Tax collectors and prostitutes are entering. . . – Suy niệm theo WAU ngày 13.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tax collectors and prostitutes are entering. . . before you. (Matthew 21:31)

Tax collectors and prostitutes-those were two categories of persons looked down on by many Jews. Yet these, according to Jesus, were finding it easier to enter the kingdom of heaven than many of the religious elite. The contrast between them and the chief priests and elders, who were at the center of religious society, couldn’t have been greater. So why did some at the center reject the message of John the Baptist and then Jesus, while so many at the outer edges flocked to them?

The parable of the two sons, which Jesus tells in today’s Gospel, hints at the answer. A seemingly obedient son says yes but does not actually do his father’s will. The other son, on the contrary, refuses to go, but then turns around and obeys his father.

Like that second son, the tax collectors and prostitutes-and everyone seeking out Jesus-realized that they had sinned. They also knew they were hurting and needed healing. They came to Jesus because they knew how much they needed him. Just think of the friends of the paralyzed man who broke through the roof to get to Jesus (Luke 5:18-19). In contrast, many religious leaders didn’t see their need for the healing and forgiveness that Jesus offered, so they didn’t come to him.

Every Advent, God calls us to respond to Jesus’ offer of grace and mercy. Maybe we think we’re self-sufficient: I have everything under control, thank you very much. But the call of John the Baptist to repent, and the greater call of Jesus to humbly embrace his mercy, best reaches our ears when we recognize our need.

That’s why churches throughout the world offer increased opportunities for the Sacrament of Reconciliation during Advent. Confession is a sacrament of healing, a place where we can unearth the attitudes that keep us from seeking out Jesus and receive the strength we need to follow him. This Advent, find an opportunity to go to Confession. Join the “tax collectors and prostitutes” falling at the feet of Jesus in repentance and entering his kingdom.

“Jesus, I need you.”

Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào Thiên đàng trước các ngươi (Mt 21, 31)

Người thu thuế và gái điếm – đó là hai hạng người bị nhiều người Do Thái coi thường. Tuy nhiên, theo Chúa Giêsu, những người này nhận thấy việc vào vương quốc Thiên đàng dễ dàng hơn nhiều người trong giới thượng lưu tôn giáo. Sự tương phản giữa họ với các thầy thượng tế và trưởng lão, những người là trung tâm của xã hội tôn giáo, không thể nào lớn hơn được. Vậy tại sao một số người ở trung tâm lại từ chối thông điệp của Gioan tẩy giả và sau đó là Chúa Giêsu, trong khi rất nhiều người ở rìa bên ngoài đổ xô đến với họ?

Dụ ngôn về hai người con trai mà Chúa Giêsu kể trong Tin mừng hôm nay gợi ý cho bạn câu trả lời. Một người con trai có vẻ vâng lời nói vâng nhưng thực sự không làm theo ý muốn của cha mình. Người con trai khác thì ngược lại không chịu đi, nhưng sau đó quay lại và vâng lời cha mình.

Giống như người con trai thứ hai đó, những người thu thuế và gái điếm – và mọi người đang tìm kiếm Chúa Giêsu – đều nhận ra rằng họ đã phạm tội. Họ cũng biết họ đang bị tổn thương và cần được chữa lành. Họ đến với Chúa Giêsu vì họ biết họ cần Ngài đến chừng nào. Hãy nghĩ đến những người bạn của người bại liệt đã phá mái nhà để đến với Chúa Giêsu (Lc 5,18-19). Ngược lại, nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo không thấy họ cần sự chữa lành và tha thứ mà Chúa Giêsu đã ban, nên họ đã không đến với Ngài.

Mỗi Mùa Vọng, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta đáp lại lời ban ân sủng và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Có thể chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đang tự chủ: Tôi có mọi thứ trong tầm kiểm soát, cảm ơn bạn rất nhiều. Nhưng lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả ăn năn, và lời kêu gọi lớn hơn của Chúa Giêsu để khiêm tốn đón nhận lòng thương xót của Ngài, tốt nhất đến tai chúng ta khi chúng ta nhận ra nhu cầu của mình.

Đó là lý do tại sao các nhà thờ trên khắp thế giới cung cấp nhiều cơ hội hơn cho Bí tích Hòa giải trong Mùa Vọng. Xưng tội là một bí tích của sự chữa lành, một nơi mà chúng ta có thể khám phá ra những thái độ ngăn cản chúng ta tìm kiếm Chúa Giêsu và nhận được sức mạnh chúng ta cần để theo Ngài. Mùa Vọng này, hãy tìm cơ hội để đi xưng tội. Hãy tham gia cùng với “những người thu thuế và gái điếm” quỳ dưới chân Chúa Giêsu để ăn năn và bước vào vương quốc của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu, con cần Chúa.

Comments are closed.

phone-icon