The genealogy of Jesus Christ – Suy niệm ngày 17.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, December 17, 2022

“The genealogy of Jesus Christ, the son of David”

Scripture: Matthew 1:1-17

1 The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. 2 Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, 3 and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Ram, 4 and Ram the father of Amminadab, and Amminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon, 5 and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, 6 and Jesse the father of David the king. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, 7 and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asa, 8 and Asa the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah, 9 and Uzziah the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah, 10 and Hezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amos, and Amos the father of Josiah, 11 and Josiah the father of Jechoniah and his brothers, at the time of the deportation to Babylon. 12 And after the deportation to Babylon: Jechoniah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, 13 and Zerubbabel the father of Abiud, and Abid the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, 14 and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud, 15 and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Matthan, and Matthan the father of Jacob, 16 and Jacob the father of Joseph the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. 17 So all the generations from Abraham to David were fourteen generations, and from David to the deportation to Babylon fourteen generations, and from the deportation to Babylon to the Christ fourteen generations.

Thứ Bảy, ngày 17.12.2022

Gia phả của Đức Giêsu Kitô, Con vua David

Mt 1,1-17

1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham:2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này;3 Giu-đa ăn ở với Ta-ma sinh Pe-rét và De-rác; Pe-rét sinh Khét-xơ-ron; Khét-xơ-ron sinh A-ram;4 A-ram sinh Am-mi-na-đáp; Am-mi-na-đáp sinh Nác-son; Nác-son sinh Xan-môn;5 Xan-môn lấy Ra-kháp sinh Bô-át; Bô-át lấy Rút sinh Ô-vết; Ô-vết sinh Gie-sê;6 ông Gie-sê sinh Đa-vít.1 Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia sinh Sa-lô-môn7 Sa-lô-môn sinh Rơ-kháp-am; Rơ-kháp-am sinh A-vi-gia; A-vi-gia sinh A-xa;8 A-xa sinh Giơ-hô-sa-phát; Giơ-hô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Út-di-gia;9 Út-di-gia sinh Gio-tham; Gio-tham sinh A-khát; A-khát sinh Khít-ki-gia;10 Khít-ki-gia sinh Mơ-na-se; Mơ-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-si-gia;11 Giô-si-gia sinh Giơ-khon-gia và các anh em vua này; kế đó là thời lưu đày ở Ba-by-lon.12 Sau thời lưu đày ở Ba-by-lon, Giơ-khon-gia sinh San-ti-ên; San-ti-ên sinh Dơ-rúp-ba-ven;13 Dơ-rúp-ba-ven sinh A-vi-hút; A-vi-hút sinh En-gia-kim; En-gia-kim sinh A-do;14 A-do sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-khin; A-khin sinh Ê-li-hút;15 Ê-li-hút sinh E-la-da; E-la-da sinh Mát-than; Mát-than sinh Gia-cóp;16 Gia-cóp sinh Giu-se, chồng của bà Ma-ri-a, bà là mẹ Đức Giê-su cũng gọi là Đấng Ki-tô.17 Như thế, tính chung lại thì: từ tổ phụ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon đến Đức Ki-tô, cũng là mười bốn đời.

Meditation: Do you know who your ancestors were, where they came from, and what they passed on from their generation to the next? Genealogies are very important. They give us our roots and help us to understand our heritage. Matthew’s genealogy of Jesus traces his lineage from Abraham, the father of God’s chosen people, through the line of David, King of Israel. Jesus the Messiah is the direct descent of Abraham and David, and the rightful heir to David’s throne. God in his mercy fulfilled his promises to Abraham and to David that he would send a Savior and a King to rule over the house of Israel and to deliver them from their enemies.

The Lord Jesus is the fulfillment of all God’s promises 

When Jacob blessed his sons he foretold that Judah would receive the promise of royalty which we see fulfilled in David (Genesis 49:10). We can also see in this blessing a foreshadowing of God’s fulfillment in raising up his anointed King, Jesus the Messiah. Jesus is the fulfillment of all God’s promises. He is the hope not only for the people of the Old Covenant but for all nations as well. He is the Savior of the world who redeems us from slavery to sin and Satan and makes us citizens of the kingdom of God. In him we receive adoption into a royal priesthood and holy nation as sons and daughters of the living God (see 1 Peter 1:9). Do you recognize your spiritual genealogy and do you accept God as your Father and Jesus as the sovereign King and Lord of your life?

“Lord Jesus Christ, you are the Messiah and Savior of the world, the hope of Israel and the hope of the nations. Be the ruler of my heart and the king of my home. May there be nothing in my life that is not under your wise rule and care.”

Suy niệm:  Bạn có biết ai là tổ tiên của mình, họ từ đâu đến, và điều gì họ truyền lại từ đời này sang đời kia không? Bản gia phả rất quan trọng. Chúng cho chúng ta biết nguồn gốc của mình và giúp chúng ta hiểu được người thừa tự của mình. Bản gia phả của Mátthêu về Ðức Giêsu đi từ đời Abraham, cha của dân tộc được chọn của Thiên Chúa, đến đời Đavít, vua dân Israel. Ðức Giêsu, Đấng Mêsia là con cháu trực tiếp của Abraham và Đavít, và là người thừa kế chính thức ngôi báu của vua Đavít. Thiên Chúa với lòng thương xót đã thực hiện các lời hứa của mình với Abraham và Đavít rằng Người sẽ gởi một Đấng Cứu Tinh và một vị Vua để cai trị nhà Israel và sẽ giải thoát họ khỏi mọi quân thù.

Chúa Giêsu là sự hoàn thành các lời hứa của Thiên Chúa

Khi Giacóp chúc lành cho các con, ông đã tiên báo rằng dòng tộc Giuđa sẽ đón nhận lời hứa trung thành mà chúng ta thấy đã được thực hiện nơi Đavít (St 49,10). Chúng ta cũng có thể nhận ra trong lời chúc lành này một bóng dáng của sự hoàn thành của Chúa trong việc cho trỗi dậy vị Vua được xức dầu, Ðức Giêsu, Đấng Mêsia. Ðức Giêsu là sự hoàn thành của tất cả lời hứa của Thiên Chúa. Người là niềm hy vọng không chỉ cho dân thời Cựu ước, mà còn cho tất cả mọi dân tộc nữa. Người là Đấng cứu chuộc trần gian và là Ðấng giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ tội lỗi và Satan và làm cho chúng ta trở nên công dân nước Chúa. Nơi Người, chúng ta lãnh nhận quyền làm nghĩa tử trong một dân tộc tư tế vương giả và thánh thiện, như những người con trai con gái của Thiên Chúa hằng sống (1Pr 1,9). Bạn có nhận ra gia phả thiêng liêng của mình và bạn có đón nhận Thiên Chúa là Cha của mình và Đức Giêsu là Vua tối cao và là Chúa của cuộc đời mình không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Đấng Mêsia và là Đấng cứu chuộc trần gian, là niềm hy vọng của dân Israel và là niềm hy vọng của các dân tộc. Xin hãy làm Ðấng cai trị lòng con và làm Vua gia đình con. Chớ gì mọi sự trong cuộc đời con đều thuộc về sự cai trị và quan phòng khôn ngoan của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon