“Who shall enter the kingdom of heaven?” – Suy niệm ngày 01.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, December 1, 2022:

“Who shall enter the kingdom of heaven?”

Scripture: Matthew 7:21,24-27

21 “Not every one who says to me, `Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. …24 “Every one then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house upon the rock; 25 and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat upon that house, but it did not fall, because it had been founded on the rock. 26 And every one who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house upon the sand; 27 and the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat against that house, and it fell; and great was the fall of it.”

Thứ Năm, ngày 01.12.2022

 Vậy ai sẽ được vào Nước Trời?

Mt 7,21.24-27

 21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Meditation:

 What’s the best security against disaster and destruction? In the ancient world a strong city, an impregnable fortress, and a secure house were built on solid rock because they could withstand the forces of nature and foe alike. Isaiah speaks of God as an “everlasting rock” (Isaiah 26:4). He is the rock of refuge and deliverance (Psalm 18:2) and the rock in whom there is no wrong (Psalm 92:15). Scripture warns that destruction will surely come to those who place their security in something other than God and his kingdom. Jesus’ parables invite us to stake our lives on the coming of his kingdom or face the consequences of being unprepared when the day of testing and destruction will surely come.

The only foundation that can keep us safe

When Jesus told the story of the builders he likely had the following proverb in mind: “When the storm has swept by, the wicked are gone, but the righteous stand firm for ever” (Proverbs 10:25). What’s the significance of the story for us? The kind of foundation we build our lives upon will determine whether we can survive the storms that are sure to come. Builders usually lay their foundations when the weather and soil conditions are at their best. It takes foresight to know how a foundation will stand up against adverse conditions. Building a house on a flood plain, such as a dry river-bed, is a sure bet for disaster! Jesus prefaced his story with a warning: We may fool humans with our speech, but God cannot be deceived. He sees the heart as it truly is – with its motives, intentions, desires, and choices (Psalm 139:2).

There is only one way in which a person’s sincerity can be proved, and that is by one’s practice. Fine words can never replace good deeds. Our character is revealed in the choices we make, especially when we must choose between what is true and false, good and evil. Do you cheat on an exam or on your income taxes, especially when it will cost you? Do you lie, or cover-up, when disclosing the truth will cause you pain or embarrassment? A true person is honest and reliable before God, neighbor, and oneself. Such a person’s word can be taken as trustworthy.

Christ is the only rock that can save us

What can keep us from falsehood and spiritual disaster? If we make the Lord Jesus and his word the rock and foundation of our lives, then nothing can shake us nor keep us from God’s presence and protection. Is the Lord Jesus and his word the one sure foundation of your life?

“Lord Jesus, you are the only foundation that can hold us up when trials and disaster threaten us. Give me the wisdom, foresight, and strength of character I need to do what is right and good and to reject whatever is false and contrary to your will. May I be a doer of your word and not a hearer only.”

Suy niệm:

Sự an toàn tốt nhất chống lại tai họa và sự phá hủy là gì? Trong thế giới cổ xưa, một thành phố kiên cố, một pháo đài vững chắc, và một căn nhà bảo đảm được xây trên đá cứng, bởi vì chúng có thể chịu đựng những sức mạnh của thiên nhiên và cả kẻ thù. Ngôn sứ Isaia nói về Thiên Chúa như “tảng đá bất diệt” (Is 26,4). Người là đá tảng của sự trú ẩn và giải thoát (Tv 18,2) và đá tảng trong đó không có sự sai lầm (Tv 92,15). Kinh thánh cảnh báo rằng sự phá hủy chắc chắn sẽ đến với những ai đặt sự an toàn của mình trong điều gì khác ngoài Thiên Chúa và vương quốc của Người. Các dụ ngôn của Ðức Giêsu mời gọi chúng ta trói buộc cuộc đời mình vào vương quốc sẽ đến của Người, hay đối diện với những hệ quả của sự thiếu chuẩn bị khi ngày thử thách và phá hủy chắc chắn sẽ đến.

Nền tảng duy nhất có thể gìn giữ chúng ta an toàn

Khi Ðức Giêsu kể câu chuyện những người xây nhà, dường như Ngài đã nghĩ tới câu ngạn ngữ: Cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm (Cn 10,25). Đâu là ý nghĩa của câu chuyện dành cho chúng ta? Thứ nền tảng mà chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên đó sẽ xác định được chúng ta có thể tồn tại sau cơn giông bão chắc chắn sẽ tới hay không. Những người xây cất thường đặt nền móng của mình khi những điều kiện về thời tiết và đất đai tốt nhất. Nó đòi hỏi sự tiên liệu để biết thế nào cho nền móng đứng vững trước những điều kiện bất lợi xảy đến. Xây nhà trên đồng ruộng, cũng giống như một lòng sông khô cạn, chắc chắn sẽ đưa đến tai họa! Ðức Giêsu mở đầu câu chuyện với lời cảnh báo: Chúng ta có thể lừa dối con người, nhưng chúng ta không thể lừa dối Thiên Chúa. Người thấy rõ lòng người với mọi ý định, ước muốn, và chọn lựa (Tv 139,2).

Chỉ có một cách duy nhất mà tính thành thật của một người được minh chứng, đó là sự thực hành của họ. Những lời nói hoa mỹ không bao giờ có thể thay thế được những việc làm tốt đẹp. Bản tính của chúng ta được tỏ hiện qua những chọn lựa chúng ta làm, đặc biệt khi chúng ta chọn lựa giữa những điều đúng và sai, tốt và xấu. Bạn có gian lận trong kỳ thi hay trong việc đóng thuế, đặc biệt khi nó đòi bạn phải trả giá không? Bạn có nói láo, hay che giấu, khi việc phơi bày sự thật sẽ làm cho bạn thiệt thòi hay xấu hổ không? Một người chân thật thì thật thà và đáng tin cậy trước Thiên Chúa, với tha nhân, và với bản thân. Lời nói của người như thế thì rất đáng tin cậy.

Đức Kitô là đá tảng duy nhất có thể cứu chúng ta

Điều gì có thể gìn giữ chúng ta khỏi sự giả trá và tại họa thiêng liêng? Nếu chúng ta lấy Chúa Giêsu và lời của Người làm đá tảng và nền móng cho cuộc đời mình, thì không có gì có thể lay động chúng ta khỏi sự hiện diện và sự bảo vệ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu và lời của Người có phải là nền móng chắc chắn cho cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðá tảng duy nhất có thể gìn giữ chúng con khi các thử thách và tai họa đe dọa chúng con. Xin ban cho con sự khôn ngoan, tầm nhìn xa, và sức mạnh ý chí cần thiết để con thực hiện những gì đúng và tốt và loại bỏ những gì sai và trái với ý Chúa. Xin cho con thành người thực hiện lời Chúa chớ không chỉ nghe suông.

Comments are closed.

phone-icon