Hail, full of grace – Suy niệm theo WAU ngày 08.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Hail, full of grace! (Luke 1:28)

What kind of greeting was that? The angel Gabriel didn’t call Mary by name-at least not at first. Instead, he called her “full of grace,” kecharitomene in Greek. And this unusual title left Mary troubled.

By addressing Mary this way, the angel revealed how God saw her: as one who has been filled with his grace. Of course God had given special grace to certain people throughout history: Moses, Ruth, and Abraham, for example. But this was different. For here, the angel is describing Mary as someone who has received a supreme gift, a gift whose benefits began at her conception and stayed with her throughout her life.

The only other time we see this word in the Bible is in today’s second reading, when St. Paul talks about God’s “grace that he granted us in the beloved” (Ephesians 1:6). This gift of adoption as his children comes to us after Jesus’ death and resurrection, while God gave this grace to Mary at the moment of her conception. As Pope Francis explained, “If [Mary] is entirely inhabited by God, there is no room within her for sin. . . . She is . . . created immaculate so as to fully welcome, with her ‘yes,’ God who came into the world” (Angelus, December 8, 2017).

Mary was the first to experience the fruits that Jesus’ sacrifice would make available to each and every one of us. Yes, she who walked this road before us is our Blessed Mother, but she’s also like an older sister in faith because she shows us what a redeemed life looks like. Even though she was full of grace, she was not immune to the pain and suffering of life. Instead, she let God’s grace guide how she responded to her circumstances and trusted in him.

On this feast of the Immaculate Conception, consider Mary, who received this free gift of grace from God. Think about how that grace prepared her to say yes to his invitation to be the mother of Jesus and how it affected everything she thought or did. And then thank the Lord that he has given you a share in that very same grace!

“Jesus, fill me with your grace so that sin will have no room in me.”

Kính chào Bà đầy ơn phúc (Lc 1, 28)

Đó là kiểu chào gì vậy? Thiên thần Gabriel không gọi Maria bằng tên – ít nhất là không phải lúc đầu. Thay vào đó, ngài gọi cô là đấng “đầy ân sủng”, kecharitomene bằng tiếng Hy Lạp. Và danh hiệu bất thường này khiến Maria bối rối.

Bằng cách xưng hô với Mẹ Maria như vậy, thiên thần cho biết Thiên Chúa đã nhìn thấy Mẹ như thế nào: như một người được đầy dẫy ân sủng của Ngài. Tất nhiên Thiên Chúa đã ban ân sủng đặc biệt cho một số người trong suốt lịch sử: chẳng hạn như Môisen, bà Rút và Ápbraham. Nhưng điều này lại khác. Vì ở đây, thiên thần mô tả Maria như một người đã nhận được một ơn huệ lớn nhất, một ân huệ mà lợi ích của nó bắt đầu từ khi Mẹ thụ thai và ở với Mẹ trong suốt cuộc đời của Mẹ.

Lần duy nhất chúng ta thấy từ này trong Kinh Thánh là trong bài đọc thứ hai của ngày hôm nay, khi Thánh Phaolô nói về “ân sủng mà Ngài đã ban cho chúng ta trong Thánh Tử yêu dấu” (Ep 1,6). Ơn sủng được nhận làm nghĩa tử này đến với chúng ta sau khi Chúa Giêsu chết và sống lại, trong khi Thiên Chúa ban ân sủng này cho Maria vào thời điểm thụ thai. Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã giải thích, “Nếu [Maria] hoàn toàn là nơi cư ngụ của Thiên Chúa, thì Mẹ sẽ không có chỗ cho tội lỗi. . . . Mẹ. . . được tạo ra vô nhiễm để chào đón hoàn toàn, với lời ‘xin vâng’ của Mẹ, Thiên Chúa đã đến trong thế giới ”(Angelus, ngày 8 tháng 12 năm 2017).

Mẹ Maria là người đầu tiên cảm nghiệm được những thành quả mà sự hy sinh của Chúa Giêsu sẽ mang lại cho mỗi người trong chúng ta. Đúng vậy, người đi trên con đường này trước chúng ta là Mẹ của chúng ta, nhưng Mẹ cũng giống như một người chị trong đức tin vì Mẹ cho chúng ta thấy cuộc sống được cứu chuộc trông như thế nào. Mặc dù Mẹ có đầy đủ ân sủng, Mẹ cũng không tránh khỏi những đau đớn, khổ sở của cuộc đời. Thay vào đó, Mẹ để ân sủng của Thiên Chúa hướng dẫn cách Mẹ phản ứng với hoàn cảnh của mình và tin cậy nơi Ngài.

Vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội này, hãy suy gẫm về Mẹ Maria, người đã nhận món quà ân sủng nhưng không này từ Thiên Chúa. Hãy nghĩ xem ân sủng đó đã chuẩn bị cho Mẹ để nói lời xin vâng với lời mời làm mẹ của Chúa Giêsu như thế nào và nó ảnh hưởng như thế nào đến mọi điều Mẹ nghĩ hoặc làm. Và sau đó hãy cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban cho bạn một phần trong chính ân sủng đó!

Lạy Chúa Giêsu, xin ban đầy ân sủng cho con để tội lỗi không còn chỗ trong con.

Comments are closed.

phone-icon