The light shines in the darkness – Suy niệm theo WAU ngày 31.12.20225

0

Nguồn: The Word Among Us, December 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

The light shines in the darkness. (John 1:5)

“What are your New Year’s resolutions?” This question may make you cringe because, yes, it’s that time of year again! At the same time, New Year’s resolutions can be exciting because they emphasize how we are standing on the cusp of a new beginning. 2022 is over, and now we can start afresh.

Today’s Gospel reading is about new beginnings too. But these new beginnings are not resolutions that we must accomplish. Instead, the focus is on what Jesus wants to accomplish for us. He is ready to shine his light into new areas of darkness in our hearts. As Messiah and Redeemer, he is ready to help us overcome new areas of sin and bring us into a new freedom from oppression.

This is the “power to become children of God” that Jesus gives to everyone who accepts him (John 1:12). It’s heavenly power, the divine grace to help us do what we could never do on human energy alone. It’s the power to obey, the grace to forgive, and the inspiration to serve.

That power is there, waiting for you, simply because God loves you. You don’t have to earn it; you just have to accept it and learn how to cooperate with it. God is on your side! He wants to make you holy!

This New Year’s Eve, take some time to listen for God’s voice. Tell him, “Lord, I dedicate this year to you. Give me a focus for 2023.” He may bring a Scripture verse to mind, or he may impress a specific word on your heart, like “grace,” “boldness,” “patience,” or “peace.” Write that word or that verse someplace where you can find it, and revisit it over the coming months. As you walk through the year, see how this word applies to your life. And when you come to New Year’s Eve next year, look back and see how you have grown and how that one word or verse has opened your heart to the Lord more. Then rejoice because you are taking on Jesus’ image even more-all because of his power at work in you!

“Jesus, I welcome your work in me this coming year. I want this year to be a time of growth in my journey with you.”

Ánh sáng chiếu soi vào bóng tối (Ga 1, 5)

“Giải pháp cho năm mới của bạn là gì?” Câu hỏi này có thể khiến bạn quặn lòng vì, vâng, lại là thời điểm trong năm! Đồng thời, các giải pháp của Năm mới có thể rất thú vị vì chúng nhấn mạnh cách chúng ta đang đứng trên đỉnh của một khởi đầu mới. Năm 2022 đã qua và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu lại.

Bài đọc Tin Mừng hôm nay cũng nói về những khởi đầu mới. Nhưng những khởi đầu mới này không phải là quyết tâm mà chúng ta phải hoàn thành. Thay vào đó, trọng tâm là những gì Chúa Giêsu muốn hoàn thành cho chúng ta. Ngài đã sẵn sàng chiếu ánh sáng của mình vào những vùng bóng tối mới trong tâm  hồn chúng ta. Với tư cách là Đấng Mêsia và Đấng Cứu Chuộc, Ngài sẵn sàng giúp chúng ta vượt qua những phạm vi tội lỗi mới và đưa chúng ta vào một nền tự do mới khỏi sự áp bức.

Đây là “quyền năng trở thành con cái của Thiên Chúa” mà Chúa Giêsu ban cho những ai chấp nhận ngài (Ga 1,12). Đó là sức mạnh Thiên đàng, ân sủng thiêng liêng giúp chúng ta làm những điều mà chúng ta không bao giờ có thể làm được chỉ bằng sức người. Đó là sức mạnh để vâng lời, ân sủng để tha thứ và nguồn cảm hứng để phục vụ.

Sức mạnh đó ở đó, đang chờ bạn, đơn giản vì Thiên Chúa yêu thương bạn. Bạn không cần phải giành được nó; bạn chỉ cần chấp nhận nó và học cách hợp tác với nó. Thiên chúa ở bên cạnh bạn! Ngài muốn bạn thành thánh!

Đêm giao thừa này, hãy dành chút thời gian để lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Hãy nói với Ngài rằng: “Lạy Chúa, con xin dâng năm nay cho Ngài. Xin cho con sự tập trung cho năm 2023”. Ngài có thể nhắc nhớ một câu Kinh thánh hoặc có thể gây ấn tượng với một từ cụ thể trong lòng bạn, chẳng hạn như “ân sủng”, “sự mạnh dạn”, “kiên nhẫn” hoặc “hòa bình”. Viết từ đó hoặc câu đó ở một nơi nào đó mà bạn có thể tìm thấy nó, và xem lại nó trong những tháng tới. Khi bạn đi qua một năm, hãy xem từ này áp dụng như thế nào vào cuộc sống của bạn. Và khi bạn đến Đêm Giao thừa năm sau, hãy nhìn lại xem bạn đã trưởng thành như thế nào và một từ hoặc câu đó đã mở lòng bạn với Chúa nhiều hơn như thế nào. Sau đó, hãy vui mừng vì bạn đang mang hình ảnh của Chúa Giêsu hơn nữa – tất cả là vì quyền năng của Ngài đang hoạt động trong bạn!

Lạy Chúa Giêsu, con đón nhận công việc của Chúa trong con trong năm tới. Con muốn năm nay là thời điểm trưởng thành trong hành trình của con với Chúa.

Comments are closed.

phone-icon