Herod is going to search for the child… – Suy niệm theo WAU ngày 28.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Herod is going to search for the child to destroy him. (Matthew 2:13)

It’s only three days after Christmas, and already we are witnessing a violent reaction to Jesus’ coming. Even though Jesus is still a helpless, vulnerable child, he poses a threat to the powers that be.

But it’s not just Herod’s power that Jesus threatens; it’s the power of evil itself. Herod’s massacre of the infants in Bethlehem represents just one episode of a much larger story. From the moment Satan rebelled against God and the other angels, he has pursued one goal: to corrupt the goodness of God’s creation. He tempted our first parents to turn against their Creator, and has been tempting people ever since. Now all of humanity is burdened with the inclination to sin against their heavenly Father.

God knew that the only remedy against evil and sin was through the sacrifice of his Son, Jesus. Jesus’ birth, then, was the opening salvo of God’s ultimate rescue operation. So we shouldn’t be surprised that our great enemy, the devil, sought to fight back when Jesus came to earth-even if it meant the death of so many innocent children.

As Jesus’ disciples, we are still in the midst of this battle. While Jesus’ death and resurrection was a victory over the powers of evil, the final battle won’t be won until he comes again to establish his heavenly kingdom on earth. The sad truth is that until that day comes, we will still experience suffering and loss. We may even face sorrow as deep as the mothers’ grief in today’s Gospel (Matthew 2:18).

But let us not become discouraged by today’s Gospel reading, especially not after the joy of Christmas Day. God loves his creation more than we could ever imagine, and he will not let Satan destroy it. That’s why our Father went to such extreme lengths to save us-by sending his very own Son into the world to become one of us. In the end, evil will be defeated once and for all, and what began with Jesus’ birth will culminate in the glorious kingdom of God reigning over the whole earth!

“Father, may your kingdom come, may your will be done, on earth as it is in heaven.”

Hêrôđê sắp tìm kiếm con trẻ để giết Ngài (Mt 2, 13)

Chỉ ba ngày sau lễ Giáng sinh và chúng ta đã chứng kiến ​​một phản ứng dữ dội đối với việc Chúa Giêsu đang đến. Mặc dù Chúa Giêsu vẫn còn là một đứa trẻ bơ vơ, dễ bị tổn thương, nhưng Ngài đã đặt ra một mối đe dọa cho các quyền lực.

Nhưng không chỉ quyền lực của Hêrôđê mà Chúa Giêsu đe dọa; đó là sức mạnh của chính sự ác. Vụ thảm sát trẻ sơ sinh của Hêrôđê ở Bêlem chỉ là một tình tiết trong một câu chuyện lớn hơn nhiều. Ngay từ thời điểm Satan nổi loạn chống lại Thiên Chúa và các thiên thần khác, hắn đã theo đuổi một mục tiêu: làm hỏng sự tốt lành của sự sáng tạo của Thiên Chúa. Hắn đã cám dỗ tổ tông của chúng ta quay lưng lại với Đấng Tạo Hóa, và đã cám dỗ mọi người kể từ đó. Giờ đây, toàn thể nhân loại đang phải gánh nặng khuynh hướng phạm tội với Cha trên trời của họ.

Thiên Chúa biết rằng phương thuốc duy nhất chống lại điều ác và tội lỗi là qua sự hy sinh của Con Ngài, Chúa Giêsu. Khi đó, sự ra đời của Chúa Giêsu là sự kiện mở đầu trong chiến dịch giải cứu cuối cùng của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta không nên ngạc nhiên khi kẻ thù lớn của chúng ta, là ma quỷ, đã tìm cách chống trả khi Chúa Giêsu đến thế gian – ngay cả khi điều đó có nghĩa là cái chết của rất nhiều trẻ em vô tội.

Là môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta vẫn đang ở giữa trận chiến này. Mặc dù cái chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu là một chiến thắng trước quyền lực của sự dữ, nhưng trận chiến cuối cùng sẽ không phân thắng bại cho đến khi Ngài trở lại để thiết lập vương quốc Thiên đàng của mình trên trái đất. Sự thật đáng buồn là cho đến khi ngày đó đến, chúng ta vẫn sẽ trải qua những đau khổ và mất mát. Chúng ta thậm chí có thể phải đối mặt với nỗi buồn sâu sắc như nỗi đau của các bà mẹ trong Tin mừng hôm nay (Mt 2, 18).

Nhưng chúng ta đừng nản lòng với việc đọc Tin mừng hôm nay, đặc biệt là sau niềm vui của Ngày Lễ Giáng Sinh. Thiên Chúa yêu thích sự sáng tạo của mình hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng, và Ngài sẽ không để Satan phá hủy nó. Đó là lý do tại sao Cha của chúng ta đã nỗ lực hết sức để cứu chúng ta – bằng cách sai Con của chính Ngài đến thế gian để trở thành một trong chúng ta. Cuối cùng, sự dữ sẽ bị đánh bại một lần và mãi mãi, và những gì bắt đầu với sự ra đời của Chúa Giêsu sẽ lên đến đỉnh điểm trong vương quốc vinh quang của Thiên Chúa ngự trị trên toàn thế giới!

Lạy Cha, xin cho nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

1Ga 1, 5 – 2, 2
Người… sẽ tha thứ tội lỗi của chúng ta và thanh tẩy chúng ta khỏi mọi điều sai lỗi (1Ga 1, 9)
He . . . will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing. (1 John 1:9)

When he heard the news about a newborn king of the Jews, King Herod felt threatened. So he ordered the massacre of all boys in Bethlehem under the age of two (Matthew 2:16). As horrible as this was, it was probably only one of many other atrocities Herod had committed in his lifetime.

Clearly Herod was a sinful man! But look at today’s first reading: “If we acknowledge our sins, [God] is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing” (1 John 1:9). It also tells us that Jesus is “expiation for our sins, and not for our sins only but for those of the whole world” (2:2). That’s a very broad-and bold!-statement. Even Herod could be forgiven if he were to repent. On today’s feast of the Holy Innocents, God is reminding us that not even the worst sinner is too far off from the mercy of God.

What does that mean for those of us who live in Christ? It means that even on our worst days, there is hope. As Pope St. John Paul II once said, “We are not the sum of our weaknesses and failures; we are the sum of the Father’s love for us and our real capacity to become the image of his Son” (Homily, July 28, 2002).

Think about that! You are a unique, unrepeatable image of Jesus. You are not primarily a sinner who sometimes does the right thing; you are a beloved disciple who sometimes falls into sin.

Seeing yourself as a sinner who has been redeemed can help you be more open to God’s life-changing grace. Today’s first reading shows us just how high a price God has paid for that redemption: “the Blood of his Son Jesus” (1 John 1:7). Don’t discount the all-encompassing power of that blood to cleanse you and to change your heart! Don’t discount the wideness of God’s mercy to welcome you back when you have strayed. That mercy runs deeper than any sin that you-or anyone else-could commit. Even Herod.

Jesus is faithful to forgive all your sins.

“Father, thank you for cleansing all my sins in Jesus’ blood and calling me your beloved child.”

Khi nghe tin về một vị vua mới sinh của người Do Thái, vua Hêrôđê cảm thấy bị đe dọa. Vì vậy, ông đã ra lệnh thảm sát tất cả các bé trai ở Bêlem dưới hai tuổi (Mt 2,16). Kinh khủng như thế này, có lẽ đó chỉ là một trong nhiều tội ác khác mà Hêrôđê đã phạm phải trong cuộc đời mình.

Rõ ràng Hêrôđê là một người tội lỗi! Nhưng hãy xem bài đọc một hôm nay: “Nếu chúng ta thừa nhận tội lỗi của mình, thì [Thiên Chúa] là Đấng thành tín, công bình, sẽ tha thứ tội lỗi và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi hành vi sai trái” (1Ga 1,9). Nó cũng cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu “đền tội cho chúng ta, không chỉ cho tội của chúng ta mà cho cả thế giới” (2,2). Đó là một câu nói rất rộng và táo bạo! -. Ngay cả Hêrôđê cũng có thể được tha thứ nếu ông ăn năn. Vào ngày lễ các Thánh Anh Hài hôm nay, Thiên Chúa đang nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả tội nhân tồi tệ nhất cũng không xa lòng thương xót của Thiên Chúa.

Điều đó có nghĩa gì đối với những người trong chúng ta sống trong Đức Kitô? Nó có nghĩa là ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất của chúng ta, vẫn có hy vọng. Như Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã từng nói, “Chúng ta không phải là tổng thể của những yếu đuối và thất bại của chúng ta; chúng ta là tổng thể tình yêu của Chúa Cha dành cho chúng ta và khả năng thực sự của chúng ta để trở thành hình ảnh của Con Ngài ”(Bài giảng, ngày 28 tháng 7 năm 2002).

Nghĩ về điều đó! Bạn là một hình ảnh duy nhất, không thể lặp lại của Chúa Giêsu. Về cơ bản, bạn không phải là một tội nhân đôi khi làm điều đúng đắn; bạn là một môn đệ được yêu mến mà đôi khi rơi vào tội lỗi.

Xem mình là một tội nhân đã được cứu chuộc có thể giúp bạn cởi mở hơn với ân sủng thay đổi cuộc sống của Thiên Chúa. Bài đọc một hôm nay cho chúng ta thấy Thiên Chúa đã trả một giá đắt như thế nào cho sự cứu chuộc đó: “Máu của Con Ngài là Giêsu” (1Ga 1,7). Đừng làm giảm sức mạnh toàn diện của dòng máu đó để thanh tẩy bạn và thay đổi tâm hồn bạn! Đừng làm giảm sự quảng đại của lòng thương xót của Thiên Chúa để chào đón bạn trở lại khi bạn đã đi lạc. Lòng thương xót đó sâu sắc hơn bất kỳ tội lỗi nào mà bạn – hoặc bất kỳ ai khác – có thể phạm phải. Ngay cả Hêrôđê.

Chúa Giêsu thành tín để tha thứ mọi tội lỗi của bạn.

Lạy Cha, con cảm ơn Cha đã rửa sạch mọi tội lỗi của con trong Máu của Chúa Giêsu và gọi con là con yêu dấu của Cha.

Comments are closed.

phone-icon