They shall obtain joy and gladness – Chúa Nhật III Mùa Vọng A

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Sunday, December 11, 2022

“They shall obtain joy and gladness”

Scripture: Matthew 11:2-11

2 Now when John heard in prison about the deeds of the Christ, he sent word by his disciples 3 and said to him, “Are you he who is to come, or shall we look for another?”  4And Jesus answered them, “Go and tell John what you hear and see: 5 the blind receive their sight and the lame walk, lepers are cleansed and the deaf hear, and the dead are raised up, and the poor have good news preached to them.  6 And blessed is he who takes no offense at me.”  7 As they went away, Jesus began to speak to the crowds concerning John: “What did you go out into the wilderness to behold? A reed shaken by the wind?  8 Why then did you go out?  To see a man clothed in soft raiment?  Behold, those who wear soft raiment are in kings’ houses.  9 Why then did you go out?  To see a prophet?  Yes, I tell you, and more than a prophet.10  This is he of whom it is written, ‘Behold I send my messenger before your face, who shall prepare your way before you.’ 11 Truly, I say to you, among those born of women there has risen no one greater than John the Baptist; yet he who is least in the kingdom of heaven is greater than he.

Chúa Nhật, ngày 11.12.2022

Họ sẽ có được vui mừng và sung sướng

Mt 11,2-11

2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 “Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? “4 Đức Giê-su trả lời: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe:5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng,6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

Meditation: Why did Jesus praise John the Baptist as the greatest person born of a woman and then in the same breath say that those who enter God’s kingdom will be greater than John (Matthew 11:11)?  John is the last and greatest of the prophets of the old covenant. He fulfilled the essential task of all the prophets – to be fingers pointing to Jesus Christ, God’s Anointed Son and Messiah. John prepared the way for the Messiah and he pointed others to Jesus the Messiah at the River Jordan when he exclaimed, Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world (John 1:29)

John saw from a distant what Jesus would accomplish through his death on the cross – our redemption from bondage to sin and death and our adoption as sons and daughters of God and citizens of the kingdom of heaven. When King Herod tried to silence John by throwing him into prison, John sent his disciples to Jesus after John had heard the reports about Jesus performing signs and wonders and speaking to people about the coming of God’s kingdom. John wanted his disciples to hear and see firsthand what Jesus was doing to bring the kingdom of God to those who were receptive and ready to receive his message.

Jesus the Messiah performs the signs of God’s kingdom power

Jesus confirmed for John that the miracles and healings which he performed were in direct fulfillment of the Messianic prophecies announced by Isaiah some 700 years previously. Isaiah had prophesied that when the Messiah would come to save his people he would “open the eyes of the blind and the ears of the deaf, the lame would leap, and the tongue of the dumb sing for joy” (Isaiah 35:5). Jesus’ miracles are a demonstration of the power of God’s kingdom at work in the midst of his people. When God acts to save his people he turns their sorrow and weeping into joy and singing, and their fear and weakness into strength and hope.

The greatness of John’s life and witness of the Messiah

When Jesus had answered the disciples of John, he in turn asked them a question.”Why did you go out in the wilderness to see John the Baptist?” “Did you go because you were hungry for the word of the Lord?” Jesus said that John was more than a spokesman for God. John was the faithful witness and friend of the bridegroom who pointed others to the coming of the Messiah in their midst. Jesus contrasted John with the image of a reed shaken by the wind. Unlike a reed which is weak and spineless and can be easily crushed or bruised, John stood as a pillar of strength and truth in the face of opposition and persecution. No demonic force could weaken or crush John in his unswerving trust in God and his word.

Jesus offers us abundant life and joy to be his witnesses

Jesus knew that what the Father in heaven had sent him to accomplish for our sake would supersede all that the prophets had done and foreseen in the past. Jesus’ atoning death on the cross cancels the debt of our sins and sets us free to live as citizens of his kingdom. He gives us pardon, healing, and abundant life through his Holy Spirit, and the promise of unending joy with him in his everlasting kingdom.

John the Baptist paid the ultimate sacrifice of his life for speaking God’s word and preparing the way for Jesus the Lord and Savior of the world. The Lord Jesus offers us the same assurance of faith and the strength to stand against every force that would try to rob us of our conviction and courage to live and proclaim the good news (the Gospel) of God’s kingdom. Do you know the joy, strength, and power which Jesus gives to every one who puts their trust in him and the power of the Holy Spirit? Ask the Lord Jesus to increase your faith and hope in his promises for you.

“Lord Jesus, strengthen my trust in your word and my hope in the saving power of your kingdom. Free me from everything that would hold me back from pursuing your kingdom and your will for my life.”

Suy niệm:  Tại sao Đức Giêsu khen Gioan tẩy giả là người lớn nhất được sinh ra từ người nữ, và sau đó lại nói rằng ai vào nước Thiên Chúa còn lớn hơn Gioan (Mt 11,11)? Gioan là vị ngôn sứ cuối cùng và cao trọng nhất trong các ngôn sứ thời Cựu Ước. Ông đã hoàn thành sứ mạng quan trọng của tất cả các ngôn sứ: là chỉ cho người ta biết Đức Kitô, là Con được xức dầu của Thiên Chúa và là Đấng Mêsia được sai đến. Gioan chuẩn bị đường cho Đấng Mêsia và chỉ cho người ta biết Đức Giêsu là Đấng Mêsia ở sông Giođan khi ông tuyên bố: Đây Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian (Ga 1,29).

Gioan nhìn thấy từ xa những gì Đức Giêsu sẽ hoàn thành ngang qua cái chết của Người trên thập giá – sự giải thoát của chúng ta khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi và sự chết, và làm cho chúng ta trở nên con cái của Thiên Chúa và trở nên những công dân Nước Trời. Khi vua Hêrôđê cố làm cho Gioan im lặng bằng việc giam ông vào ngục tù, Gioan đã sai các môn đệ tới gặp Đức Giêsu sau khi Gioan nghe những điều nói về Đức Giêsu thực hiện những điềm thiêng dấu lạ và nói cho mọi người về nước Thiên Chúa sắp đến. Gioan muốn các môn đệ lắng nghe và thấy trực tiếp những gì Đức Giêsu làm để mang nước Thiên Chúa đến cho những ai vui lòng và sẵn sàng tiếp nhận sứ điệp của Người.

Đức Giêsu, Đấng Mêsia thực hiện các dấu lạ từ quyền năng nước Thiên Chúa

Đức Giêsu xác nhận với Gioan rằng các dấu lạ và chữa lành mà Người thực hiện là sự hoàn thành trực tiếp những lời tiên báo về Đấng Mêsia đã loan báo bởi Isaia 700 năm về trước. Isaia đã tiên báo rằng khi Đấng Mêsia đến để cứu chuộc dân Người, Người sẽ “mở mắt cho người mù, mở tai cho người điếc, người què đi được, và người câm sẽ hát lên bài ca vui mừng (Is 35,5). Các dấu lạ của Đức Giêsu chính là sự biểu lộ uy quyền của nước Thiên Chúa thể hiện giữa dân Người. Khi Thiên Chúa hành động để cứu dân Người, Người biến nỗi buồn và khóc lóc của họ thành niềm vui và hoan ca, và nỗi sợ hãi và yếu đuối của họ thành sức mạnh và niềm hy vọng. 

Sự trọng đại của cuộc đời Gioan và sự làm chứng về Đấng Mêsia

Khi Đức Giêsu trả lời cho các môn đệ của Gioan, Người quay qua chất vấn họ. “Tại sao các ngươi đi vào hoang địa để tìm gặp Gioan tẩy giả?” “Chẳng phải các ngươi đi vì đang đói khát lời Chúa đó sao?” Đức Giêsu nói rằng Gioan còn hơn cả người xướng ngôn cho Thiên Chúa. Gioan là chứng nhân trung thành và là bạn hữu của chàng rể, người đã chỉ cho người khác biết sự hiện diện của Đấng Mêsia đang ở giữa họ. Đức Giêsu so sánh Gioan với hình ảnh cây sậy phất phơ trước gió. Không giống như cây sậy yếu đuối và có thể bị dập nát dễ dàng, Gioan đứng như cột trụ của sức mạnh và chân lý trong khi đối mặt với sự chống đối và ngược đãi. Không sức mạnh của ma quỷ nào có thể làm suy yếu hay đè bẹp Gioan trong niềm tin cậy kiên vững của ông vào Thiên Chúa và lời của Người.

Đức Giêsu ban cho chúng ta đời sống sung mãn và niềm vui để trở thành chứng nhân của Người

Đức Giêsu biết những gì mà Cha trên trời đã sai Người đến để hoàn thành vì lợi ích của chúng ta sẽ thay thế tất cả những gì các ngôn sứ đã làm và nhìn thấy trước trong quá khứ. Cái chết đền tội của Đức Giêsu trên thập giá đã xóa bỏ hết món nợ tội lỗi của chúng ta và giải thoát chúng ta để sống như những công dân nước của Người. Người ban cho chúng ta ơn tha thứ, sự chữa lành, và cuộc sống sung mãn qua Thánh Thần của Người, và lời hứa niềm vui không cùng với Người trong nước vĩnh cửu của Người.

Gioan tẩy giả đã trả giá đắt, hy sinh mạng sống mình vì nói lời Chúa và dọn đường cho Đức Giêsu, là Chúa và là Đấng cứu thế. Chúa Giêsu ban cho chúng ta cùng sự bảo đảm về đức tin và sức mạnh để chống lại mọi sức mạnh đang ra sức cướp khỏi chúng ta sự hoán cải và lòng can đảm để sống và loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa. Bạn có biết niềm vui, sức mạnh, và quyền năng mà Đức Giêsu ban cho mỗi người, những người đặt niềm tin cậy vào Người và vào quyền năng của Chúa Thánh Thần không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu gia tăng niềm tin và niềm hy vọng của bạn vào lời hứa của Người dành cho bạn.

Lạy Chúa Giêsu, xin củng cố niềm tin tưởng của con vào lời Chúa và niềm hy vọng của con vào sức mạnh cứu độ của vương quốc của Chúa. Xin giải thoát con khỏi mọi điều có thể kéo con lại, không cho con theo đuổi vương quốc và ý Chúa cho cuộc đời con.

Comments are closed.

phone-icon