Your God will come and save you – Suy niệm ngày 05.12.2022

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Monday, December 5, 2022

“Your God will come and save you”

Scripture: Luke 5:17-26  

17 On one of those days, as he was teaching, there were Pharisees and teachers of the law sitting by, who had come from every village of Galilee and Judea and from Jerusalem; and the power of the Lord was with him to heal.  18 And behold, men were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they sought to bring him in and lay him before Jesus; 19 but finding no way to bring him in, because of the crowd, they went up on the roof and let him down with his bed through the tiles into the midst before Jesus.  20 And when he saw their faith he said, “Man, your sins are forgiven you.”  21 And the scribes and the Pharisees began to question, saying, “Who is this that speaks blasphemies?  Who can forgive sins but God only?”  22 When Jesus perceived their questionings, he answered them, “Why do you question in your hearts?  23 Which is easier, to say, ‘Your sins are forgiven you,’ or to say, ‘Rise and walk?’  24 But that you may know that the Son of man has authority on earth to forgive sins” –he said to the man who was paralyzed– “I say to you, rise, take up your bed and go home.”  25 And immediately he rose before them, and took up that on which he lay, and went home, glorifying God.  26 And amazement seized them all, and they glorified God and were filled with awe, saying, “We have seen strange things today.”

Thứ Hai, ngày 5.12.2022

 Thiên Chúa sẽ đến cứu các ngươi

Lc 5,17-26

17 Một hôm, khi Đức Giê-su giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó; họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với Người, khiến Người chữa lành các bệnh tật.18 Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người.19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giê-su.20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo: “Này anh, anh đã được tha tội rồi.”21 Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: “Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội, ngoài một mình Thiên Chúa? “22 Nhưng Đức Giê-su thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên Người lên tiếng bảo họ rằng: “Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy?23 Trong hai điều: một là bảo: “Anh đã được tha tội rồi”, hai là bảo: “Đứng dậy mà đi”, điều nào dễ hơn?24 Vậy, để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội -Đức Giê-su bảo người bại liệt-: tôi truyền cho anh: Hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà! “25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái anh đã dùng để nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa.26 Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: “Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ!”

Meditation:

 Is there anything in your life that keeps you from receiving the blessings of God’s kingdom? The prophets foretold that when the Messiah came to usher in God’s kingdom the blind would see, the deaf hear, and the lame walk (Isaiah 35:5-6). Jesus not only brought physical healing, but healing of mind, heart, and soul as well. Jesus came to bring us the abundant life of God’s kingdom (John 10:10). But that new life and transformation can be stifled by unbelief, indifference, and sinful pride. Sin cripples us far more than any physical ailment can. Sin is the work of the kingdom of darkness and it holds us in eternal bondage. There is only one solution and that is the healing, cleansing power of Jesus’ forgiveness.

The coming of God’s kingdom restores, heals, and brings pardon and new life 

Jesus’ treatment of sinners upset the religious teachers of the day. When a cripple was brought to Jesus because of the faith of his friends, Jesus did the unthinkable. He first forgave the man his sins. The scribes regarded this as blasphemy because they understood that only God had authority to forgive sins and to unbind a man or woman from their burden of guilt. Jesus claimed an authority which only God could rightfully give. Jesus not only proved that his authority came from God, he showed the great power of God’s redeeming love and mercy by healing the cripple of his physical ailment. This man had been crippled not only physically, but spiritually as well. Jesus freed him from his burden of guilt and restored his body as well. 

The Lord Jesus sets us free from slavery to sin and makes us whole

The Lord Jesus is ever ready to bring us healing of body, mind, and soul. His grace brings us freedom from the power of sin and from bondage to harmful desires and addictions. Do you allow anything to keep you from Jesus’ healing power?

“Lord Jesus, through your merciful love and forgiveness you bring healing and restoration to body, soul, and mind. May your healing power and love touch every area of my life – my innermost thoughts, feelings, attitudes, and memories. Pardon my offenses and transform me in the power of your Holy Spirit that I may walk confidently in your truth and righteousness.”

Suy niệm:

Có bất cứ điều gì trong đời ngăn cản bạn không tiếp nhận những phúc lành của vương quốc Thiên Chúa không? Các ngôn sứ đã tiên báo rằng khi Đấng Mêsia đến để mở ra vương quốc Thiên Chúa: người mù được thấy, người điếc được nghe, và người què đi được (Is 35,5-6). Đức Giêsu không chỉ đem lại sự chữa lành về thể lý, nhưng chữa lành cả tâm trí và linh hồn hồn nữa. Đức Giêsu đến để mang cho chúng ta cuộc sống sung mãn của vương quốc Chúa (Ga 10,10). Nhưng cuộc sống và sự biến đổi mới có thể bị kiềm chế bởi sự vô tín, thờ ơ, và kiêu ngạo tội lỗi. Tội lỗi làm chúng ta què quặt hơn bất cứ bệnh tật thể lý nào có thể. Tội lỗi là công việc của vương quốc tăm tối, nó giam giữ chúng ta trong sự nô lệ vĩnh viễn. Chỉ có một giải pháp duy nhất là sức mạnh chữa lành và thanh tẩy của ơn tha thứ của Đức Giêsu.

Vương quốc sẽ đến của Thiên Chúa phục hồi, chữa lành, và đem ơn tha thứ và sự sống mới

Sự cư xử với những người tội lỗi của Đức Giêsu làm cho các kinh sư thời đó tức tối. Khi một người què được mang đến với Đức Giêsu, do bởi lòng tin của bạn bè anh, Đức Giêsu đã làm một điều thật ấn tượng. Trước hết, Ngài tha thứ tội lỗi cho anh. Các nhà luật sỹ xem điều này như sự phạm thượng, bởi vì họ hiểu rằng chỉ duy nhất Thiên Chúa mới có quyền tha tội và tháo cởi cho người ta khỏi gánh nặng tội lỗi. Đức Giêsu nhìn nhận quyền lực mà chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể ban. Đức Giêsu không chỉ chứng minh rằng quyền năng của Ngài đến từ Thiên Chúa, mà còn cho thấy sức mạnh lớn lao của tình yêu và lòng thương xót cứu độ của Thiên Chúa qua việc chữa lành cho người què khỏi bệnh tật về thể lý. Người thanh niên này không chỉ què quặt về mặt thể lý, nhưng cả về mặt thiêng liêng nữa. Đức Giêsu đã giải thoát anh khỏi gánh nặng tội lỗi, và cũng phục hồi sức khỏe thân xác cho anh.

Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ cho tội lỗi và làm cho chúng ta nên khỏe mạnh

Ðức Chúa luôn sẵn sàng đem đến cho chúng ta sự chữa lành phần xác, tâm trí, và linh hồn. Ơn sủng của Người mang lại cho chúng ta sự giải thoát khỏi quyền lực tội lỗi và sự kiềm kẹp của những ước muốn và nghiện ngập nguy hại. Bạn có cho phép bất cứ điều gì ngăn cản sức mạnh chữa lành của Đức Giêsu dành cho bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, ngang qua tình yêu và sự tha thứ của lòng thương xót, Chúa đem lại sự chữa lành và sự phục hồi cho thân xác, tâm trí, và linh hồn. Chớ gì sức mạnh và tình yêu chữa lành của Chúa chạm đến mọi lãnh vực của cuộc đời con – những tư tưởng thầm kín nhất, những cảm giác, những thái độ, và những ký ức của con. Xin tha thứ cho những xúc phạm của con và biến đổi con trong sức mạnh Thánh Thần của Chúa, để con có thể bước đi mạnh dạn trong sự thật và công chính của Chúa.

 

 

Comments are closed.

phone-icon