Joyful Expectation of the Messiah – Suy niệm ngày 22.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, December 22, 2022

Joyful Expectation of the Messiah

Scripture: Luke 1:46-56

46 And Mary said, “My soul magnifies the Lord, 47 and my spirit rejoices in God my Savior, 48 for he has regarded the low estate of his handmaiden. For behold, henceforth all generations will call me blessed; 49 for he who is mighty has done great things for me, and holy is his name. 50 And his mercy is on those who fear him from generation to generation. 51 He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the imagination of their hearts, 52 he has put down the mighty from their thrones, and exalted those of low degree; 53 he has filled the hungry with good things, and the rich he has sent empty away. 54 He has helped his servant Israel, in remembrance of his mercy, 55 as he spoke to our fathers, to Abraham and to his posterity for ever.” 56 And Mary remained with her about three months, and returned to her home.

Thứ Năm, ngày 22.12.2022

Sự mong đợi hân hoan về Đấng Mêsia

Lc 1,46-56

46 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới; từ nay, hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.49 Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn!50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người. 51 Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. 52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.53 Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng. 54 Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người, 55 như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì Người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Áp-ra-ham và cho con cháu đến muôn đời.” 56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.  

Meditation: Do you know the mercy and favor of the Lord? Those who hunger for the Lord will not be disappointed. The Lord himself will fill them with the fruits of his peace, joy, and righteousness. We see God’s boundless love manifested in the promise of a Redeemer. As the events leading to the birth of our Savior unfold we see all the prophecies, promises and prayers of the Old Testament being fulfilled because “God so loved the world that he gave us his only Son” (John 3:16). 

Those who are humble and hungry for God receive his Spirit

The Gospel of Luke reveals the presence and power of the Holy Spirit in Mary’s life. When Elizabeth and Mary greeted one another they were filled with the Holy Spirit and with a joyful anticipation of the fulfillment of God’s promise to give a Savior. John the Baptist, even before the birth of the Messiah, pointed to his coming and leapt for joy in the womb of his mother as the Holy Spirit revealed to him the presence of the King to be born. The Holy Spirit is God’s gift to us to enable us to know and experience the indwelling presence of God and the power of his kingdom. The Holy Spirit is the way in which God reigns within each of us.

The Holy Spirit fills us with the joy and hope of heaven

Mary accepted her mission with uncompromising faith and obedience. She acted with unwavering trust and faith because she believed that God would fulfill the word he had spoken. Her great hymn of praise echoes the song of Hannah (see 1 Samuel 2:1-10) and proclaims the favor of the Lord: God exalts the lowly and he fills the hungry with good things. Hannah like Mary had been without child and God in a marvelous way gave her a son, named Samuel, whom she dedicated at an early age to the service of the Lord (1 Samuel 1:24ff.)  Mary, too, would lose her son to a servant ministry that would take him to the cross. Christmas is a time for renewing our faith and hope in God and in his promises and for deepening our love for God and for neighbor. Do you seek the Lord Jesus and the power of his Holy Spirit so that you may be renewed in faith, hope, and love?

“Lord Jesus, help me to earnestly seek you with humility and confidence. Increase my faith in your promises, strengthen within me the hope of heaven and eternal life, and set my heart on fire with burning love for you and for your kingdom. May I always praise and magnify your great mercy and glory.”

Suy niệm: Bạn có biết lòng thương xót và ơn sủng của Thiên Chúa không? Những ai đói khát Thiên Chúa sẽ không bị thất vọng. Chính Thiên Chúa sẽ lấp đầy lòng họ với những hoa trái của bình an, vui mừng, và sự công chính. Chúng ta nhìn thấy tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa đã tỏ lộ trong lời hứa của Đấng cứu thế. Khi các sự kiện dẫn đến việc Đấng cứu thế giáng sinh đã mở ra cho chúng ta thấy tất cả những lời tiên tri, những lời hứa, những lời nguyện cầu của Cựu Ước được thực hiện, bởi vì “Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một mình” (Ga 3,16).

Những ai khiêm tốn và khao khát Thiên Chúa sẽ lãnh nhận Thần Khí của Người

Tin mừng Luca bày tỏ sự hiện diện và sức mạnh của Thánh Thần trong cuộc đời Đức Maria. Khi bà Elizabeth và Maria chào nhau, cả hai được tràn đầy Thánh Thần và niềm vui chờ mong sự thực hiện lời hứa của Chúa để ban Đấng cứu thế. Gioan Tẩy giả, thậm chí trước khi Đấng Mêsia sinh ra, đã chỉ cho thấy việc Chúa đến và đã nhảy mừng trong lòng mẹ, khi Thần Khí tỏ ra cho ông biết sự hiện diện của vị Vua sẽ sinh ra. Chúa Thánh Thần là quà tặng của Thiên Chúa cho chúng ta, để giúp chúng ta hiểu biết và cảm nghiệm sự hiện diện bên trong của Chúa, và sức mạnh của vương quốc Người. Chúa Thánh Thần là cách thức Thiên Chúa ngự trị trong mỗi người chúng ta.

Chúa Thánh Thần lấp đầy lòng chúng ta với niềm vui và hy vọng Thiên đàng

Maria đón nhận sứ mạng của mình với đức tin và sự vâng phục kiên quyết. Cô hành động với lòng tin cậy vững vàng, bởi vì bà tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện lời Người đã phán hứa. Bài ca ngợi của bà vang vọng bài ca của bà Hannah (1Sm 2,1-10), và công bố ơn sủng của Thiên Chúa: Chúa nâng dậy những người hèn mọn và ban cho những người đói khát mọi sự tốt lành. Bà Hannah giống như Đức Maria đã không có con, và Thiên Chúa trong đường lối nhiệm mầu đã ban cho bà một người con trai, đặt tên là Samuel, người mà bà đã dâng hiến ngay từ tuổi thơ ấu cho việc phụng sự Thiên Chúa (1Sm 1,24). Maria cũng mất đi người con để thực hiện sứ mạng người tôi tớ, sứ mạng sẽ dẫn Người đến thập giá. Giáng sinh là thời gian cho sự đổi mới niềm tin và hy vọng vào Thiên Chúa, vào những lời hứa của Người, và sâu đậm trong tình yêu dành cho Thiên Chúa và cho mọi người. Bạn có tìm kiếm Chúa Giêsu và sức mạnh của Thánh Thần để bạn có thể được đổi mới trong đức tin, đức cậy, và đức mến không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp con tha thiết tìm kiếm Chúa với lòng khiêm nhường và tin tưởng. Xin Chúa gia tăng đức tin của con vào những lời hứa của Chúa, xin ban sức mạnh trong con về niềm hy vọng Thiên đàng và sự sống vĩnh cửu, và cho lòng con cháy lửa yêu mến vì Chúa và vì vương quốc của Chúa. Chớ gì con luôn luôn chúc tụng và tán dương lòng thương xót và vinh quang của Chúa.

Comments are closed.

phone-icon