You will have joy and gladness – Suy niệm theo WAU ngày 19.12.2022

0

Nguồn: The Word Among Us, November 2022
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

You will have joy and gladness. (Luke 1:14)

Zechariah had spent so many years praying for a child that he had become accustomed to God’s silence. It’s no wonder, then, that he was terrified when God finally answered!

And what a set of questions this answer must have prompted! How would Zechariah have the energy to keep up with a young child? Did he and Elizabeth have the wherewithal to train and form a son with such an important mission? And just how radically would this event alter their everyday lives?

In answer, the angel told Zechariah about the joy that God had in store for him. He also foretold that the child’s mission would bring joy to many other people besides. He even offered some advice by outlining the way of life Zechariah’s son was to follow, just as an angel had instructed Manoah and his wife before Samson’s birth (Judges 13:4-7). And that was a good thing: neither Samson nor John the Baptist was an easy child to raise. They both had strong personalities, and they clearly didn’t blend in with the crowd.

It can be frightening when God answers prayers we have been making for a long time. We suddenly realize what an impact this change will have on us. We can no longer count on what had become familiar, even if it wasn’t ideal. With the gift come new challenges that invite us to grow and change.

Think, for instance, of first-time parents. Their lives have changed dramatically! The way they treat their child will affect every aspect of his or her life. This child will ask questions for which they will have no answers and present needs that they may not know how to meet. Their new vocation will test their relationship and drive them to depend on God in ways they had never imagined before. But despite all that, this new child will bring them so much joy and love that they will accept every challenge and learn how to weather every storm together.

If we can keep our eyes fixed on Jesus, even in the most stressful of situations, we’ll always find the grace we need to move forward. And finding that grace, we’ll also find reason to rejoice.

“Lord, help me never to lose sight of the joy that you have in store for me.”

Ông sẽ được vui mừng hớn hở (Lc 1, 14)

Giacaria đã dành rất nhiều năm để cầu nguyện cho một đứa con đến nỗi ông đã quen với sự im lặng của Thiên Chúa. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi ông vô cùng kinh hãi khi cuối cùng Thiên Chúa cũng đáp lời!

Và một bộ câu hỏi mà câu trả lời này hẳn đã gợi lên điều gì! Làm thế nào Giacaria có đủ nghị lực để theo kịp một đứa trẻ? Liệu ông và Êlisabét có đủ khả năng để đào tạo và hình thành một người con trai với sứ mệnh quan trọng như vậy không? Và sự kiện này sẽ thay đổi cuộc sống hằng ngày của họ một cách triệt để đến mức nào?

Để trả lời, thiên sứ nói với Giacaria về niềm vui mà Thiên Chúa dành cho ông. Ngài cũng báo trước rằng sứ mệnh của đứa trẻ sẽ mang lại niềm vui cho nhiều người khác bên cạnh đó. Ngài thậm chí còn đưa ra một số lời khuyên bằng cách vạch ra lối sống mà con trai của Giacaria phải tuân theo, giống như một thiên sứ đã hướng dẫn Manôác và vợ ông trước khi Samson chào đời (Tl 13,4-7). Và đó là một điều tốt: Samson và Gioan tẩy giả đều không phải là một đứa trẻ dễ nuôi. Cả hai đều có cá tính mạnh mẽ và rõ ràng là họ không hòa nhập với đám đông.

Thật đáng sợ khi Thiên Chúa đáp lời những lời cầu nguyện mà chúng ta đã cầu nguyện trong một thời gian dài. Chúng ta đột nhiên nhận ra sự thay đổi này sẽ có tác động như thế nào đối với chúng ta. Chúng ta không còn có thể tin tưởng vào những gì đã trở nên quen thuộc, ngay cả khi nó không phải là lý tưởng. Với món quà là những thách thức mới mời gọi chúng ta phát triển và thay đổi.

Ví dụ, hãy nghĩ về những người lần đầu làm cha mẹ. Cuộc sống của họ đã thay đổi đáng kể! Cách họ đối xử với con mình sẽ ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của trẻ. Đứa trẻ này sẽ hỏi những câu hỏi mà họ sẽ không có câu trả lời và trình bày những nhu cầu mà chúng có thể không biết cách đáp ứng. Ơn gọi mới của họ sẽ thử thách mối tương quan của họ và thúc đẩy họ phụ thuộc vào Thiên Chúa theo những cách mà họ chưa bao giờ tưởng tượng trước đây. Nhưng bất chấp tất cả, đứa trẻ mới này sẽ mang lại cho họ rất nhiều niềm vui và tình yêu thương đến mức họ sẽ chấp nhận mọi thử thách và học cách vượt qua mọi sóng gió cùng nhau.

Nếu chúng ta có thể dán mắt vào Chúa Giêsu, ngay cả trong những tình huống căng thẳng nhất, chúng ta sẽ luôn tìm thấy ân sủng mà chúng ta cần để tiến về phía trước. Và khi tìm thấy ơn sủng đó, chúng ta cũng sẽ tìm thấy lý do để vui mừng.

Lạy Chúa, xin giúp con đừng bao giờ đánh mất niềm vui mà Chúa dành cho con.

Comments are closed.

phone-icon