His heart was moved with pity – Suy niệm theo WAU ngày 03.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

His heart was moved with pity. (Mt 9:36)

Mt 9: 35- 10, 1. 5-8

When Jesus saw the crowds in the towns and villages he visited, he was moved. He wanted to reach out to them with his healing and mercy. He wanted to teach them and form them. As the Son of God, he could have done any number of things on a grand scale. He could have waved his hand over the crowd and healed them all at once. Or spoken his message into the minds and hearts of each person. So what did he do? The answer shows a surprising level of humility and trust.

He sent twelve regular guys to go out on his behalf. These ordinary men wouldn’t just be involved in his ministry of healing and proclaiming the good news—they would be essential to it! Jesus took those disciples—from the Greek word meaning “student”—and made them apostles—from the word meaning “one who is sent.”

Jesus was certainly taking a risk, wasn’t he? After all, he knew that the Twelve might well fall short. So why did he do it? Clearly, he wanted to bless the crowds through them. But he also wanted to bless the apostles as they stepped out in faith and prayed for people’s healing and deliverance. He knew they would be stretched outside of what was comfortable for them, and he also knew they would see God’s amazing work as they obeyed his call.

You can take courage that Jesus is sending you out, just as he sent the apostles. He still looks at the people who are “troubled and abandoned” (Matthew 9:36), and longs to reach them. He could do something on a grand scale, something that could touch multitudes all at once. But he is sending you. He is asking you to go out with his authority to bring his mercy, healing, and forgiveness to them. And he will deepen your faith with each step you take. How could you be inspired and answer that call today?

“Jesus, I want to be your representative in the world. Work through me to bring your compassion to everyone I meet today.” 

Ngài chạnh lòng thương xót (Mt 9, 36)

Mt 9, 35- 10, 1. 5-8

Khi Chúa Giêsu nhìn thấy đám đông trong các thị trấn và làng mạc Ngài đến thăm, thì Ngài cảm động. Ngài muốn tiếp cận họ bằng sự chữa lành và lòng thương xót của mình. Ngài muốn dạy dỗ họ và huấn luyện họ. Là Con Thiên Chúa, Ngài có thể làm bất cứ điều gì trên quy mô lớn. Ngài có thể vẫy tay trước đám đông và chữa lành tất cả họ cùng một lúc. Hoặc nói lên thông điệp của mình vào tâm trí của mỗi người. Vậy Ngài đã làm gì? Câu trả lời cho thấy mức độ khiêm tốn và đáng tin cậy đáng ngạc nhiên.

Ngài đã cử mười hai chàng trai thường xuyên ra đi thay mặt Ngài. Những người đàn ông bình thường này sẽ không chỉ tham gia vào sứ vụ chữa bệnh và rao truyền tin mừng của Ngài – họ sẽ rất cần thiết cho việc đó! Chúa Giêsu đã chọn những môn đồ đó – tiếng Hy Lạp có nghĩa là “học trò” – và ban cho họ trở thành tông đồ – hạn từ đó có nghĩa là “người được sai đi”.

Chắc chắn Chúa Giêsu đã mạo hiểm, phải không? Rốt cuộc, Ngài biết rằng Nhóm Mười Hai có thể sẽ thiếu hụt. Vậy tại sao Ngài lại làm điều đó? Rõ ràng, Ngài muốn ban ơn phúc cho đám đông thông qua họ. Nhưng Ngài cũng muốn ban ơn phúc cho các sứ đồ khi họ ra đi với đức tin và cầu nguyện cho sự chữa lành và giải cứu của mọi người. Ngài biết họ sẽ bị kéo ra khỏi những gì thoải mái cho họ, và Ngài cũng biết họ sẽ thấy công việc tuyệt vời của Thiên Chúa khi họ tuân theo lời mời gọi của Ngài.

Bạn có thể xác tín rằng Chúa Giêsu đang phái bạn ra đi, cũng như Ngài đã sai các sứ đồ. Ngài vẫn nhìn đến những người “gặp khó khăn và bị bỏ rơi” (Mt 9, 36), và mong muốn được tiếp cận họ. Ngài có thể làm điều gì đó trên quy mô lớn, một thứ gì đó có thể chạm đến nhiều người cùng một lúc. Nhưng Ngài đang gửi cho bạn. Ngài đang yêu cầu bạn ra đi với thẩm quyền của Ngài để mang lại lòng thương xót, sự chữa lành và sự tha thứ của Ngài cho họ. Và Ngài sẽ gia tăng niềm tin của bạn với mỗi bước bạn đi. Làm thế nào bạn có thể được truyền cảm hứng và đáp lại lời mời gọi đó ngày hôm nay? 

Lạy Chúa Giêsu, con muốn trở thành người đại diện của Chúa trên thế giới. Xin Chúa làm việc thông qua con để mang lòng trắc ẩn của Chúa đến với mọi người mà con gặp gỡ ngày hôm nay. 

Is 30, 19-21. 23-26

Khi ngươi kêu cứu, Người sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi (Is 30, 19)

He will be gracious to you when you cry out. (Isaiah 30:19)

How many times have you brought a problem before God and received an immediate answer? Maybe sometimes, but not often, right? So why did Isaiah promise that “as soon as [God] hears he will answer you” (Isaiah 30:19)?

The short answer is that it’s a mystery. We don’t know why some prayers get answered more quickly than others. Or at least, we don’t know yet. Surely it will all be made clear in heaven. In the meantime, we have to trust the Lord and rely on the Holy Spirit to guide us.

Isaiah seems to be referring to this when he says, “While from behind, a voice shall sound in your ears: ‘This is the way; walk in it’” (30:21). That word, that voice, is the Holy Spirit whispering in our hearts. It’s the voice of the Spirit urging us to keep walking in the way of the Lord, no matter what. But while we’re walking in trust and waiting for greater clarity from the Lord, it may help to keep a few things in mind.

There are times when God seems like he isn’t answering our prayers, when, in fact, he is working on them. We may not be able to see his ultimate plan right away, but Isaiah wants us to know that God is not ignoring us. He is cultivating our faith and bringing us to greater holiness.

For example, we may equate an immediate answer from God with an immediate solution to our problem. Maybe we are praying for our spouse to finally seek help in dealing with an addiction. But even as we pray and wait, God can use this situation to build up the virtue of patience in us even as we endure the struggle. Or we may want God to do something for us—like put the right job in our path. But God may be inviting us to be like the persistent widow in Jesus’ parable and keep on looking ourselves (Luke 18:1-8).

God is always “gracious” to us, even when we can’t see it (Isaiah 30:19). May we always place our faith in him.

“Lord, help me to trust that you are always caring for me.”

Đã bao nhiêu lần bạn đưa ra một vấn đề trước mặt Thiên Chúa và nhận được câu trả lời ngay lập tức? Có thể đôi khi, nhưng không thường xuyên, phải không? Vậy tại sao Isaia lại hứa rằng “ngay khi [Thiên Chúa] nghe, Ngài sẽ trả lời bạn” (Is 30,19)?

Câu trả lời ngắn gọn là đó là một mầu nhiệm. Chúng ta không biết tại sao một số lời cầu nguyện được đáp trả nhanh hơn những lời cầu nguyện khác. Hoặc ít nhất, chúng ta chưa biết. Chắc chắn tất cả sẽ được sáng tỏ trên Thiên đàng. Trong khi chờ đợi, chúng ta phải tin cậy Chúa và nhờ Chúa Thánh Thần hướng dẫn.

Isaia dường như đang đề cập đến điều này khi ông nói, “Trong khi từ phía sau, một giọng nói sẽ vang lên trong tai bạn: “Đây là đường đi; hãy bước đi trong đó” (30,21). Lời nói đó, tiếng nói đó, là Chúa Thánh Thần thì thầm trong lòng chúng ta. Đó là tiếng nói của Thánh Linh thúc giục chúng ta tiếp tục đi theo con đường của Chúa, bất kể điều gì. Nhưng trong khi chúng ta đang bước đi trong sự tin tưởng và chờ đợi sự sáng tỏ rõ ràng hơn từ Chúa, có thể hữu ích khi ghi nhớ một số điều.

Có những lúc Thiên Chúa dường như không trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta, trong khi thực ra, Ngài đang làm việc với chúng. Chúng ta có thể không thấy ngay kế hoạch tối thượng của Ngài, nhưng Isaia muốn chúng ta biết rằng Thiên Chúa không phớt lờ chúng ta. Ngài đang nuôi dưỡng đức tin của chúng ta và đưa chúng ta đến sự thánh thiện cao cả hơn.

Ví dụ, chúng ta có thể đánh đồng câu trả lời ngay lập tức từ Thiên Chúa với một giải pháp tức thì cho vấn đề của chúng ta. Có thể chúng ta đang cầu nguyện cho người phối ngẫu của mình cuối cùng tìm được sự giúp đỡ trong việc giải quyết cơn nghiện. Nhưng ngay cả khi chúng ta cầu nguyện và chờ đợi, Thiên Chúa có thể sử dụng tình huống này để xây dựng đức tính kiên nhẫn trong chúng ta ngay cả khi chúng ta chịu đựng cuộc đấu tranh. Hoặc chúng ta có thể muốn Thiên Chúa làm điều gì đó cho chúng ta – chẳng hạn như đặt đúng công việc trên con đường của chúng ta. Nhưng Thiên Chúa có thể đang mời gọi chúng ta giống như người đàn bà góa bền bỉ trong dụ ngôn của Chúa Giêsu và không ngừng nhìn lại chính mình (Lc 18,1-8).

Thiên Chúa luôn luôn “nhân từ” đối với chúng ta, ngay cả khi chúng ta không thể nhìn thấy điều đó (Is 30,19). Ước chi chúng ta luôn đặt niềm tin cậy vào Ngài.

Lạy Chúa, xin giúp con tin tưởng rằng Chúa luôn quan tâm đến con.

Comments are closed.

phone-icon