He will save his people from their sins – Chúa Nhật IV Mùa Vọng A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, December 18, 2022

He will save his people from their sins”

Scripture: Matthew 1:18-25

18 Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child of the Holy Spirit; 19 and her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. 20 But as he considered this, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit; 21 she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.” 22 All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet: 23 “Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel” (which means, God with us). 24 When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him; he took his wife, 25 but her knew her not until she had borne a son; and he called his name Jesus.

Chúa Nhật, ngày 18.12.2022

Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ

Mt 1,18-25

18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần.19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần.21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”22 Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ:23 Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.”24 Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.25 Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giê-su.

Meditation: Do you hold on to the promises of God at all times, especially when you are faced with uncertainty or adversity? The prophet Isaiah spoke words of hope in a hopeless situation for Israel. When Ahaz, the apostate king of Judah and heir to the throne of David (735 B.C.) was surrounded by forces that threatened to destroy him and his people, God offered him a sign to reassure him that God would not abandon the promise he made to David and his descendants. King Ahaz, however, had lost hope in God and refused to ask for a sign of favor. God, nonetheless, gave a sign to assure his people that he would indeed give them a Savior who would rule with peace and righteousness (Isaiah 7:11ff). Like the prophet Isaiah we are called “in hope to believe against hope” (Romans 4:18) that God can and will fulfill all his promises.

Mary was found to be with child of the Holy Spirit

Mary had to face an enormous challenge to her faith and trust in God and to the faith of her family and Joseph, the man she chose to marry. She was asked to assume a burden of tremendous responsibility. It had never been heard of before that a child could be born without a natural father. Mary was asked to accept this miraculous exception to the laws of nature. That required faith and trust in God and in his promises. Second, Mary was not yet married. Pregnancy outside of wedlock was not tolerated in those days. Mary was only espoused to Joseph, and such an engagement had to last for a whole year. She was asked to assume a great risk. She could have been rejected by Joseph, by her family, by all her own people. Mary knew that Joseph and her family would not understand without revelation from God. She nonetheless believed and trusted in God’s promises.

Joseph believed the angel’s message “that which is conceived in her is of the Holy Spirit

Joseph, a just and God-fearing man, did not wish to embarrass or punish his espoused wife, Mary when he discovered that she was pregnant. To all appearances she had broken their solemn pledge to be faithful and chaste to one another. Joseph, no doubt took this troubling matter to God in prayer. He was not hasty to judge or to react with hurt and anger. God rewarded him not only with guidance and consolation, but with the divine assurance that he had indeed called Joseph to be the husband of Mary and to assume a mission that would require the utmost faith, confidence, and trust in Almighty God. Joseph believed in the divine message to take Mary as his wife and to accept the child in her womb as the promised Messiah. 

A model of faith for us

Like Mary, Joseph is a model of faith for us. He is a faithful witness and servant of God’s unfolding plan of redemption. Are you ready to believe in the promises of God, even when faced with perplexing circumstances and what seems like insurmountable problems? God has not left us alone, but has brought us his only begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ. Let us celebrate Christmas, the feast of the Incarnation, with joyful hearts and let us renew our faith and hope in God and in his redeeming work.

“Lord Jesus, you came to save us from sin and the power of death. May I always rejoice in your salvation and trust in your divine plan for my life.”

Suy niệm: Bạn có luôn luôn bám chặt vào những lời hứa của Thiên Chúa, đặc biệt khi bạn đương đầu với sự bất thường hay nghịch cảnh không? Ngôn sứ Isaia nói những lời hy vọng trong tình huống tuyệt vọng cho dân Israel. Khi Ahaz, vị vua bội giáo của Giuđa và là người thừa kế ngai vàng Đavít (735 B.C) bị các lực lượng bao vây và đe dọa tiêu diệt ông và dân của ông, Thiên Chúa đã cho ông một dấu chỉ bảo đảm với ông rằng Thiên Chúa sẽ không quên lời hứa với Đavít và miêu duệ của ông. Tuy nhiên, vua Ahaz đã đánh mất niềm hy vọng vào Thiên Chúa và từ chối cầu xin một dấu chỉ yêu thương. Thế nhưng, Thiên Chúa đã ban cho dân người một dấu chỉ và bảo đảm rằng Người sẽ ban cho họ một vị Cứu Tinh, Đấng sẽ cai trị bằng bình an và công chính (Is 7,11ff). Giống như ngôn sứ Isaia, chúng ta được kêu gọi “tin tưởng trong sự hy vọng hão huyền” (Rm 4,18) rằng Thiên Chúa có thể và sẽ thực hiện tất cả lời hứa của Người.

Maria chịu thai bởi Chúa Thánh Thần

Maria phải đối diện với một thách đố to lớn với niềm tin cậy vào Thiên Chúa của mình và với niềm tin của gia đình mình và Giuse, người mà cô đã chọn kết hôn. Maria được mời gọi để đảm nhận một gánh nặng trách nhiệm vô cùng to lớn. Người ta chưa bao giờ nghe thấy trước đây rằng một con trẻ có thể sinh ra mà không cần đến người cha theo tự nhiên. Maria được mời gọi đón nhận sự ngoại thường đối với những quy luật tự nhiên này. Điều đó đòi hỏi lòng tin cậy vào Thiên Chúa và vào những lời hứa của Người. Hơn nữa, Maria vẫn chưa kết hôn. Sự mang thai ngoài hôn nhân là điều không thể chấp nhận được vào thời đó. Maria chỉ mới hứa hôn với Giuse, một lời hứa hẹn như thế kéo dài trọn một năm. Maria được mời gọi để đón nhận sự mạo hiểm to lớn. Cô có thể bị Giuse, gia đình, và tất cả mọi người loại bỏ. Maria biết rằng Giuse và gia đình cô sẽ không thể hiểu được nếu không có sự mặc khải từ Thiên Chúa. Tuy nhiên, cô vẫn tin cậy vào những lời hứa của Thiên Chúa.

Giuse tin tưởng vào sứ điệp của thiên thần rằng người con cưu mang trong lòng Maria là do bởi Chúa Thánh Thần

Giuse, một người công chính và kính sợ Thiên Chúa, đã không muốn làm xấu hổ hay trừng phạt Maria, người bạn đã hứa hôn của mình, khi ông khám phá ra rằng cô đã có thai. Về bên ngoài, cô đã vi phạm lời hứa trọng thể là trung thành và trinh khiết với nhau. Giuse, chắc chắn đã trình bày vấn đề này lên Thiên Chúa trong lúc cầu nguyện. Ông đã không vội vàng đoán xét hay phản ứng với sự tổn thương và giận dữ. Thiên Chúa đã ban thưởng cho ông, không chỉ với sự hướng dẫn và an ủi, nhưng còn với sự bảo đảm của Thiên Chúa rằng chính Người đã thật sự gọi ông làm chồng của Maria, và đảm nhận một sứ mạng đòi hỏi niềm tin, phó thác, và trông cậy tuyệt đối vào Thiên Chúa toàn năng. Giuse đã tin tưởng vào sứ điệp của Thiên Chúa và tiếp nhận Maria làm vợ mình và đón nhận người con trong bụng cô là Đấng Mêsia theo lời hứa.

Gương mẫu đức tin cho chúng ta

Giống như Maria, Giuse là một mẫu gương đức tin cho chúng ta. Ngài là một chứng nhân trung thành và là người tôi tớ của kế hoạch cứu độ đang bộc lộ của Thiên Chúa. Bạn có sẵn sàng tin tưởng vào những lời hứa của Chúa, thậm chí khi đương đầu với những tình huống phức tạp và những gì xem chừng như những vấn đề nan giải không? Thiên Chúa không để chúng ta một mình, nhưng mang đến cho chúng ta Con một yêu dấu, Đức Chúa và Đấng cứu độ của chúng ta, Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy mừng lễ Giáng sinh, ngày lễ của sự Nhập thể, với tâm hồn phấn khởi và chúng ta hãy phục hồi niềm tin và hy vọng của mình vào Thiên Chúa và vào chương trình cứu độ của Người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi và quyền lực của sự chết. Chớ gì con luôn luôn vui mừng về ơn cứu rỗi của Chúa và trông cậy vào kế hoạch của Chúa dành cho cuộc đời con.

Comments are closed.

phone-icon