. . . our feet into the way of peace – Suy niệm theo WAU ngày 24.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

. . . to guide our feet into the way of peace. (Luke 1:79)

We all long to be at peace. Surely Zechariah pondered the promise of peace as he spent nine silent months alone with his thoughts. We know that because when Zechariah’s mouth was finally opened, he proclaimed that the Messiah, whom his son would serve, had come to lead us in paths of peace (Luke 1:79).

Peace with God. Peace in our own hearts. Peace in our relationships. These are the great promises available to us because Jesus, the Prince of Peace, has come to earth (Isaiah 9:5). It’s only natural, then, to think about peace on Christmas Eve.

So how does Jesus lead us into the way of peace?

He gives us peace with God by assuring us that we are not alone. Even as we recall the challenges of 2022 and imagine the ones that might await us in 2023, we can be at peace because Jesus, “God with us,” is walking by our side through it all (Matthew 1:23).

He gives us peace within ourselves by telling us that no matter what we have done, he is always ready to offer us forgiveness. The assurance of his mercy can calm the internal conflicts that sin often stirs in us.

He helps us find peace in our relationships by giving us the grace to love people, even our enemies, as he does.

No doubt the most peaceful place to have been on that first Christmas Eve was at the manger. So tonight make the effort to spend some time there as well. Imagine the stillness of the scene. Mary and Joseph are nearby. The baby Jesus opens his eyes to look at you with an expression that says, “See how far I’ve come for you!” If only for this one moment, let him assure you that he is taking care of you. Then, in response, give him thanks and praise. Tell him that you love him. Let him fill you with the peace that sets your heart at rest and enables you to be an instrument of his peace in the world.

“Father, I rejoice that you have brought me peace through the coming of your Son, Jesus.”

… dẫn ta bước vào đường nẻo bình an (Lc 1, 79)

Tất cả chúng ta đều mong được bình an. Chắc chắn Giacaria đã cân nhắc về lời hứa bình an khi trải qua chín tháng im lặng với những suy nghĩ của mình. Chúng ta biết điều đó bởi vì cuối cùng khi miệng Giacaria mở ra, ông tuyên bố rằng Đấng Mêsia, Đấng mà con trai ông sẽ phục vụ, đã đến để dẫn chúng ta đến con đường bình an (Lc 1,79).

Bình an với Chúa. Bình an trong chính tâm hồn của chúng ta. Bình an trong các mối tương quan của chúng ta. Đây là những lời hứa tuyệt vời dành cho chúng ta bởi vì Chúa Giêsu, Hoàng Tử Hòa Bình, đã đến thế gian (Is 9,5). Vì vậy, việc nghĩ về bình an trong đêm Giáng sinh là điều rất tự nhiên.

Vậy Chúa Giêsu dẫn chúng ta vào con đường bình an như thế nào?

Ngài ban cho chúng ta sự bình an với Thiên Chúa bằng cách bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không đơn độc. Ngay cả khi nhớ lại những thử thách của năm 2022 và tưởng tượng những thử thách có thể chờ đợi chúng ta vào năm 2023, chúng ta vẫn có thể bình an vì Chúa Giêsu, “Thiên Chúa ở cùng chúng ta”, đang đi bên cạnh chúng ta vượt qua tất cả (Mt 1,23).

Ngài ban cho chúng ta sự bình an trong bản thân bằng cách nói với chúng ta rằng bất kể chúng ta đã làm gì, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Sự bảo đảm về lòng thương xót của Ngài có thể xoa dịu những mâu thuẫn nội tâm mà tội lỗi thường gây ra trong chúng ta.

Ngài giúp chúng ta tìm thấy sự bình an trong các mối tương quan của mình bằng cách ban cho chúng ta ân sủng để yêu thương mọi người, ngay cả kẻ thù của chúng ta, như Ngài đã làm.

Không nghi ngờ gì nữa, nơi yên bình nhất đã có trong đêm Giáng sinh đầu tiên đó là ở máng cỏ. Vì vậy, tối nay hãy cố gắng dành thời gian ở đó. Hãy tưởng tượng sự tĩnh lặng của khung cảnh. Maria và Giuse ở gần đó. Hài Nhi Giêsu mở mắt nhìn bạn với vẻ mặt nói: “Hãy xem tôi đã đi bao xa vì bạn!” Nếu chỉ trong một khoảnh khắc này, hãy để Ngài bảo đảm với bạn rằng Ngài đang chăm sóc bạn. Sau đó, để đáp lại, hãy dâng lời cảm tạ và khen ngợi. Nói với Ngài rằng bạn yêu mến Ngài. Hãy để Ngài lấp đầy bạn bằng sự bình an cho tâm hồn bạn yên nghỉ và cho phép bạn trở thành công cụ bình an của Ngài trên thế giới.

Lạy Cha, con vui mừng vì Cha đã mang lại sự bình an cho con qua sự xuất hiện của Con Cha, Chúa Giêsu.

Comments are closed.

phone-icon