The shepherds returned… – Chúa Nhật lễ Mẹ Thiên Chúa

0

 Nguồn: WAU, January, 2023
Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương chuyển ngữ

DAILY MEDITATION: LUKE 2:16-21

The shepherds returned, glorifying and praising God. (Luke 2:20)

Today we celebrate the feast of Mary, Mother of God, the one who brought the Son of God into the world. And as much as we honor Mary today, we also honor Jesus, her divine Son.

At first glance, it may seem odd that today’s Gospel focuses on the shepherds who came to see the newborn Jesus and left praising God. But surely Mary would want us to join them in their songs of praise! In everything she did, Mary led people to glorify her Son for the salvation he would win for them.

In every age, Mary has sought to bring all people to Jesus and to urge them to praise and worship him. In fact, it’s probably her greatest desire for us as we begin a new year. She knows that we have so many reasons to praise her Son. We can praise him for becoming a man and teaching us to pray. We can adore him for offering himself on the cross to save us. We can glorify him for giving us his Spirit and making us children of God. We can never run out of reasons to praise Jesus!

So make this your goal: to praise Jesus more in 2023. It’s not always easy to include praise in your daily prayer, especially if you’re not accustomed to it. You might not know what to say. But you can begin by thanking Jesus for your blessings. You can also praise him for forgiving your sins. And you can rejoice in his faithfulness and unending love.

As you add praise to your prayer, you can always ask Mary, Mother of God and your Mother, for help. You can use the Magnificat, her own song of praise, as a model as you set out to magnify the Lord (Luke 1:46-55). And you can take comfort in knowing that Mary is praising Jesus right along with you-all year long!

“My soul proclaims your greatness, Lord! My spirit rejoices in you, my Savior!”

SUY NIỆM HẰNG NGÀY: Lc 2,16-21

“Các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa” (Lc 2,20).

Hôm nay, chúng ta mừng kính Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, đấng đã sinh hạ Con Thiên Chúa cho trần gian. Và hôm nay chúng tôn kính Đức Maria bao nhiêu, thì chúng ta cũng tôn vinh Chúa Giêsu, Người Con thánh thiêng của Mẹ bấy nhiêu.

Thoạt nhìn, có vẻ như lạ lùng vì bài Tin Mừng hôm nay tập trung vào các mục đồng đến gặp Chúa Giêsu mới sinh và ra về ngợi khen Thiên Chúa. Nhưng chắc chắn Đức Maria muốn chúng ta cùng với các mục đồng ca lên lời ngợi khen Thiên Chúa! Trong mọi sự Mẹ làm, Mẹ Maria luôn hướng dẫn mọi người tôn vinh Con của Mẹ vì ơn cứu độ mà Người đã đem lại cho họ.

Trong mọi thời đại, Đức Maria đã tìm cách dẫn đưa tất cả mọi người đến với Chúa Giêsu và thôi thúc họ ngợi khen và tôn thờ Người. Thực vậy, đó có lẽ chính là niềm khát khao lớn nhất Mẹ dành cho chúng ta khi chúng ta bắt đầu một năm mới. Mẹ biết rằng chúng ta có rất nhiều lý do để ngợi khen Con của Mẹ. Chúng ta có thể ngợi khen Chúa Giêsu vì Người đã trở nên con người và dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta có thể tôn thờ Người vì Người đã hiến thân mình trên thập giá để cứu độ chúng ta. Chúng ta có thể tôn vinh Người vì Người ban cho chúng ta Thánh Thần của Người và làm cho chúng ta thành con cái Thiên Chúa. Chúng ta không bao giờ có thể hết lý do để ngợi khen Chúa!

Vậy hãy thực hiện mục tiêu của bạn:  ngợi khen Chúa Giêsu nhiều hơn nữa trong năm 2023 này. Không phải lúc nào cũng dễ dàng để đưa lời ngợi khen vào trong lời cầu nguyện hằng ngày của bạn, đặc biệt nếu bạn không quen với điều đó. Bạn có thể không biết nói gì. Nhưng bạn có thể bắt đầu bằng việc tạ ơn Chúa Giêsu về những phúc lành của bạn. Bạn cũng có thể ngợi khen Người vì đã tha thứ tội lỗi cho bạn. Và bạn có thể vui mừng về lòng trung tín và tình yêu vô hạn của Người hơn.

Khi bạn thêm lời ngợi khen vào lời cầu nguyện của bạn, bạn có thể luôn xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của bạn trợ giúp. Bạn có thể dùng lời kinh Magnificát, bài ca ngợi khen của chính Mẹ, như là một khuôn mẫu khi bạn bắt đầu tán dương Chúa (x. Lc 1,46-55). Và bạn có thể vui mừng biết rằng Đức Maria đang ngợi khen Chúa Giêsu cùng với bạn – trong suốt cả năm!

Lạy Chúa, linh hồn con ngợi khen sự vĩ đại của Chúa! Thần trí con hớn hở mừng vui trong Chúa, Đấng Cứu Độ con”.

Comments are closed.

phone-icon