Of her was born Jesus… – Suy niệm theo WAU ngày 17.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Of her was born Jesus who is called the Christ. (Matthew 1:16)

In the Old Testament, a genealogy was normally traced through the male members of a family. Matthew’s genealogy of Jesus in today’s Gospel is no exception. But along with all the men from Abraham to St. Joseph, he also mentions five important women.

Of course, we’re not surprised at the last one, the Virgin Mary. But we may wonder about the other four, especially since each was grafted into Jesus’ family tree in an irregular way. Let’s take a look.

Tamar had married Judah’s oldest son. When he died childless, she married another of Judah’s sons, but he also died. Judah balked at giving her in marriage to his youngest son. So she disguised herself, seduced Judah, and bore a son from him (Genesis 38:6-30).

Rahab was a pagan prostitute in the city of Jericho who hid two Israelite spies from Jericho’s king. She helped the spies leave the city safely, and they promised to save her-and all her family-when they came back to conquer Jericho (Joshua 2:1-21; 6:22-25).

Ruth was a widow from a mixed marriage. A Moabite, she married an Israelite who had fled famine into Moab. When her husband died, Ruth left her country and went with her mother-in-law to Bethlehem. In the end, she married a relative of her husband and became the grandmother of King David (Ruth 1:1–4:22).

Bathsheba was a beautiful woman married to one of King David’s generals. When the king had her husband killed so he could take her as his wife, she became the mother of King Solomon (2 Samuel 11-12).

When you look at your family tree and begin to feel unqualified to be part of Jesus’ family, remember Tamar, Rahab, Ruth, and Bathsheba. Remember these women who were honored to be forebears of Christ. Let the Lord show you how he can use your distinctive background, as he did theirs. You just might see how your unique story can help you bring Jesus to the world.

“Jesus, thank you that I am made part of your family through Baptism.”

Bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô (Mt 1, 16)

Trong Cựu Ước, một gia phả thường được truy tìm thông qua các thành viên nam của một gia đình. Gia phả của Mátthêu về Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay không phải là ngoại lệ. Nhưng cùng với tất cả những người đàn ông từ Abraham đến thánh Giuse, ông cũng đề cập đến năm người phụ nữ quan trọng.

Tất nhiên, chúng ta không ngạc nhiên về người cuối cùng, Đức Trinh Nữ Maria. Nhưng chúng ta có thể thắc mắc về bốn người còn lại, đặc biệt là vì mỗi người được ghép vào cây gia phả của Chúa Giêsu một cách bất thường. Chúng ta hãy xét xem.

Tama đã kết hôn với con trai lớn của Giuđa. Khi ông chết không có con, bà kết hôn với một người con trai khác của Giuđa, nhưng ông cũng chết. Giuđa không muốn gả cô cho con trai út của ông. Vì vậy, cô đã cải trang, quyến rũ Giuđa và sinh một đứa con trai với ông (St 38,6-30).

Raháp là một gái điếm ngoại giáo ở thành Giêricô, người đã che giấu hai gián điệp của người Israel khỏi vua Giêricô. Cô đã giúp các gián điệp rời khỏi thành phố một cách an toàn, và họ hứa sẽ cứu cô – và tất cả gia đình cô – khi họ quay lại chinh phục Giêricô (Gs 2,1-21; 6,22-25).

Rút là một góa phụ sau một cuộc hôn nhân hỗn hợp. Một người Môáp, cô kết hôn với một người Israel đã chạy trốn nạn đói sang Môáp. Khi chồng chết, Rút rời quê hương và cùng mẹ chồng đến Bêlem. Cuối cùng, bà kết hôn với một người họ hàng của chồng và trở thành bà ngoại của Vua Đavít (R 1,1–4,22).

Bátsave là một phụ nữ xinh đẹp đã kết hôn với một trong những vị tướng của Vua Đavít. Khi nhà vua giết chồng để lấy bà làm vợ, bà trở thành mẹ của Vua Salômon (2Sm 11-12).

Khi bạn nhìn vào gia phả của mình và bắt đầu cảm thấy không đủ tiêu chuẩn để trở thành một phần của gia đình Chúa Giêsu, hãy nhớ đến Tama, Raháp, Rút và Bátsave. Hãy nhớ những người phụ nữ được vinh danh là tiền thân của Đức Kitô. Hãy để Chúa chỉ cho bạn cách Ngài có thể sử dụng nền tảng đặc biệt của bạn, như cách Ngài đã làm của họ. Bạn chỉ có thể thấy câu chuyện độc đáo của mình có thể giúp bạn mang Chúa Giêsu đến thế giới như thế nào.

Lạy Chúa Giêsu, con cảm ơn vì con được trở thành một phần của gia đình Chúa qua Phép Rửa tội.

Comments are closed.

phone-icon