All hold that John was a prophet – Suy niệm ngày 12.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, December 12, 2022

“All hold that John was a prophet”

Scripture: Matthew 21:23-27  

23 And when he entered the temple, the chief priests and the elders of the people came up to him as he was teaching, and said, “By what authority are you doing these things, and who gave you this authority?” 24 Jesus answered them, “I also will ask you a question; and if you tell me the answer, then I also will tell you by what authority I do these things. 25 The baptism of John, whence was it? From heaven or from men?” And they argued with one another, “If we say, `From heaven,’ he will say to us, `Why then did you not believe him?’ 26 But if we say, `From men,’ we are afraid of the multitude; for all hold that John was a prophet.” 27 So they answered Jesus, “We do not know.” And he said to them, “Neither will I tell you by what authority I do these things.

Thứ Hai, ngày 12.12.2022

Ai nấy đều cho Gioan là vị ngôn sứ

Mt 21,23-27

23 Đức Giê-su vào Đền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy? “24 Đức Giê-su đáp: “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.25 Vậy, phép rửa của ông Gio-an do đâu mà có? Do Trời hay do người ta? ” Họ mới nghĩ thầm: “Nếu mình nói: “Do Trời”, thì ông ấy sẽ vặn lại: “Thế sao các ông lại không tin ông ấy? “26 Còn nếu mình nói: “Do người ta”, thì mình sợ dân chúng, vì ai nấy đều cho ông Gio-an là một ngôn sứ.”27 Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ: “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”

Meditation: Are you willing to take a stand for the truth, even when it might cost you personally because of opposition or disapproval from others? When we fear the disapproval or rejection of our friends we are tempted to be evasive and to bluff our way to avoid confrontation or trouble. Jesus told his disciples that the truth would make them free – free to think and act according to what they know is right, honest, and good, rather than yield to deception, lies, and evil (John 8:32).

Yielding to the Spirit of truth rather than falsehood

When the Israelites began to enter the promised land, after their wilderness sojourn of forty years, they met stiff resistance and opposition from the people around them. Balak, one of the local rulers in Canaan, employed the services of Balaam, a prophet of Baal, to put a curse upon the Israelites. Balak wanted to scare the Israelites away through fear and ill omen. Balaam, however, prophesied blessing and protection to the Israelites rather than cursing and destruction. He yielded to the Spirit of truth rather than to the spirit of falsehood. He spoke the word of God contrary to the words which King Balak wanted him to speak. Balaam even prophesied that a star would one day announce the coming of the Messiah King from the house of Jacob. This king would destroy all the enemies of God’s people and establish a kingdom of peace (Numbers 24:17).

When the prophet John the Baptist began to preach a message of repentance in preparation for the coming of the Messiah, the religious leaders and rulers in Palestine resisted his word and persecuted him as well. Jesus met resistance, opposition, and fierce hostility from the religious rulers as well. Why did the religious leaders oppose Jesus and reject his claim to divine authority? Their view of religion did not match with God’s word because their hearts were set on personal gain rather than truth and submission to God’s plan and design for their lives.

They openly questioned Jesus to discredit his claim to be the Messiah. If Jesus says his authority is divine they will charge him with blasphemy. If he has done this on his own authority they might well arrest him as a mad zealot before he could do more damage. Jesus, seeing through their trap, poses a question to them and makes their answer a condition for his answer. Did they accept the work of John the Baptist as divine or human? If they accepted John’s work as divine, they would be compelled to accept Jesus as the Messiah. They dodged the question because they were unwilling to face the truth. They did not accept the Baptist and they would not accept Jesus as their Messiah.

There can be no compromise with Jesus’ authority – he is Truth incarnate

The coming of God’s kingdom or reign on the earth inevitably leads to conflict – a conflict of allegiance to God’s will or my will, God’s justice or the world’s way of playing fair, God’s standard of absolute moral truth or truth relative to what I want to believe is good and useful for the time being. How do you respond to Jesus’ claim to be not only the Messiah, but the source of everlasting life and truth as well? Do you submit to his word and stake your life on the coming of his kingdom? Jesus promises that those who seek to live according to God’s truth will find true joy, freedom, and happiness both now and forever.

“Lord Jesus Christ, you are the Way, the Truth, and the Life. Let your light shine in my heart and in my mind that I may grow in understanding the truth of your word and find joy and freedom in living according to it.”

Suy niệm:  Bạn có sẵn sàng đứng về phía sự thật, thậm chí khi nó đòi hỏi chính bạn phải trả giá đắt, bởi vì sự chống đối và bất đồng từ những người khác không? Khi chúng ta sợ hãi sự bất đồng hay chống đối của bạn bè, chúng ta bị cám dỗ trốn tránh, lèo lái con đường của mình để tránh né sự đối kháng hay phiền phức. Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng sự thật sẽ giải thoát họ – tự do suy nghĩ và hành động theo những gì họ biết là đúng đắn, thành thật, tốt lành, hơn là nhượng bộ trước sự lừa dối và xấu xa (Ga 8,32).

Nghiêng về Thần Khí sự thật hơn là giả dối

Khi dân Israel bắt đầu tiến vào đất hứa, sau cuộc hành trình 40 năm trong sa mạc, họ đối diện với sự kháng cự và chống đối dữ dội từ những dân tộc xung quanh. Balak, một trong những người lãnh đạo địa phương trong xứ Canaan, chuyên lo việc phụng sự thần Balaam, một ngôn sứ Baal, đưa ra lời nguyền rủa trên dân Israel. Balak thì muốn làm cho dân Israel khiếp vía qua sự sợ hãi và dấu chỉ bệnh hoạn. Tuy nhiên, Balaam đã nói tiên tri về sự chúc lành và bảo vệ cho dân Israel, thay vì nguyền rủa và phá hoại. Ông nhượng bộ Thần Chân lý hơn là nhượng bộ tinh thần sai lạc. Ông nói lời Chúa trái ngược với những lời mà vua Balak muốn ông phải nói. Balaam thậm chí nói tiên tri rằng một ngôi sao một ngày kia sẽ công bố việc vị Vua Mêsia sắp đến, xuất hiện từ nhà Giacóp. Vị Vua này sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ thù của dân Thiên Chúa, và thiết lập một vương quốc bình an (Ds 24,17).                                            

Khi ngôn sứ Gioan Tẩy giả bắt đầu rao giảng sứ điệp thống hối để chuẩn bị cho Đấng Mêsia sắp đến, các nhà lãnh đạo tôn giáo ở xứ Palestine chống lại lời ông và còn ngược đãi ông nữa. Đức Giêsu cũng gặp sự kháng cự, chống đối, và thái độ thù địch dữ tợn từ các nhà lãnh đạo tôn giáo. Tại sao các nhà lãnh đạo tôn giáo chống đối Đức Giêsu và khước từ lời tuyên bố của Người từ Thiên Chúa? Quan điểm tôn giáo của họ không thích hợp với Lời Chúa, bởi vì tâm hồn họ gắn chặt vào việc chiếm hữu tư lợi hơn là sự thật và sự tùng phục kế hoạch và đồ án của Thiên Chúa dành cho cuộc đời chúng ta.

Họ công khai đặt câu hỏi với Đức Giêsu để bôi nhọ lời tuyên bố là Đấng Mêsia của Người. Nếu Đức Giêsu nói quyền của Người đến từ Thiên Chúa, họ sẽ buộc tội cho Người là phạm thượng. Nếu như Người làm việc này dựa vào quyền của chính mình, họ có thể bắt Người như một tên cuồng tín điên khùng, trước khi Người có thể làm điều gì đó gây thiệt hại hơn. Đức Giêsu, thấu suốt cạm bẫy của họ, đã đưa ra một câu hỏi cho họ, và lấy câu trả lời của họ để làm câu trả lời của mình. Nếu họ nhận phép rửa của Gioan là do Chúa, họ buộc phải nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia. Họ né tránh câu hỏi, bởi vì họ chưa sẵn sàng đối diện với sự thật. Họ không nhận Gioan Tẩy giả và họ cũng không tiếp nhận Đức Giêsu là Đấng Mêsia của họ.

Không có sự mâu thuẫn với uy quyền của Đức Giêsu – Người là hiện thân của Sự thật

Việc nước Chúa sắp đến hay ngự trị trên trái đất chắc chắn dẫn đến sự mâu thuẫn – sự mâu thuẫn của sự trung thành với ý Chúa hay ý ta, sự công lý của Chúa hay cách thức sòng phẳng của thế gian, tiêu chuẩn chân lý luân lý tuyệt đối của Chúa hay mối quan hệ chân lý với những gì ta muốn tin là tốt lành và hữu ích trong giờ phút hiện nay. Làm thế nào bạn đáp trả đòi hỏi của Đức Giêsu, Đấng không chỉ là Mêsia, nhưng còn là nguồn sự sống và chân lý vĩnh cửu nữa? Bạn có tùng phục Lời Chúa và đặt cả cuộc đời mình vào nước Chúa sắp đến không? Đức Giêsu hứa rằng những ai muốn sống theo chân lý của Chúa sẽ tìm thấy niềm vui, tự do, và hạnh phúc đích thực cả đời này lẫn đời sau.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Đường, là sự Thật, và là sự Sống. Xin Ánh sáng của Chúa soi chiếu trong tâm hồn con và tâm trí con, để con có thể lớn lên trong sự hiểu biết chân lý của Lời Chúa, và tìm được niềm vui và sự tự do trong việc sống theo Lời Người.

Comments are closed.

phone-icon