You also must be prepared – Suy niệm theo WAU, Chúa Nhật I Mùa Vọng A

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

This is it—we have lit the first Advent candle. Christmas is less than four weeks away, so we need to get ready. If we plan on giving gifts, sending Christmas cards, or having guests over for Christmas dinner, now is the time to start planning.

Jesus is saying something similar in today’s Gospel reading, but with a different focus: “Get ready; you don’t know when I will come again!”

So how can we prepare ourselves for Jesus’ coming, both at Christmas and at the Second Coming? Here’s one idea: just as you give Christmas gifts to your friends and family, think of a gift you could give the Christ child. Here are some possibilities.

• Set aside an hour each week to sit before Jesus in the Blessed Sacrament. In the quiet of his presence, praise and thank him for becoming a man and saving you from sin and death.

• Serve the needy in some way. Volunteer at a food kitchen, buy gifts for a struggling family, or help decorate the home of an elderly neighbor.

• See where you have strayed from God. Then go to Confession and receive his forgiveness and the grace to follow him more closely.

• Is there anyone you need to forgive? Ask Jesus to help you forgive that person, and then reconcile with them if possible. As you decide what you will give Jesus, remember: it’s not only about what you do to get ready for his coming. It’s also about what he wants to do for you.

• As you sit before him in adoration, he wants to give you his peace.

• As you reach out to the needy, he wants to encounter you in his beloved poor.

• As you go to Confession, he wants to fill you with his mercy.

• As you forgive other people, he wants to help heal your wounded relationships. Jesus is so generous that he wants to help you get ready for him. So slow down this Advent, and let him give you the gift of a willing heart.

“Jesus, I long for your coming. Help me to get ready!”

Sắp đến rồi – chúng ta đã thắp sáng ngọn nến Mùa Vọng đầu tiên. Chỉ còn chưa đầy bốn tuần nữa là đến Giáng sinh, vì vậy chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng. Nếu chúng ta dự định tặng quà, gửi thiệp Giáng sinh hoặc mời khách đến ăn tối Giáng sinh, thì bây giờ là lúc để bắt đầu lên kế hoạch.

Chúa Giêsu đang nói điều gì đó tương tự trong bài đọc Tin mừng hôm nay, nhưng với trọng tâm khác: “Hãy sẵn sàng; anh em không biết khi nào Thầy sẽ trở lại! ”

Vì vậy, làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị cho sự tái lâm của Chúa Giêsu, cả vào Lễ Giáng Sinh và vào Ngày Tái Lâm? Đây là một ý tưởng: giống như khi bạn tặng quà Giáng sinh cho bạn bè và gia đình của mình, hãy nghĩ đến một món quà mà bạn có thể tặng cho Hài nhi Giêsu. Đây là một số khả năng.

• Dành một giờ mỗi tuần để ngồi trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong sự hiện diện yên tĩnh của Ngài, hãy ca ngợi và cảm ơn Ngài vì đã làm người và cứu bạn khỏi tội lỗi và sự chết.

• Phục vụ người thiếu thốn theo một cách nào đó. Làm tình nguyện viên tại nhà bếp, mua quà cho một gia đình đang gặp khó khăn hoặc giúp trang trí nhà của một người hàng xóm lớn tuổi.

• Xét xem vì sao bạn đã đi lạc khỏi Chúa. Sau đó, đi Xưng tội và nhận ơn tha thứ của Ngài và ơn để theo Ngài gắn bó hơn.

• Có ai bạn cần tha thứ không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu giúp bạn tha thứ cho người đó, và sau đó làm hòa với họ nếu có thể. Khi bạn quyết định những gì bạn sẽ dâng cho Chúa Giêsu, hãy nhớ rằng: đó không chỉ là về những gì bạn làm để sẵn sàng cho sự tái lâm của Ngài. Nhưng đó cũng là về những gì Ngài muốn làm cho bạn.

• Khi bạn ngồi trước mặt Ngài trong giờ chầu, Ngài muốn cho bạn sự bình an.

• Khi bạn tiếp cận những người nghèo khổ, Ngài muốn gặp bạn trong người nghèo yêu dấu của Ngài.

• Khi bạn đi Xưng tội, Ngài muốn lấp đầy bạn bằng lòng thương xót của Ngài.

• Khi bạn tha thứ cho người khác, Ngài muốn giúp hàn gắn những mối tương quan hệ tổn thương của bạn. Chúa Giêsu rất quảng đại muốn giúp bạn sẵn sàng đón nhận Ngài. Vì vậy, hãy sống chậm lại Mùa Vọng này, và để Ngài trao cho bạn món quà của một trái tim sẵn sàng.

Lạy Chúa Giêsu, con mong chờ sự tái lâm của Chúa. Xin giúp con luôn sẵn sàng!

Comments are closed.

phone-icon