No. He will be called John – Suy niệm theo WAU ngày 23.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

No. He will be called John. (Luke 1:60)

We might be so used to the story of how John the Baptist was named that we forget the boldness in Elizabeth’s response to her family: No. Everyone expected that she would follow tradition and name him after his father, Zechariah. But with that one word, no, she obeyed the angel’s command and gave her child the name John.

Why did Elizabeth speak with such confidence? Look what had happened. An angel had visited her husband to announce the birth of this special child. She had become pregnant after years of struggling with infertility. As she held her child in her arms, she knew that God was unfolding his special plan for her life, as well as for her son’s. She was determined to obey God, even if that meant disregarding tradition and displeasing the relatives.

What can we learn from Elizabeth’s example? That when God makes clear the path he wants us to take, we should take it-even if it makes the people around us uncomfortable or we face pressure to go along with their expectations.

For example, maybe we turn down a lucrative job offer because we are concerned about the company’s ethics. Or we insist that our kids go to Sunday Mass, even if it interferes with their sports schedules. Whatever others think of our choices and decisions, however, God’s desires for us should be our top priority. Perhaps in time those who had a hard time accepting our decisions will see ways that our obedience bore fruit, whether in our lives or even in their own.

God has a good and unique plan for each one of us. Even when his plan unfolds in unexpected ways, as it did for Elizabeth, we can trust that it is always a good one (Jeremiah 29:11). Elizabeth never could have predicted the adventure her life would turn out to be. She probably didn’t even live to see all the fruits of her obedience. But she rejoiced in God’s goodness to her, and she remained faithful to his commands. That’s all that mattered to her.

God is writing a story for your life too, and every bold response you offer him allows him to work it out more fully.

“Jesus, help me to follow you even when others don’t understand.”

Không. Nó sẽ được đặt tên là Gioan (Lc 1, 60)

Chúng ta có thể đã quá quen với câu chuyện về cách đặt tên Gioan Tẩy Giả đến nỗi chúng ta quên mất sự táo bạo trong phản ứng của Êlisabét với gia đình: Không. Mọi người đều mong đợi rằng bà sẽ theo truyền thống và đặt tên con trẻ theo tên cha của ông, Giacaria. Nhưng chỉ với một từ “không”, cô đã tuân theo mệnh lệnh của thiên thần và đặt tên cho đứa con của mình là Gioan.

Tại sao Êlisabét lại nói với sự tự tin như vậy? Hãy nhìn những gì đã xảy ra. Một thiên thần đã đến thăm chồng bà để thông báo về sự ra đời của đứa trẻ đặc biệt này. Bà đã mang thai sau nhiều năm chống chọi với căn bệnh hiếm muộn. Khi ôm con trong tay, bà biết rằng Thiên Chúa đang vạch ra kế hoạch đặc biệt cho cuộc đời bà, cũng như cho con trai bà. Bà quyết tâm vâng lời Thiên Chúa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là coi thường truyền thống và làm mất lòng họ hàng.

Chúng ta có thể học được gì từ gương của bà Êlisabét? Rằng khi Thiên Chúa vạch rõ con đường mà Ngài muốn chúng ta đi, thì chúng ta nên đi – ngay cả khi điều đó khiến những người xung quanh không thoải mái hoặc chúng ta phải đối mặt với áp lực để đi đúng với kỳ vọng của họ.

Ví dụ, có thể chúng ta từ chối một lời mời làm việc béo bởi vì chúng ta lo ngại về đạo lý của công ty. Hoặc chúng ta cương quyết rằng con cái của chúng ta phải đi dự Thánh lễ Chúa nhật, ngay cả khi nó cản trở lịch trình thể thao của chúng. Tuy nhiên, dù người khác nghĩ gì về lựa chọn và quyết định của chúng ta, thì mong muốn của Thiên Chúa dành cho chúng ta phải là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Có lẽ trong thời gian, những người khó chấp nhận quyết định của chúng ta sẽ thấy cách mà sự vâng lời của chúng ta sinh hoa kết quả, cho dù là trong cuộc sống của chúng ta hay thậm chí trong cuộc sống của họ.

Thiên Chúa có một kế hoạch tốt và duy nhất cho mỗi người chúng ta. Ngay cả khi kế hoạch của Ngài mở ra theo những cách không mong muốn, như đã làm với bà Êlisabét, chúng ta có thể tin tưởng rằng nó luôn là một kế hoạch tốt (Gr 29, 11). Bà Êlisabét không bao giờ có thể đoán trước được cuộc phiêu lưu mà cuộc đời mình sẽ diễn ra. Bà có lẽ thậm chí còn không sống để nhìn thấy tất cả thành quả của sự vâng lời của mình. Nhưng bà vui mừng vì sự tốt lành của Thiên Chúa dành cho bà, và bà vẫn trung thành với mệnh lệnh của Ngài. Đó là tất cả những gì quan trọng đối với bà.

Thiên Chúa cũng đang viết nên một câu chuyện cho cuộc đời bạn, và mọi phản hồi táo bạo mà bạn đưa ra đều cho phép Ngài hoàn thiện nó một cách trọn vẹn hơn.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con theo Chúa ngay cả khi người khác không hiểu.

Ml 3, 1-4. 23-24
Người sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc; Người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi (Ml 3,3)
He will sit refining and purifying silver, and he will purify the sons of Levi. (Malachi 3:3)

Here we are, at the end of Advent, reading from the last book of the Old Testament, about to step into the New Testament. At this critical moment, the prophet Malachi uses the image of a silversmith to describe how God wants to purify his priests (“the sons of Levi”) so they could “offer due sacrifice to the Lord” (3:3). And here we are, just two days before Christmas, and God’s desire for us is the same. He wants to purify us so that we are ready to receive Jesus in a deeper way this Christmas.

Do you know how silver is refined? A silversmith must place it in a crucible and then hold it in the middle of the fire, where it is the hottest, so that impurities, the “dross,” can rise to the surface and be burned away. It’s precise, exacting work: the silversmith sits by the fire the entire time, always looking for just the right moment when he should remove the silver from the heat.

Like that silversmith, our heavenly Father wants to hold us carefully and attentively as he refines us. He knows which impurities will rise to the surface this year, and he already has a plan to help us remove them. Maybe it’s envy of a prosperous neighbor who lavishes gifts on his family. Or the impulse to snap in anger when we’re feeling overwhelmed by holiday preparations. Or long-standing resentments that become apparent during family gatherings. Or any number of other “impurities.”

No matter what it is, God longs to clear it away. So trust in his deep love for you. Imagine his joy as he anticipates the freedom, hope, and love that you can experience as the dross of sin is burned off. Just as a silversmith knows what purified silver looks like, God knows what a refined “you” will look like. In these last days before Christmas, give him permission to keep working. Let him bring you closer to that vision day after day.

“Father, I trust you. I open my heart to you and ask you to purify my thoughts and desires. Make me ready to receive Jesus this Christmas.”

Chúng ta đây, vào cuối Mùa Vọng, đang đọc từ sách cuối cùng của Cựu Ước, sắp bước sang Tân Ước. Vào thời điểm quan trọng này, tiên tri Malakhi đã dùng hình ảnh người thợ bạc để mô tả cách Thiên Chúa muốn thanh tẩy các tư tế của ngài (“các con trai của Lêvi”) để họ có thể “dâng của lễ xứng đáng cho Chúa” (3,3). Và chúng ta đây, chỉ hai ngày trước lễ Giáng sinh, và mong muốn của Thiên Chúa đối với chúng ta cũng vậy. Ngài muốn thanh tẩy chúng ta để chúng ta sẵn sàng đón nhận Chúa Giêsu cách sâu sắc hơn trong lễ Giáng sinh này.

Bạn có biết bạc được tinh chế như thế nào không? Người thợ bạc phải đặt nó vào một cái nồi rồi đặt nó ở giữa đống lửa, nơi nóng nhất, để các tạp chất, “cặn bẩn” có thể trồi lên bề mặt và bị đốt đi. Đó là công việc chính xác, kiên trì: người thợ bạc ngồi bên đống lửa suốt thời gian, luôn tìm đúng thời điểm anh ta nên lấy bạc ra khỏi nhiệt.

Giống như người thợ bạc đó, Cha trên trời của chúng ta muốn giữ chúng ta một cách cẩn thận và chăm chú khi Ngài trau chuốt chúng ta. Ngài biết những tạp chất nào sẽ nổi lên bề mặt trong năm nay, và Ngài đã có kế hoạch giúp chúng ta loại bỏ chúng. Có thể đó là sự ghen tị với một người hàng xóm giàu có, người luôn tặng quà cho gia đình mình. Hoặc sự thôi thúc nổi giận khi chúng ta cảm thấy quá tải bởi việc chuẩn bị cho kỳ nghỉ. Hoặc những hiềm khích lâu ngày trở nên rõ ràng trong những buổi họp mặt gia đình. Hoặc bất kỳ “tạp chất” nào khác.

Cho dù đó là gì đi nữa, Thiên Chúa luôn mong muốn loại bỏ nó. Vì vậy, hãy tin tưởng vào tình yêu sâu sắc của Ngài dành cho bạn. Hãy tưởng tượng niềm vui của Ngài khi Ngài dự đoán sự tự do, hy vọng và tình yêu mà bạn có thể trải nghiệm khi cơn ác mộng bị thiêu rụi. Cũng giống như người thợ bạc biết bạc tinh khiết trông như thế nào, Thiên Chúa biết “bạn” đã qua tinh chế sẽ trông như thế nào. Trong những ngày cuối cùng trước lễ Giáng sinh, hãy cho phép Ngài tiếp tục làm việc. Hãy để Ngài đưa bạn đến gần tầm nhìn đó ngày này qua ngày khác.

Lạy Cha, con tin tưởng nơi Cha. Con mở lòng với Cha và cầu xin Cha thanh lọc những suy nghĩ và ước muốn của con. Xin làm cho con sẵn sàng để đón Chúa Giêsu vào Lễ Giáng Sinh này.

Comments are closed.

phone-icon