It will not be you who speak… Suy niệm theo WAU ngày 26.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

It will not be you who speak but the Spirit of your Father. (Matthew 10:20)

St. Stephen may not have known at first how to answer his detractors. But in today’s Gospel, Jesus encourages his followers not to worry about what to say when they’re being persecuted because the Holy Spirit will speak through them (Matthew 10:20). So Stephen relied on the Spirit, who gave him not only the courage to preach but also the grace to forgive the people who killed him (Acts 6:10; 7:60).

We know what it’s like to feel tongue-tied in a tough situation. But God wants us to turn to his Spirit for help, just as Stephen did. We might think that because Stephen was a great saint, he had special access to the Spirit. But that’s not the case. Through our baptism, we all have the same access to the Holy Spirit. He lives in us, just as he lived in Stephen. The difference is that Stephen welcomed the Holy Spirit into his circumstances.

So how do we open ourselves to the Spirit? As St. Paul told Timothy, we can “stir into flame” his presence within us (2 Timothy 1:6). That doesn’t necessarily mean praying long, drawn-out prayers. It can be as simple as “Come, Holy Spirit!” or “Holy Spirit, help me!” The Holy Spirit is so close to us that even when we don’t know what to ask for, he “intercedes with inexpressible groanings” on our behalf (Romans 8:26). We just have to try to be aware, open, and expectant.

Such heartfelt prayers are perfect just before, say, a tough meeting at work. Or prior to delicate conversations with family members you will see around the holidays. Or when you’re trying to figure out how to share your faith. You don’t even have to wait for a tense situation- you can count on the Spirit to help you whenever you are at a loss for words!

God is with us. He lives in us. Let’s trust that when we call on him, he will speak through us.

“Come, Holy Spirit, and speak through me today.”

Đó không phải là anh em nói, nhưng là chính Thánh Thần của Chúa Cha (Mt 10,20)

Thánh Stephen ban đầu có thể không biết cách trả lời những người gièm pha mình. Nhưng trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến khích những người theo Ngài đừng lo lắng về việc phải nói gì khi họ đang bị bắt bớ vì Chúa Thánh Thần sẽ nói qua họ (Mt 10,20). Vì vậy, Stephen đã trông cậy vào Thánh Linh, Đấng đã ban cho ông không chỉ can đảm để rao giảng mà còn ban cho ông ân sủng để tha thứ cho những người đã giết ông (Cv 6,10; 7,60).

Chúng ta biết cảm giác bị thắt lưỡi trong một tình huống khó khăn là như thế nào. Nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta hướng đến Thánh Linh của Ngài để được giúp đỡ, giống như Stephen đã làm. Chúng ta có thể nghĩ rằng vì Stephen là một vị thánh vĩ đại nên ông có quyền tiếp cận đặc biệt với Thánh Linh. Nhưng đó không phải là trường hợp. Qua phép rửa, tất cả chúng ta đều được tiếp cận với Chúa Thánh Thần như nhau. Ngài sống trong chúng ta, cũng như Ngài sống trong Stephen. Điều khác biệt là Stephen đã đón Chúa Thánh Thần vào trong hoàn cảnh của mình.

Vậy làm cách nào để chúng ta mở lòng đón nhận Thánh Linh? Như Thánh Phaolô đã nói với Timôthê, chúng ta có thể “khơi dậy ngọn lửa” sự hiện diện của Ngài trong chúng ta (2Tm 1,6). Điều đó không nhất thiết có nghĩa là cầu nguyện những lời nguyện dài lê thê. Nó có thể đơn giản như “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến!” hoặc “Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy giúp con!” Chúa Thánh Thần ở gần chúng ta đến nỗi ngay cả khi chúng ta không biết phải cầu xin điều gì, thì Ngài cũng “thay mặt chúng ta cầu xin những lời rên rỉ không thể diễn tả được” (Rm 8,26). Chúng ta chỉ cần cố gắng nhận thức, cởi mở và mong đợi.

Những lời cầu nguyện chân thành như vậy là hoàn hảo ngay trước khi có một cuộc họp khó khăn tại nơi làm việc. Hoặc trước những cuộc trò chuyện tế nhị với các thành viên trong gia đình, bạn sẽ thấy nơi những ngày nghỉ. Hoặc khi bạn đang cố gắng tìm ra cách chia sẻ đức tin của mình. Bạn thậm chí không cần phải chờ đợi một tình huống căng thẳng – bạn có thể trông cậy vào Thánh Linh để giúp bạn bất cứ khi nào bạn không nói được lời nào!

Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ngài sống trong chúng ta. Hãy tin tưởng rằng khi chúng ta kêu xin Ngài, Ngài sẽ nói qua chúng ta.

“Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến và nói qua con hôm nay.”

Cv 6, 8-10; 7, 54-59
Tôi đã thấy trời mở ra (Cv 7, 56)
I see the heavens opened. (Acts 7:56)

It sure doesn’t take long, does it? We just celebrated the birth of Jesus yesterday, and today we read about the brutal death of St. Stephen, the first martyr. The Church hardly waits a day to show us what can happen when we follow Jesus.

But are betrayal, injustice, and violence all that the Church is showing us today? If you take a close look at the first reading from the Acts of the Apostles, you will see so much more than the story of a violent death. You’ll see that God filled Stephen with grace and power so that he was able to work “great wonders and signs among the people” (Acts 6:8). You’ll see that God gave him “wisdom and the spirit” to proclaim the gospel effectively (6:10). And you’ll see that when Stephen was surrounded by men who wanted to kill him, God opened the heavens to show him Jesus, the risen Lord, and the glory that awaited him (7:55)!

That’s what we need to see today when we look at St. Stephen. He was filled with God’s life and grace by the coming of Christ. And filled with that grace, he found the courage to face martyrdom with joy.

We might not face the ultimate test of our faith, but the same Christ who filled Stephen with grace has come into our lives. He has come to lift us up, convince us of his power, and transform us. Like Stephen, each of us can become servants and evangelists, vessels for God’s work among his people. Even when challenges come at us in life, we can face them with the same bravery and joy that Stephen did.

You might still be basking in the glow of yesterday’s celebration of Christmas. But don’t stop at the manger. Today, as you read about St. Stephen and see God’s remarkable grace at work in his life, contemplate the awesome ways your own life can be transformed. That’s what can happen when you follow Jesus!

“Jesus, you came to bring the fullness of life. Help me to walk in that life today.”

Nó chắc chắn không mất nhiều thời gian, phải không? Chúng ta vừa kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu hôm qua, và hôm nay chúng ta đọc về cái chết thê thảm của thánh Stephen, vị tử đạo đầu tiên. Giáo Hội hầu như không đợi một ngày để cho chúng ta thấy điều gì có thể xảy ra khi chúng ta theo Chúa Giêsu.

Nhưng sự phản bội, bất công và bạo lực có phải là tất cả những gì Giáo hội đang cho chúng ta thấy hôm nay không? Nếu bạn xem kỹ bài đọc một của sách Công vụ, bạn sẽ thấy nhiều điều hơn là câu chuyện về một cái chết bạo lực. Bạn sẽ thấy rằng Thiên Chúa đã ban cho Stephen đầy ân sủng và quyền năng để ông có thể làm “những điều kỳ diệu và dấu lạ giữa dân chúng” (Cv 6,8). Bạn sẽ thấy rằng Thiên Chúa đã ban cho ông “sự khôn ngoan và thần khí” để rao giảng Tin mừng một cách hiệu quả (6,10). Và bạn sẽ thấy rằng khi Stephen bị vây quanh bởi những người muốn giết ông, Thiên Chúa đã mở các tầng trời để cho ông thấy Chúa Giêsu, Chúa Phục sinh và vinh quang đang chờ đợi ông (7,55)!

Đó là những gì chúng ta cần thấy hôm nay khi nhìn vào thánh Stephen. Ông được đầy dẫy sự sống và ân sủng của Thiên Chúa bởi sự xuất hiện của Đức Kitô. Với tràn đầy ân sủng đó, ông đã tìm thấy can đảm để đối mặt với sự tử đạo với niềm vui.

Chúng ta có thể không phải đối mặt với thử thách cuối cùng về đức tin của mình, nhưng chính Đức Kitô, Đấng ban tràn đầy ân sủng cho Stephen đã đến trong cuộc đời chúng ta. Ngài đã đến để nâng chúng ta lên, thuyết phục chúng ta về quyền năng của mình, và biến đổi chúng ta. Giống như Stephen, mỗi người trong chúng ta đều có thể trở thành tôi tớ và người truyền bá Tin mừng, những bình chứa cho công việc của Thiên Chúa trong dân của Ngài. Ngay cả khi những thử thách xảy đến với chúng ta trong cuộc sống, chúng ta vẫn có thể đối mặt với chúng với sự dũng cảm và niềm vui như Stephen đã làm.

Bạn có thể vẫn đang đắm mình trong ánh hào quang của lễ kỷ niệm Giáng sinh ngày hôm qua. Nhưng đừng dừng lại ở máng cỏ. Hôm nay, khi bạn đọc về thánh Stephen và thấy ân sủng đặc biệt của Thiên Chúa đang làm việc trong cuộc sống của ông, hãy chiêm nghiệm những cách tuyệt vời mà cuộc sống của bạn có thể được biến đổi. Đó là điều có thể xảy ra khi bạn theo Chúa Giêsu!

“Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến để mang lại sự sống sung mãn. Xin giúp con bước vào sự sống đó hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon