From this day all generations… – Suy niệm theo WAU ngày 22.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

From this day all generations will call me blessed. (Luke 1:48)

Imagine how Mary felt when the angel invited her to be mother of the Messiah! It would have been like a dream come true for a young Hebrew woman. What a privilege to cradle the Promised One in your arms, to teach him to pray, and to watch him grow strong and compassionate under your guidance. Yes, she was blessed indeed.

But surely these blessings came with a generous dose of challenges. A heavily pregnant Mary suffered the long journey from Nazareth to Bethlehem. When her time came to give birth, she found herself in a stable with no experienced midwife. As a refugee in Egypt, she had to adapt to a new language and culture far from home. She and Joseph experienced one of a parent’s worst fears when they lost Jesus in Jerusalem for three days. Then, as Jesus began his ministry, she must have felt deeply every attack against her cherished son. It all culminated at the foot of the cross.

As Simeon had prophesied, a sword pierced Mary’s heart in many ways through her life (Luke 2:35). Clearly being blessed didn’t insulate her from sadness or perplexity. It also didn’t include a full understanding of how each difficult piece fit into the plan.

So how did Mary remain convinced that she was blessed? Luke tells us, “Mary kept all these things, reflecting on them in her heart” (Luke 2:19). She wasn’t afraid to question God and ask for greater understanding. And as she waited for his answers, she clung to what she knew: God had chosen her for a special purpose, and he would continue to hold her in his loving care.

Each of us is truly blessed. Like Mary, elements of that blessing leap out at us, and we respond with joy. But also like Mary, there are many moments when we have trouble discerning that blessing. Yet God is still with us through it all-and that’s the greatest of all blessings.

Take a moment right now to thank God for the ways he has blessed you. Then think of a blessing that didn’t look like a blessing at first. Surely he will always care for you!

“Lord, you have done great things for me. I am blessed indeed.”

Vì từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi diễm phúc (Lc 1, 48)

Hãy tưởng tượng Mẹ Maria cảm thấy thế nào khi thiên sứ mời Mẹ làm mẹ của Đấng Mêsia! Nó sẽ giống như một giấc mơ trở thành hiện thực đối với một phụ nữ trẻ người Do Thái. Thật là một đặc ân khi được nâng niu Đấng đã hứa trong vòng tay bạn, dạy người ấy cầu nguyện, và nhìn người ấy phát triển mạnh mẽ và giàu lòng trắc ẩn dưới sự hướng dẫn của bạn. Vâng, Mẹ thực sự đã được chúc phúc.

Nhưng chắc chắn những phúc lành này đi kèm với một liều thách thức phong phú. Mẹ Maria mang thai nặng nhọc đã phải trải qua cuộc hành trình dài từ Nagiaret đến Bêlem. Khi đến kỳ sinh nở, Mẹ thấy mình phải ở trong một cái chuồng mà không có một nữ hộ sinh nào có kinh nghiệm. Khi tị nạn ở Ai Cập, Mẹ phải thích nghi với một ngôn ngữ và văn hóa mới xa quê hương. Mẹ và Giuse đã trải qua một trong những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cha mẹ khi họ mất Chúa Giêsu ở Giêrusalem trong ba ngày. Sau đó, khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của mình, cô ấy hẳn đã cảm nhận sâu sắc mọi cuộc tấn công chống lại đứa con trai yêu quý của mình. Tất cả đã lên đến đỉnh điểm dưới chân thập tự giá.

Như ông Simêon đã nói tiên tri, một lưỡi gươm đã đâm vào trái tim của Mẹ Maria theo nhiều cách trong suốt cuộc đời Mẹ (Lc 2,35). Rõ ràng là được chúc phúc không làm Mẹ buồn bã hay bối rối. Nó cũng không bao gồm sự hiểu biết đầy đủ về cách mỗi phần khó phù hợp với kế hoạch.

Vậy làm thế nào mà Mẹ Maria vẫn tin rằng mình được chúc phúc? Luca nói với chúng ta, “Maria đã giữ tất cả những điều này, suy gẫm về chúng trong lòng” (Lc 2,19). Mẹ không ngại đặt câu hỏi với Thiên Chúa và yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc hơn. Và khi chờ đợi câu trả lời của Ngài, Mẹ bám vào những gì Mẹ biết: Thiên Chúa đã chọn Mẹ vì một mục đích đặc biệt, và Ngài sẽ tiếp tục giữ Mẹ trong sự chăm sóc yêu thương của mình.

Mỗi người trong chúng ta đều thực sự có phúc. Giống như Mẹ Maria, các yếu tố của phước lành đó nhảy vọt vào chúng ta, và chúng ta đáp lại bằng niềm vui. Nhưng cũng giống như Mẹ Maria, có nhiều khoảnh khắc chúng ta gặp khó khăn khi nhận ra phước lành đó. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn ở bên chúng ta trong tất cả – và đó là phước lành lớn nhất trong tất cả các phước lành.

Hãy dành một chút thời gian ngay bây giờ để cảm ơn Thiên Chúa vì những cách mà Ngài đã ban phước cho bạn. Sau đó, hãy nghĩ về một phúc lành không giống như phúc lành ban đầu. Chắc chắn Ngài sẽ luôn quan tâm đến bạn!

Lạy Chúa, Chúa đã làm những điều tuyệt vời cho con. Con thực sự có phúc.

Comments are closed.

phone-icon