The ax lies at the root of the trees – Chúa Nhật II Mùa Vọng A

0

Theo the Word Among us
Nguồn: WAU,December 2022
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

Sunday, December 4, 2022

Matthew 3:1-12

The ax lies at the root of the trees. (Mt 3:10)

John the Baptist was enjoying great success in convincing people to respond to his call to repentance. People from all around Israel, and from every walk of life, were coming out to be washed clean of their sins and to recommit themselves to the law of the Lord. But things didn’t go so smoothly when some Pharisees and Sadducees showed up. “Produce good fruit as evidence of your repentance,” John challenged them (Matthew 3:8). Don’t come just for a washing. Actually change your life.

For John, repentance without change was like cutting off one branch of a tree when plenty of other branches are still bearing bad fruit. You need to take an “ax” to the entire root system that feeds all the branches (Matthew 3:10). You need to ask the Lord to cut away the foundational attitudes and root sins that keep feeding all the other sins.

What are these roots? They differ with each person. Maybe they include long-standing resentments, positions of pride and self-sufficiency and prejudice, selfish desires, or a lack of compassion. Whatever they are, we have to trust that as we ask the Lord to cut away these roots, we’ll find freedom and a greater ability to change.

God wants to give us a new way of thinking and acting. He wants to replace our foolishness with his wisdom. He wants to give us insights into his love and all that he can do in our hearts. And he wants to give us strength to obey his commands. But we have to come to him and confess our need.

At Mass today, you will be invited to cry out, “Lord, have mercy.” But you will also ask Jesus, “Only say the word, and my soul shall be healed.” Jesus loves to forgive your sins, but he longs to heal your soul – your “roots” – even more. So welcome him in. Ask his Spirit to keep making you into a new creation.

“Come, Lord, teach me to bear fruit in keeping with my repentance.”

Chúa Nhật, ngày 04.12.2022

Mt 3,1-12

Chiếc rìu đã đặt sát gốc cây” (Mt 3,10).

Gioan Tẩy Giả đang vui với thành công to lớn trong việc thuyết phục dân chúng nghe lời kêu gọi của ông mà sám hối. Dân chúng từ khắp nơi trong đất nước Ítraen và từ mọi nẻo đường đời, đang tuốn đến để được rửa sạch tội lỗi của họ và tái trở về với lề luật của Chúa. Nhưng mọi sự đã không diễn ra cách suôn sẻ khi một số người Pharisêu và Sađốc cũng có mặt (để chịu phép rửa). Gioan đã thử thách họ: “Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối” (Mt 3,8). Đừng chỉ đến để được tẩy rửa. Hãy thực sự thay đổi cuộc sống của các anh.

Đối với Gioan, sự sám hối mà không thay đổi thì giống như cắt một cành của cái cây trong khi rất nhiều cành khác vẫn đang ra những trái xấu. Bạn cần dùng một “chiếc rìu” chặt bỏ toàn bộ hệ thống rễ đang nuôi tất cả các cành (x. Mt 3,10). Bạn cần xin Chúa cắt bỏ những thái độ nền tảng gốc rễ của những tội lỗi đang nuôi dưỡng tất cả những tội lội khác.

Những gốc rễ này là gì? Chúng khác nhau nơi mỗi người. Có lẽ chúng bao gồm những sự oán giận lâu năm, những khuynh hướng kiêu căng, sự tự mãn, định kiến, những khát vọng ích kỷ hoặc sự thiếu lòng từ tâm. Bất kể chúng là gì, chúng ta phải tin rằng khi chúng ta xin Chúa cắt bỏ những gốc rễ này, chúng ta sẽ tìm thấy sự tự do và khả năng lớn hơn để thay đổi.

Thiên Chúa muốn cho chúng ta một lối suy nghĩ và hành động mới. Người muốn thay thế sự khờ dại của chúng ta bằng sự khôn ngoan của Người. Người muốn ban cho chúng ta những cái nhìn sâu sắc về tình yêu của Người và về tất cả những gì Người có thể làm trong tâm hồn chúng ta. Và Người muốn ban cho chúng ta sức mạnh để vâng nghe các mệnh lệnh của Người. Nhưng chúng ta phải đến với Người và thú nhận nhu cầu của chúng ta.

Trong Thánh Lễ hôm nay, bạn sẽ được mời gọi để kêu lên: “Lạy Chúa, xin thương xót (con)” Nhưng bạn cũng sẽ xin Chúa: “Xin Chúa chỉ phán một lời, thì linh hồn con sẽ được lành mạnh” Chúa Giêsu thích tha thứ tội lỗi cho bạn, nhưng Người cũng ao ước chữa lành tâm hồn bạn – “những gốc rễ” của bạn – thậm chí còn hơn thế nữa. Vậy hãy đón tiếp Người vào. Hãy cầu xin Thánh Thần của Người tiếp tục biến đổi bạn trở thành một thọ tạo mới.

Lạy Chúa, xin hãy đến dạy con biết sinh hoa trái xứng với lòng ăn năn sám hối của con”.

Comments are closed.

phone-icon