding and life affirming. You are a citizen of God’s kingdom and an ambassador for Christ. That means that you can bring his presence wherever you go. You can make a difference!

“Thank you, Lord, for making me a citizen of your kingdom. Empower me to be a blessing to everyone I meet today.”

Nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi (Lc 17, 21)

Bạn có thể tưởng tượng một trong những người Pharisêu nói với người khác rằng: “Chờ đã! Có phải Chúa Giêsu nói rằng nước Thiên Chúa đang ở đây không? Thế còn người La Mã thì sao? Chúng ta vẫn là một quốc gia bị chiếm đóng. Đây chắc chắn không giống như vương quốc của Thiên Chúa!” Hãy nhìn xung quanh thế giới của chúng ta, chúng ta cũng có thể đi đến một kết luận tương tự. Nhưng vương quốc của Thiên Chúa không phải là một địa điểm hay thậm chí là một chế độ cầm quyền; nhưng đó là về một cách thức mới để liên kết với nhau mang lại sự chữa lành và tự do.

Trong suốt sứ vụ của Chúa Giêsu, Ngài không chỉ nói về vương quốc của Thiên Chúa. Ngài cũng thể hiện điều đó khi Ngài chúc phúc, yêu thương, tha thứ, chữa lành và phục vụ những người mà Ngài đang nói chuyện. Cuộc sống của chính Ngài đã thể hiện vương quốc của Chúa: Ngài không giữ bất kỳ mối hận thù, hay cắt đứt một mối quan hệ nào, hay tạo khoảng cách với người nghèo và những người khốn khó. Trên thực tế, Ngài đã đi ra để chào đón họ và cho họ thấy lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài cũng dạy về cách liên hệ này thông qua các câu chuyện dụ ngôn nhấn mạnh sự tha thứ đối với sự báo thù và sự phục vụ hơn là được phục vụ.

Hãy nhìn lại các mối quan hệ của bạn. Có thể có nhiều cách thức để nước Thiên Chúa ở giữa bạn hơn bạn nghĩ! Mỗi lần bạn ghé tai thông cảm với người cần nói chuyện, mỗi lần bạn giúp dọn dẹp, mỗi lần bạn phục vụ trong giáo xứ của bạn, nước Thiên Chúa đang ở đó. Bất cứ khi nào bạn cầu nguyện, nó ở đó. Nó hiện diện trong mọi tình huống mà bạn chọn yêu những người xung quanh mình, ngay cả khi họ không phải là người đặc biệt đáng yêu.

Điều đó thật đáng khích lệ, phải không? Vương quốc của Thiên Chúa đang ở giữa bạn!

Hôm nay, hãy nghĩ về cách bạn có thể đưa vương quốc của Thiên Chúa vào trong một mối quan hệ. Hãy tìm cơ hội để khuyến khích ai đó, tha thứ hoặc trở thành công cụ cho sự hiện diện của Thiên Chúa. Nó không cần phải quá ấn tượng và cuộc sống luôn thay đổi. Nó chỉ cần được xây dựng và khẳng định cuộc sống. Bạn là công dân của nước Thiên Chúa và là sứ giả cho Đức Kitô. Điều đó có nghĩa là bạn có thể mang theo sự hiện diện của Ngài mọi lúc mọi nơi. Bạn có thể làm nên điều khác biệt!

Cảm ơn Chúa đã cho con trở thành công dân của nước Chúa. Xin Chúa làm cho con trở thành một phúc lành cho những người mà con sẽ gặp trong ngày hôm nay.

Plm 7-20
… chính là để anh được lại nó vĩnh viễn, không phải được lại một người nô lệ… nhưng được một người anh em (Plm 15-16)
. . . that you might have him back forever, no longer as a slave but . . . a brother. (Philemon 15-16)

“I wish he would just take my advice!” Sound familiar? It can be so frustrating when someone doesn’t seem to want to hear from us. So how should we approach the fine art of advice giving?

In today’s first reading, we hear St. Paul giving bold advice to his friend Philemon. Paul is pleading with him to take back his runaway slave, Onesimus, as a brother and not just a servant.

So what does Paul teach us about offering advice and counsel? First, look at the situation from a heavenly perspective. Paul kept in the forefront of his mind the fact that all three men—himself, Philemon, and Onesimus—were loved by Christ (Philemon 4, 12). This perspective helped him find a way to treat everyone involved with the respect and honour they deserved as brothers in the Lord.

Second, evaluate your advice in terms of its truthfulness. Are you sharing the whole truth? Paul admitted that Onesimus had broken the law and owed restitution to his master (Philemon 18). But he also appealed to Philemon’s faith and his friendship with Paul—another truth that should balance any demand for “justice” (7-10).

Finally, is your advice laced with hope? Despite the stark reality of being in prison and making a challenging request of his friend, Paul’s letter is full of confidence. He’s certain that Philemon will do the right thing in forgiving Onesimus, that Onesimus and Philemon will become brothers in Christ and advance the kingdom of God together, and even that Paul will be released from prison and be able to visit them (Philemon 15-17, 22). Is your advice based on fear or hope? If fear, take a deep breath and ask the Lord to show you that he is in control of the situation.

In the end, Paul recognizes that the outcome is in God’s hands. He has said his piece, and now it’s up to the Lord to guide his friends. You can do the same, confident that the Holy Spirit will bring about God’s perfect plan.

“Lord, teach me how to offer counsel and to trust you with the outcome.”

“Tôi ước gì anh ấy sẽ chỉ theo lời khuyên của tôi!” Nghe có vẻ quen? Có thể rất khó chịu khi ai đó dường như không muốn nghe ý kiến ​​của chúng ta. Vậy chúng ta nên tiếp cận nghệ thuật đưa ra lời khuyên như thế nào?

Trong bài đọc một hôm nay, chúng ta nghe thánh Phaolô đưa ra lời khuyên táo bạo cho người bạn Philêmôn. Phaolô đang cầu xin anh ta lấy lại nô lệ đã bỏ trốn của mình, Onesimus, với tư cách là một người anh em chứ không chỉ là một người tôi tớ.

Vậy Phaolô dạy chúng ta điều gì về việc đưa ra lời khuyên và chỉ bảo? Đầu tiên, hãy nhìn sự việc từ một góc độ trên trời. Phaolô luôn ghi nhớ sự thật rằng cả ba người – ông, Philêmôn và Ônêxia – đều được Chúa Giêsu Kitô yêu thương (Plm 4.12). Quan điểm này đã giúp ông tìm ra cách đối xử với mọi người liên quan bằng sự quý trọng và tôn kính mà họ xứng đáng được coi là anh em trong Chúa.

Thứ hai, đánh giá lời khuyên của bạn về tính trung thực của nó. Bạn đang chia sẻ toàn bộ sự thật? Phaolô thừa nhận rằng Onesimus đã vi phạm luật pháp và nợ chủ nhân của mình (Plm 18). Nhưng hắn cũng phục tùng đức tin của Philêmôn và tình bạn của ông với Phaolô – một lẽ thật khác có thể cân bằng mọi đòi hỏi về “công lý” (7-10).

Cuối cùng, lời khuyên của bạn có chứa đầy hy vọng không? Mặc dù thực tế rõ ràng là ở trong tù và đưa ra yêu cầu thách thức của bạn mình, lá thư của Phaolô vẫn đầy tự tin. Ông chắc chắn rằng Philêmôn sẽ làm điều đúng đắn khi tha thứ cho Onesimus, rằng Onesimus và Philêmôn sẽ trở thành anh em trong Đức Kitô và cùng nhau thăng tiến vương quốc của Thiên Chúa, thậm chí Phaolô sẽ được ra khỏi tù và có thể đến thăm họ (Plm 15-17.22). Lời khuyên của bạn dựa trên nỗi sợ hãi hay hy vọng? Nếu sợ hãi, hãy hít thở sâu và cầu xin Chúa cho bạn thấy rằng Ngài đang kiểm soát tình hình.

Cuối cùng, Phaolô công nhận rằng kết quả nằm trong tay Thiên Chúa. Ông đã nói phần của mình, và bây giờ tùy thuộc vào Chúa để hướng dẫn bạn bè của ông. Bạn cũng có thể làm như vậy, tin chắc rằng Chúa Thánh Thần sẽ thực hiện kế hoạch hoàn hảo của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy con cách đưa ra lời khuyên bảo và tin tưởng vào kết quả của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon