Do you believe that I can do this? – Suy niệm theo WAU ngày 02.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Do you believe that I can do this? (Matthew 9:28)

If Jesus asked you this question, you’d likely respond as the two blind men did in today’s Gospel: “Yes, Lord” (Matthew 9:28). We know that Jesus healed many people during his public ministry. We also know that as the risen Christ, he still heals people today.

But if we believe that Jesus can heal, then why doesn’t he heal every person for whom we pray? As Jesus touched the eyes of the two blind men, he said, “Let it be done for you according to your faith” (Matthew 9:29). We might think, I have faith, Lord, so why didn’t you heal the young mother I prayed for who died leaving her children behind? Why don’t you heal my spouse’s cancer or my son’s depression?

This is a mystery we may never understand this side of heaven, and it can test our faith. We know that God cares deeply for each of us; he has counted every hair on our heads (Matthew 10:30). Yet we also know that he doesn’t always say yes to every prayer we offer.

But that doesn’t mean we should stop praying. Rather, we should imitate these two blind men and the persistent woman in Jesus’ parable (Luke 18:1-8). We should never give up asking, even when a situation seems dire. Instead, we should say, “Jesus, I believe you can do this!”

But as you pray, also ask God for the grace to surrender the situation into his hands. It’s not always easy to offer our most pressing petitions to God and then let go of the outcome, but the more you practice, the more your trust in him will grow.

God may give you a healing, maybe even a miraculous one. Or the healing might be different than you expected, perhaps emotional or spiritual. Maybe you won’t notice any change at all. Whatever happens, Jesus hears your prayers; he is always at your side, loving you, comforting you, and sustaining you. He will bring good out of your suffering, even if you can’t see it right away. After all, he is your Redeemer. By dying on the cross and rising from the dead, he has delivered you from sin and death. And that, in the end, is the greatest healing of all!

“Jesus, as I pray for healing, help me to surrender all my needs into your loving hands.”

Anh có tin rằng tôi có thể làm được điều này không? (Mt 9, 28)

Nếu Chúa Giêsu hỏi bạn câu hỏi này, có lẽ bạn sẽ trả lời như hai người mù đã nói trong bài Tin Mừng hôm nay: “Vâng, lạy Chúa, con tin” (Mt 9, 28). Chúng ta biết rằng Chúa Giêsu đã chữa lành nhiều người trong sứ vụ công khai của Ngài. Chúng ta cũng biết rằng với tư cách là Đức Kitô Phục sinh, Ngài vẫn chữa lành mọi người cho đến ngày nay.

Nhưng nếu chúng ta tin rằng Chúa Giêsu có thể chữa lành, thì tại sao Ngài không chữa lành cho mọi người mà chúng ta cầu nguyện? Khi chạm vào mắt hai người mù, Chúa Giêsu nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy” (Mt 9, 29). Chúng ta có thể nghĩ rằng, con có đức tin, lạy Chúa, vậy tại sao Chúa không chữa lành cho người mẹ trẻ mà con đã cầu nguyện, người đã chết để lại những đứa con của bà? Tại sao Chúa không chữa lành căn bệnh ung thư của vợ/ chồng con hoặc bệnh trầm cảm của con trai con?

Đây là một mầu nhiệm mà chúng ta có thể không bao giờ hiểu được về phía bên này của Thiên đàng, và nó có thể thử thách đức tin của chúng ta. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa quan tâm sâu sắc đến mỗi người chúng ta; Ngài đã đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta (Mt 10, 30). Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rằng Ngài không phải lúc nào cũng nói đồng ý với mọi lời cầu nguyện mà chúng ta cầu xin.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên ngừng cầu nguyện. Đúng hơn, chúng ta nên bắt chước hai người mù này và người phụ nữ kiên trì trong dụ ngôn của Chúa Giêsu (Lc 18, 1-8). Chúng ta đừng bao giờ từ bỏ việc kêu xin, ngay cả khi tình huống có vẻ nghiêm trọng. Thay vào đó, chúng ta nên nói, “Lạy Chúa, con tin rằng Chúa có thể làm được điều này!”

Nhưng khi bạn cầu nguyện, cũng cầu xin Chúa ban ơn để phó thác hoàn cảnh vào tay Ngài. Không phải lúc nào cũng dễ dàng dâng lên Chúa những lời thỉnh cầu cấp bách nhất của chúng ta và sau đó bỏ qua kết quả, nhưng bạn càng thực hành nhiều, lòng tin của bạn đối với Ngài càng tăng lên.

Chúa có thể cho bạn một sự chữa lành, thậm chí có thể là một phép lạ. Hoặc sự chữa lành có thể khác với bạn mong đợi, có thể là tình cảm hoặc tâm linh. Có thể bạn sẽ không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào. Bất cứ điều gì xảy ra, Chúa Giêsu nghe lời cầu nguyện của bạn; Ngài luôn ở bên cạnh bạn, yêu thương bạn, an ủi bạn và nâng đỡ bạn. Ngài sẽ mang lại điều tốt lành từ sự đau khổ của bạn, ngay cả khi bạn không thể nhìn thấy nó ngay lập tức. Rốt cuộc, Ngài là Đấng Cứu Chuộc của bạn. Khi chết trên thập tự giá và sống lại từ cõi chết, Ngài đã giải cứu bạn khỏi tội lỗi và sự chết. Và cuối cùng, đó là sự chữa lành tuyệt vời nhất!

Lạy Chúa Giêsu, khi con cầu nguyện để được chữa lành, xin giúp con phó thác mọi nhu cầu của con vào bàn tay yêu thương của Chúa.

Is 29, 17-24

Ngày ấy, kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách (Is 29, 18)

On that day the deaf shall hear the words of a book. (Isaiah 29:18)

Picture yourself as a first-century resident of Bethlehem. You’ve heard some amazing gossip lately about the promised Messiah. People are saying that a child has been born in your town, and that he is in fact this Messiah! You go to see the child, and something happens in your heart and mind. You start to believe it could be true. You recall today’s passage from Isaiah, and everything seems to come together. It’s as if your own ears are opened, and you are hearing the words of Scripture for the first time.

Of course, you don’t live in Bethlehem. You live in the modern world, where practically everyone has heard the story of the baby Jesus. Advent comes every year, and it’s easy to go through the motions of getting ready for Christmas. This year, though, you’d like it to be different. You’d like to experience something of what the people of Bethlehem did on that first Christmas Day.

Don’t give up on that desire! It’s God who put it on your heart—just as it’s on his heart! Remember that the Scriptures, as old as they are, were written so that even our hearts could be open to the truth about God’s desire to save his people. Jesus didn’t come to earth so that the world would stay the same. He came to open the ears of the deaf, to restore sight to the blind, and to comfort the lowly in every generation (Isaiah 29:18-19). In other words, he came to heal and save each one of us.

Jesus wants to open your spiritual ears and eyes a little more each day so that you’ll come to know him better. So pray that the Advent readings will fill you with wonder and gratitude for the miracle of Jesus coming among us. As the ears of the deaf were opened to “hear the words of a book” (Isaiah 29:18) pray that the Holy Spirit will open your ears to hear what he is saying to you as you read his word each day.

“Holy Spirit, awaken me this Advent to know and love Jesus more than ever before!”

Hãy hình dung bạn là cư dân thế kỷ thứ nhất của Bêlem. Gần đây, bạn đã nghe một số tin đồn tuyệt vời về Đấng Mêsia đã hứa. Mọi người đang nói rằng một đứa trẻ đã được sinh ra trong thị trấn của bạn, và con trẻ thực sự là Đấng Mêsia! Bạn đến gặp con trẻ, và một điều gì đó xảy ra trong tâm trí của bạn. Bạn bắt đầu tin rằng nó có thể là sự thật. Bạn nhớ lại đoạn văn hôm nay từ Isaia và mọi thứ dường như kết hợp lại với nhau. Như thể đôi tai của chính bạn được mở ra và bạn đang nghe những lời Kinh thánh lần đầu tiên.

Tất nhiên, bạn không sống ở Bêlem. Bạn đang sống trong thế giới hiện đại, nơi mà thực tế mọi người đều đã nghe câu chuyện về hài nhi Giêsu. Mùa vọng đến hàng năm và thật dễ dàng để xem qua các bước chuẩn bị cho Giáng sinh. Tuy nhiên, năm nay, bạn muốn nó khác biệt. Bạn muốn trải nghiệm điều gì đó về những gì người dân Bêlem đã làm vào Ngày Giáng sinh đầu tiên đó.

Đừng từ bỏ mong muốn đó! Chính Thiên Chúa đã đặt nó vào trái tim của bạn – cũng như nó ở trong trái tim của Ngài! Hãy nhớ rằng Kinh Thánh, từ xưa đến nay, được viết ra để ngay cả trái tim của chúng ta cũng có thể mở ra sự thật về mong muốn của Thiên Chúa cứu dân của Ngài. Chúa Giêsu không đến thế gian để thế giới vẫn như cũ. Ngài đến để mở tai người điếc, phục hồi thị giác cho người mù, và an ủi kẻ hèn mọn trong mọi thế hệ (Is 29,18-19). Nói cách khác, Ngài đến để chữa lành và cứu rỗi từng người chúng ta.

Chúa Giêsu muốn mở tai và mắt tâm linh của bạn mỗi ngày để bạn hiểu rõ hơn về Ngài. Vì vậy, hãy cầu nguyện rằng các bài đọc Mùa Vọng sẽ làm bạn đầy ngạc nhiên và biết ơn về phép lạ Chúa Giêsu đến giữa chúng ta. Khi tai của người điếc được mở ra để “nghe những lời trong sách” (Is 29,18), hãy cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần mở tai bạn để nghe những gì Ngài đang nói với bạn khi bạn đọc lời Ngài mỗi ngày.

Lạy Chúa Thánh Thần, xin đánh thức con trong Mùa Vọng này để hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu hơn bao giờ hết!

 

Comments are closed.

phone-icon