The Word became flesh and dwelt among us – Suy niệm ngày 31.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, December 31, 2022 

“The Word became flesh and dwelt among us”

Scripture: John 1:1-18

1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 2 He was in the beginning with God; 3 all things were made through him, and without him was not anything made that was made. 4 In him was life, and the life was the light of men. 5 The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. 6 There was a man sent from God, whose name was John. 7 He came for testimony, to bear witness to the light, that all might believe through him. 8 He was not the light, but came to bear witness to the light. 9 The true light that enlightens every man was coming into the world. 10 He was in the world, and the world was made through him, yet the world knew him not. 11 He came to his own home, and his own people received him not. 12 But to all who received him, who believed in his name, he gave power to become children of God; 13 who were born, not of blood nor of the will of the flesh nor of the will of man, but of God. 14 And the Word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth; we have beheld his glory, glory as of the only Son from the Father. 15 (John bore witness to him, and cried, “This was he of whom I said, `He who comes after me ranks before me, for he was before me.'”) 16 And from his fulness have we all received, grace upon grace. 17 For the law was given through Moses; grace and truth came through Jesus Christ. 18 No one has ever seen God; the only Son, who is in the bosom of the Father, he has made him known.

Thứ Bảy, ngày 31.12.2022

Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm và ở giữa chúng ta

Ga 1,1-18

1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa.3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an.7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin.8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.11 Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận.12 Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.13 Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa.14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác.17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.18 Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết.

Meditation: Why does John the Evangelist begin his Gospel account with a description of the Word of God and the creation of the universe and humankind? How might the beginning of John’s Gospel be linked with the beginning of the first book of Genesis (John 1:1-3 and Genesis 1:1-3)? The “word of God” was a common expression among the Jews. God’s word in the Old Testament Scriptures is an active, creative, and dynamic word. “By the word of the Lord the heavens were made” (Psalm 33:6). “He sends forth his commands to the earth; his word runs swiftly” (Psalm 147:15). “Is not my word like fire, says the Lord, and like a hammer which breaks the rock in pieces” (Jeremiah 23:29)? 

The eternal Word leaped down from heaven

The writer of the (deutero-canonical) Book of Wisdom addresses God as the one who “made all things by your word” (Wisdom 9:1). God’s word is also equated with his wisdom. “The Lord by wisdom founded the earth” (Proverbs 3:19). The Book of Wisdom describes “wisdom” as God’s eternal, creative, and illuminating power. Both “word” and “wisdom” are seen as one and the same. “For while gentle silence enveloped all things, and night in its swift course was now half gone, your all-powerful word leaped from heaven, from the royal throne, into the midst of the land that was doomed, a stern warrior carrying the sharp sword of your authentic command” (deutero-canonical Book of Wisdom 18:14-16).

Truly man and truly God

John describes Jesus as God’s creative, life-giving and light-giving Word that has come to earth in human form. “God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him should not perish but have eternal life” (John 3:16). Jesus is the wisdom and power of God which created the world and sustains it who assumed a human nature in order to accomplish our salvation in it. Jesus became truly man while remaining truly God. “What he was, he remained, and what he was not he assumed” (from an early church antiphon for morning prayer). Jesus Christ is truly the Son of God who, without ceasing to be God and Lord, became a man and our brother. From the time of the Apostles the Christian faith has insisted on the incarnation of God’s Son “who has come in the flesh” (1 John 4:2). 
Gregory of Nyssa, one of the great early church fathers (330-395 AD) wrote: 

Sick, our nature demanded to be healed; fallen, to be raised up; dead, to rise again.  We had lost the possession of the good; it was necessary for it to be given back to us. Closed in darkness, it was necessary to bring us the light; captives, we awaited a Savior; prisoners, help; slaves, a liberator.  Are these things minor or insignificant?  Did they not move God to descend to human nature and visit it, since humanity was in so miserable and unhappy a state?

Christians never cease proclaiming anew the wonder of the Incarnation. The Son of God assumed a human nature in order to accomplish our salvation in it. The Son of God …worked with human hands; he thought with a human mind. He acted with a human will, and with a human heart he loved.  Born of the Virgin Mary, he has truly been made one of us, like to us in all things except sin (Gaudium et Spes).

We become partakers of Christ’s divine nature

If we are going to behold the glory of God we will do it through Jesus Christ. Jesus became the partaker of our humanity so we could be partakers of his divinity (2 Peter 1:4). God’s purpose for us, even from the beginning of his creation, is that we would be fully united with him. When Jesus comes God is made known as the God and Father of our Lord Jesus Christ. By our being united in Jesus, God becomes our Father and we become his sons and daughters. Do you thank the Father for sending his only begotten Son to redeem you and to share with you his glory?

“Almighty God and Father of light, your eternal Word leaped down from heaven in the silent watches of the night. Open our hearts to receive his life and increase our vision with the rising of dawn, that our lives may be filled with his glory and his peace.”

Suy niệm: Tại sao Thánh sử Gioan bắt đầu câu chuyện Tin mừng của mình với việc trình thuật về Ngôi Lời của Thiên Chúa, việc tạo dựng vũ trụ và con người? Làm thế nào việc khởi đầu Tin mừng của Gioan được liên kết với việc khởi đầu của sách đầu tiên, sách Sáng thế (Ga 1,1-3 và St 1,1-3)? “Lời Chúa” là một thành ngữ phổ biến của người Do Thái. Lời Chúa trong Cựu ước là lời sống động, sáng tạo, và năng động. “Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời” (Tv 33,6). “Người tống đạt lệnh truyền xuống đất, lời phán ra, hỏa tốc chạy đi” (Tv 147,15). “Chúa phán: chẳng phải lời Ta giống như lửa, như búa đập tan tảng đá sao?” (Gr 23,29)?

Ngôi Lời hằng hữu từ trời xuống thế

Tác giả sách Khôn ngoan nói Thiên Chúa là Đấng “sáng tạo mọi sự bởi Lời của Người” (Kn 9,1). Lời Chúa cũng được đồng hóa với sự khôn ngoan của Người. “Thiên Chúa dùng khôn ngoan lập nền cho trái đất” (Cn 3,19). Sách khôn ngoan mô tả “sự khôn ngoan” là sự vĩnh cửu, sáng tạo, và sức mạnh soi sáng của Thiên Chúa. Cả hai “lời” và “khôn ngoan” được xem là một và giống nhau. “Khi vạn vật chìm sâu trong thinh lặng, lúc đêm trường chừng như điểm canh ba, thì từ trời cao thẳm, lời toàn năng của Người đã rời bỏ ngôi báu, ví tựa người chiến sĩ can trường xông vào giữa miền đất bị tru diệt, mang theo bản án không thể hủy của Người như lưỡi gươm sắc bén” (Kn 18,14-16).

Người thật và Thiên Chúa thật

Gioan mô tả Đức Giêsu là Lời sáng tạo, Lời ban sự sống, và Lời ban ánh sáng của Thiên Chúa, đã đến thế gian trong hình dạng con người. “Thiên Chúa quá yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một mình, để những ai tin vào Người sẽ không phải hư mất, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Đức Giêsu là sự khôn ngoan và là sức mạnh của Thiên Chúa, đã tạo dựng vũ trụ và duy trì nó, Đấng đã mặc lấy bản tính nhân loại để hoàn thành ơn cứu độ của chúng ta trong nó. Đức Giêsu trở nên người thật trong khi vẫn là Thiên Chúa thật. Người là sao, Người vẫn vậy, và những gì Người không phải, Người đã nhận lấy (từ một bài kinh sáng tán dương của Giáo hội sơ khai). Đức Giêsu Kitô thật sự là Con Thiên Chúa, Đấng không ngừng là Thiên Chúa và Đức Chúa, đã trở nên con người và trở nên anh em với chúng ta. Từ thời các Tông đồ, niềm tin của các tín hữu đã gắn liền với sự nhập thể của Con Thiên Chúa, Đấng đã trở thành xác phàm” (1Ga 4,2). Gregory thành Nyssa, một trong các Giáo phụ danh tiếng thời đầu của Giáo hội (330-395 AD) đã viết rằng:

Bệnh tật, bản tính của chúng ta đòi hỏi được chữa lành; sa ngã, phải được đứng dậy; chết, phải được sống lại. Chúng ta đã đánh mất tình trạng sống trong sự tốt lành; nó cần được trả lại cho chúng ta. Khép kín trong bóng tối, chúng ta cần được đưa ra ánh sáng; là những người bị giam cầm, chúng ta chờ đợi vị cứu tinh; là những tù nhân, chúng ta cần giúp đỡ; là những nô lệ, chúng ta cần người giải thoát. Có phải những điều này là nhỏ mọn và vô nghĩa chăng? Chẳng phải chúng đã khiến Thiên Chúa xuống thế làm người, bởi vì loài người đang ở trong tình trạng quá đau khổ và bất hạnh sao?

Các tín hữu không bao giờ ngưng công bố một lần nữa về việc lạ lùng của mầu nhiệm Nhập thể. Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản tính nhân loại để hoàn tất ơn cứu độ của chúng ta trong nó. Con Thiên Chúa làm việc với đôi bàn tay của nhân loại, Người suy nghĩ với trí óc của nhân loại. Người hành động với ý chí của nhân loại, và với trái tim của nhân loại Người yêu thương. Được sinh ra bởi Đức Trinh nữ Maria, Người đã thật sự làm một trong chúng ta, giống như chúng ta mọi đàng ngoại trừ tội lỗi (Hiến chế vui mừng và hy vọng).

Chúng ta trở nên người tham dự thần tính của Đức Kitô

Nếu chúng ta muốn nhìn thấy vinh quang của Thiên Chúa, chúng ta sẽ thực hiện điều đó qua Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu đã trở nên người đồng hành của con người chúng ta, để chúng ta có thể trở thành những người tham dự vào thần tính của Người (2Pr 1,4). Mục đích của Thiên Chúa dành cho chúng ta, thậm chí ngay từ lúc khởi đầu việc tạo dựng của Người, là để chúng ta được hoàn toàn hiệp nhất với Người. Khi Đức Giêsu đến, Thiên Chúa được hiểu là Thiên Chúa, và là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ sự kết hiệp trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa trở nên Cha của chúng ta, và chúng ta trở nên con cái của Người. Bạn có cảm tạ Chúa Cha vì đã gởi Người Con duy nhất của Người đến để cứu chuộc bạn và chia sẻ với bạn vinh quang của Người không?

Lạy Thiên Chúa toàn năng và là Cha ánh sáng, Ngôi Lời vĩnh cửu của Cha từ trời nhập thế trong sự thinh lặng của đêm tối. Xin mở lòng chúng con để đón nhận sự sống của Người và gia tăng tầm nhìn của chúng con với ánh bình minh, để cuộc đời chúng con có thể tràn đầy vinh quang và bình an của Người.

Comments are closed.

phone-icon