I will make them joyful… – Suy niệm ngày 16.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, December 16, 2022

“I will make them joyful in my house of prayer for all peoples”

Gospel Reading:  John 5:33-36 

33 You sent to John, and he has borne witness to the truth. 34 Not that the testimony which I receive is from man; but I say this that you may be saved. 35 He was a burning and shining lamp, and you were willing to rejoice for a while in his light. 36 But the testimony which I have is greater than that of John; for the works which the Father has granted me to accomplish, these very works which I am doing, bear me witness that the Father has sent me. 

Thứ Sáu, ngày 16.12.2022

Ta sẽ làm cho họ vui mừng trong nhà cầu nguyện của Ta cho mọi người

Ga 5,33-36

33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gio-an, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.35 Ông Gio-an là ngọn đèn cháy sáng, và các ông đã muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian.36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gio-an: đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.

Meditation: Do you know the joy of the Gospel – the good news that the Father in heaven sent his only begotten Son, the Lord Jesus Christ, to set us free from the kingdom of darkness, death, and Satan? Jesus’ opponents refused to accept his authority to speak and act in the name of God. And they refused to believe that he was sent from the Father in heaven. They demanded evidence for his claim to be the Anointed Messiah and divine Son of the eternal Father. Jesus answered their charges with the supporting evidence of witnesses. The law of Moses had laid down the principle that the unsupported evidence of one person shall not prevail against a man for any charge of wrongdoing (see Deuteronomy 17:6). At least two or three witnesses were needed. 
John was a burning and shining lamp Jesus began his defense by citing John the Baptist as his witness, since John publicly pointed to Jesus as the Messiah and had repeatedly borne witness to him (see John 1:19, 20, 26, 29, 35, 36). Jesus called John a burning and shining lamp that illuminated the minds and hearts of those who were ready to hear the prophetic message he spoke in God’s name. A lamp cannot light itself – it must be lit from a borrowed source. The function of a lamp is to illumine the darkness and to guide people. John pointed to the coming of the Messiah, the Lord Jesus Christ who is the true source of light which comes from God. Jesus came to open the eyes of the blind and to free people from the blindness of sin, deception, and ignorance. Jesus proclaimed, “I am the light of the world – he who follows me will not walk in darkness, but will have the light of life” (John 8:12).
Jesus’ mighty signs witness to the coming of God’s kingdom in his person Jesus asserted that a second and greater witness to his claim to be the Messiah were the mighty signs and miracles which he performed. He cites his own miraculous works, not to point to himself but to point to the power of God the Father working in and through him. He cited God the Father as his supreme witness. 

Jesus also asserted that the word of God in the Old Testament Scriptures, including the first five books of Moses, pointed to him as the promised Messiah and  Savior. The problem with the scribes and Pharisees was that they did not fully believe what Moses had written. They desired the praise of their own people and since they were so focused on themselves, they became blind-sighted to God and to the truth of his word. They were so preoccupied with their own position as authorities and interpreters of the law that they became hardened and unable to understand the word of God. Their pride made them deaf to God’s voice.

God reveals his light and truth to the humble of heart 

Scripture tells us that God reveals himself to the lowly of heart, to those who trust not in themselves but in God alone (Matthew 11:25-27,29 and Luke 10:21-22). The lowly of heart listen to God’s word with an eagerness to learn and to obey. The Lord Jesus reveals to us the very mind and heart of God. Through the gift of the Holy Spirit he opens our ears so that we may hear his voice and he fills our hearts and minds with the love and knowledge of God. Do you believe that God’s word has power to set you free from the blindness of sin and deception? If you believe in his word you will know the truth and the truth will make you free to walk in his way of love and righteousness (John 8:32).

“Lord Jesus, fill me with your Holy Spirit that I may listen to your word attentively, obey it fully, and live it joyfully.”

Suy niệm:  Bạn có biết niềm vui của Tin mừng – Tin mừng mà Cha trên trời sai Con một yêu dấu của Người đến là Chúa Giêsu Kitô để giải thoát chúng ta khỏi vương quốc của bóng tối, sự chết, và Satan không? Các đối thủ của Đức Giêsu đã khước từ tiếp nhận linh quyền của Người và lời tuyên bố là Con Một đến từ Cha. Họ bực tức đòi hỏi bằng chứng cho lời tuyên bố là Đấng Mêsia của Người và quyền ngang bằng với Thiên Chúa. Đức Giêsu trả lời những chất vấn của họ với tính rõ rệt ủng hộ của các chứng từ. Lề luật Môisen đã đưa ra nguyên tắc bằng chứng không có sự ủng hộ của một người sẽ không thể chống lại người khác vì bất kỳ tội phạm hay điều sai trái nào trong sự liên kết với bất kỳ tội phạm nào mà họ đã phạm (Đnl 17,6). Ít nhất hai hay ba nhân chứng được nại đến.

Gioan là ngọn đèn cháy sáng

Đức Giêsu bắt đầu sự biện hộ của mình bằng việc trích dẫn Gioan tẩy giả như là một chứng nhân, vì Gioan công khai chỉ Đức Giêsu là Đấng Mêsia và đã ủng hộ Người (Ga 1,19.20.26.29.35.36). Đức Giêsu gọi Gioan là ngọn đèn cháy sáng chiếu tỏa cho những tâm trí những ai sẵn sàng lắng nghe sứ điệp tiên tri mà ông nói nhân danh Thiên Chúa. Ngọn đèn không thể tự cháy – nó phải được thắp từ một nguồn khác. Chức năng của đèn là chiếu sáng bóng tối và dẫn dắt người ta. Gioan chỉ cho thấy việc Đấng Mêsia đến, Chúa Giêsu Kitô, Đấng là nguồn ánh sáng đích thật đến từ Thiên Chúa. Đức Giêsu đến mở mắt cho người mù và giải thoát con người khỏi bóng tối của tội lỗi, sự lừa dối, và ngu dốt. Đức Giêsu tuyên bố “Ta là ánh sáng thế gian – ai theo Ta sẽ không đi trong đêm tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống” (Ga 8,12).

Các dấu lạ vĩ đại của Đức Giêsu làm chứng cho vương quốc Thiên Chúa đến nơi chính Người

Đức Giêsu cũng thêm rằng bằng chứng thứ hai lớn hơn cho căn tính của Người là những dấu lạ Người đã làm. Người trích dẫn về những công việc của mình, không nhắm đến chính mình, nhưng nhắm đến quyền năng của Thiên Chúa đang thực hiện trong Người và qua Người. Người trích dẫn Thiên Chúa là bằng chứng lớn nhất của mình.

Đức Giêsu quả quyết rằng Lời Chúa trong Cựu ước, bao gồm năm sách đầu tiên của Môisen, đều nói đến Người là Đấng Mêsia và là Đấng cứu độ theo lời hứa. Vấn đề với các luật sĩ và người Pharisêu là họ không tin những gì Môisen đã viết. Họ muốn được người khác khen ngợi và vì họ quá quy chiếu về mình, họ trở nên mù quáng trước Thiên Chúa và trước chân lý của Lời Người. Họ quá chú trọng đến chức vụ của họ là nhà cầm quyền và là người giải thích luật đến nỗi họ trở nên chai đá và không thể hiểu được Lời Chúa. Sự kiêu ngạo của họ đã làm cho họ nên câm điếc trước tiếng nói của Thiên Chúa.

Thiên Chúa bày tỏ ánh sáng và chân lý của Người cho những kẻ khiêm hạ trong lòng

Kinh thánh nói với chúng ta rằng Thiên Chúa bày tỏ mình cho những ai có lòng khiêm nhường, những người không tin cậy vào bản thân nhưng tin cậy vào một mình Thiên Chúa (Mt 11,25-27.29 và Lc 10,21-22). Người khiêm nhường lắng nghe Lời Chúa với lòng nao nức học hỏi và vâng phục. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta tâm trí đích thật của Thiên Chúa. Ngang qua hồng ân của Chúa Thánh Thần, Người mở tai chúng ta để chúng ta có thể lắng nghe tiếng của Người và Người sẽ lấp đầy lòng trí chúng ta với tình yêu và sự hiểu biết về Thiên Chúa. Bạn có tin rằng Lời Chúa có sức mạnh giải thoát bạn khỏi sự mù quáng của tội lỗi và sự lừa dối không? Nếu bạn tin vào Lời Người, bạn sẽ biết sự thật và sự thật sẽ giúp bạn tự do bước đi trong đường lối tình yêu và công chính của Người (Ga 8,32).

Lạy Chúa, xin lấp đầy nơi con Thánh Thần của Chúa, để con có thể lắng nghe Lời Chúa cách chăm chú và vâng phục nó trong hân hoan.”

Comments are closed.

phone-icon