The . . . disciple whom Jesus loved – Suy niệm theo WAU ngày 27.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The . . . disciple whom Jesus loved. (John 20:2)

It may sound a bit presumptuous to us when we hear St. John refer to himself as the “disciple whom Jesus loved” (John 20:2). It makes it sound as if he had a special intimate relationship with Jesus or that Jesus’ love for him is unique and different from the way he loves anyone else.

But the funny thing is, it’s true! Jesus does love John in a special way. He loved him like he loved no one else on earth. But do you know what else is true? John isn’t the only disciple “whom Jesus loved” like nobody else (John 20:2). You are too!

John could be elitist (Mark 9:38-41), ambitious (10:34-45), and hotheaded at times (Luke 9:51-56). But he could also be humble (John 20:3-8), full of faith (20:8), and compassionate as well (13:23-25). Jesus knew all of this, and he treated John with all the patience, love, and tenderness he needed so that John’s negative traits would diminish, and his positive traits would increase.

In a similar way, Jesus loves you. He knows you inside and out-your faults, your gifts, and your challenges-and he loves you deeply. He has the same amount of patience, love, and tenderness toward you that he has for John. He may show it differently, because you are different from John, but he still loves you with a love that will never fail.

God never plays favorites-not even with those who are more faithful than others. Of course, when we are faithful, we deepen our relationship with Jesus and experience his love more fully. We learn, as John did, to lean on Jesus and listen to his heart. But even when we fall, he is ready to pick us back up, hold us close, and assure us that he still loves us.

Take some time today to reflect on that intimate love that Jesus has for you and you alone. Lean back on his chest and recall the times when he has shown you his love in the details of your life. And go ahead and dare to refer to yourself as “the disciple whom Jesus loves.”

“Lord, thank you for your love for me. Teach me how to accept that love and let it change my heart.”

Người… môn đệ mà Chúa Giêsu yêu dấu (Ga 20,2)

Nghe có vẻ hơi tự phụ đối với chúng ta khi nghe thánh Gioan tự xưng là “môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến” (Ga 20,2). Nó làm cho người ta nghe như thể ông có một mối tương quan mật thiết đặc biệt với Chúa Giêsu hoặc tình yêu của Chúa Giêsu dành cho ông là duy nhất và khác với cách Ngài yêu thương bất kỳ ai khác.

Nhưng điều buồn cười là, đó là sự thật! Chúa Giêsu yêu mến Gioan theo một cách đặc biệt. Ngài yêu mến anh như không ai khác trên trái đất. Nhưng bạn có biết một sự thật khác là gì không? Gioan không phải là môn đệ duy nhất “được Chúa Giêsu yêu mến” như không ai khác (Ga 20,2). Bạn cũng vậy!

Gioan có thể là người theo chủ nghĩa tinh hoa (Mc 9,38-41), đầy tham vọng (10,34-45) và đôi khi nóng nảy (Lc 9,51-56). Nhưng ông cũng có thể khiêm tốn (Ga 20,3-8), đầy đức tin (20,8) và cũng có lòng trắc ẩn (13,23-25). Chúa Giêsu biết tất cả những điều này và Ngài đối xử với Gioan bằng tất cả sự kiên nhẫn, tình yêu thương và sự dịu dàng cần thiết để những đặc điểm tiêu cực của Gioan giảm đi và những đặc điểm tích cực của ông sẽ tăng lên.

Theo cách tương tự, Chúa Giêsu yêu thương bạn. Ngài biết bạn từ trong ra ngoài – lỗi lầm, khả năng và thử thách của bạn – và Ngài yêu thương bạn sâu sắc. Ngài có lòng kiên nhẫn, tình yêu và sự dịu dàng đối với bạn giống như Ngài dành cho Gioan. Ngài có thể thể hiện điều đó theo cách khác, bởi vì bạn khác Gioan, nhưng Ngài vẫn yêu bạn bằng một tình yêu không bao giờ suy giảm.

Thiên Chúa không bao giờ chơi trò yêu thích – ngay cả với những người trung thành hơn những người khác. Tất nhiên, khi trung thành, chúng ta làm sâu sắc thêm mối tương quan của mình với Chúa Giêsu và cảm nghiệm tình yêu của Ngài một cách trọn vẹn hơn. Như Gioan đã học được, chúng ta học cách dựa vào Chúa Giêsu và lắng nghe trái tim Ngài. Nhưng ngay cả khi chúng ta vấp ngã, Ngài vẫn sẵn sàng nâng chúng ta lên, ôm chặt chúng ta và cam đoan rằng Ngài vẫn yêu thương chúng ta.

Hôm nay, hãy dành chút thời gian để suy gẫm về tình yêu mật thiết mà Chúa Giêsu dành cho bạn và chỉ riêng bạn. Hãy ngả người vào ngực Ngài và nhớ lại những lần Ngài đã cho bạn thấy tình yêu của Ngài trong từng chi tiết trong cuộc sống của bạn. Và hãy tiếp tục và dám tự nhận mình là “người môn đệ mà Chúa Giêsu yêu mến”.

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì tình yêu của Chúa đã dành cho con. Xin dạy con cách chấp nhận tình yêu đó và để nó thay đổi tâm hồn con.

1Ga 1, 1-4
Lời của sự sống… đã trở nên hữu hình (1Ga 1, 2)
The Word of life . . . was made visible. (1 John 1:2)

How fortunate John was! The apostle and evangelist whose feast we celebrate today had personally seen, heard, and touched the Lord Jesus (1 John 4:1-4). He encountered the eternal God in the flesh!

Don’t you sometimes wish that you could be with Jesus physically the way John was? But John didn’t believe in Jesus just because he had been physically present with him. He also believed with the eyes of faith.

That’s especially evident in today’s Gospel. When John arrived at the empty tomb, he didn’t see Jesus. Yet when he looked inside and spotted the burial clothes rolled up by themselves, he “saw and believed” (John 20:8). This wasn’t just a matter of deductive reasoning on John’s part. It was a gift that God gave him-the revelation that Jesus had truly risen from the dead.

This is how faith works for all of us. It’s not something we acquire on our own; it is first and foremost a gift from God. Out of sheer love for us, the Lord plants the seed of faith in our hearts when we are baptized. We respond to this gift by watering and fertilizing that seed so that it can grow within us. This clearly isn’t a once-and-done affair. God continues to pour out this gift on us, and our faith strengthens, day by day and year by year, as we continue to nurture it.

The more our faith grows, the more we come to believe that Jesus is truly alive and with us. We may not be able to see, hear, and touch him the way John did, but we can still experience him with the eyes of faith. This is the same awesome gift that enables us to see Jesus and touch him every time we receive the Eucharist!

It’s only two days since we celebrated Jesus’ incarnation. Let’s continue the celebration today by thanking God for the gift of our faith. May we never take it for granted or neglect it! It is this gift that allows us to see Jesus in the manger at Christmas, and it is this gift that allows us to see the risen Jesus, alive and present with us today.

“Lord Jesus, help me to see, hear, and touch you today!”

Gioan đã may mắn biết bao! Vị Tông đồ và nhà truyền giáo mà chúng ta mừng lễ hôm nay đã được tận mắt thấy, nghe và chạm vào Chúa Giêsu (1Ga 4,1-4). Ông đã gặp được Thiên Chúa vĩnh cửu bằng xương bằng thịt!

Đôi khi bạn không ước rằng bạn có thể ở với Chúa Giêsu về mặt thể lý như cách của Gioan sao? Nhưng Gioan không chỉ tin vào Chúa Giêsu vì Ngài đã hiện diện với ông. Ông cũng tin bằng con mắt của đức tin.

Điều đó đặc biệt rõ ràng trong Tin mừng hôm nay. Khi đến ngôi mộ trống, Gioan không thấy Chúa Giêsu. Tuy nhiên, khi nhìn vào bên trong và phát hiện ra những khăn liệm đã được cuộn lại, ông đã “thấy và tin” (Ga 20,8). Về phần Gioan, đây không chỉ là vấn đề lý luận suy diễn. Đó là một ơn sủng mà Thiên Chúa đã ban cho ông – sự mặc khải rằng Chúa Giêsu đã thực sự sống lại từ cõi chết.

Đây là cách đức tin hoạt động cho tất cả chúng ta. Đó không phải là thứ mà chúng ta tự mình có được; trước hết nó là một món quà từ Thiên Chúa. Vì tình yêu tuyệt đối dành cho chúng ta, Chúa gieo mầm đức tin trong lòng chúng ta khi chúng ta chịu phép Rửa. Chúng ta đáp lại món quà này bằng cách tưới nước và bón phân để hạt giống đó có thể phát triển trong chúng ta. Đây rõ ràng không phải là chuyện một lần là xong. Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn sủng này trên chúng ta, và đức tin của chúng ta củng cố, ngày này qua năm khác, khi chúng ta tiếp tục nuôi dưỡng nó.

Đức tin của chúng ta càng phát triển, chúng ta càng tin rằng Chúa Giêsu đang thực sự sống và ở với chúng ta. Chúng ta có thể không thể nhìn, nghe và chạm vào Ngài như cách Gioan đã làm, nhưng chúng ta vẫn có thể cảm nghiệm Ngài bằng con mắt của đức tin. Đây cũng chính là ơn sủng tuyệt vời giúp chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Giêsu và chạm vào Người mỗi khi chúng ta lãnh nhận Bí tích Thánh Thể!

Chỉ có hai ngày kể từ khi chúng ta kỷ niệm sự nhập thể của Chúa Giêsu. Hãy tiếp tục lễ kỷ niệm ngày hôm nay bằng cách cảm ơn Thiên Chúa về món quà đức tin của chúng ta. Mong chúng ta đừng bao giờ coi đó là điều hiển nhiên hoặc bỏ bê nó! Chính món quà này cho phép chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu trong máng cỏ vào lễ Giáng sinh, và chính món quà này cho phép chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu Phục sinh, đang sống và hiện diện với chúng ta hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhìn, nghe và chạm vào Chúa ngay hôm nay!

 

Comments are closed.

phone-icon