Aren’t you worried? – Suy niệm theo WAU ngày 28.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Aren’t you worried? (Mk 4:38)

Doesn’t it seem a little unfair that Jesus would chastise his disciples for their lack of faith during a storm? Does having faith mean we shouldn’t worry about dangerous weather? Should we just do nothing when the “storms” of our lives-a serious illness, a financial shortfall, a rebellious child-are battering us?

The quick answer is no.

Jesus doesn’t want us to be indifferent about our problems. Just the opposite is true. The disciples probably adjusted sails, bailed out water, and did everything they could to keep the boat afloat. Jesus loves to see us working diligently to address our problems. And he understands our frustrations when obstacles seem hard to overcome.

But then the disciples panicked and woke up Jesus and accused him of not caring about them. Judging from Jesus’ rebuke, we can imagine that the disciples had stopped trying and wanted Jesus to bail them out. They lost their faith that, with him in the boat, they would be able to handle the storm.

Jesus wants us to find a balanced approach to our challenges: a combination of working hard and praying hard. We should make every effort to tackle our difficulties, all while praying for strength to persevere and asking God to help us. He wants us to be humble enough to know we need him but confident enough to keep trying to work with him.

Jesus could have prevented the storm from happening, but he didn’t. He could have calmed the waves at the first sign of trouble, but he let the storm continue to build. This story is a good example of how he doesn’t always protect us from the difficulties of life. Sometimes he uses them for our greater good. They can make us wiser, more compassionate, and more aware of his love and presence. So keep doing your part, and Jesus will do his. And never forget that he cares so much that he’s right there in the boat with you!

“Jesus, help me to use the storms of life as a chance to grow closer to you.”

Thầy chẳng lo gì sao? (Mc 4,38)

Chẳng phải có vẻ hơi bất công khi Chúa Giêsu sẽ trừng phạt các môn đệ vì sự thiếu đức tin của họ trong một cơn bão đó sao? Có đức tin có nghĩa là chúng ta không cần lo lắng về thời tiết nguy hiểm không? Chúng ta có nên không làm gì khi những “cơn bão” trong cuộc đời – một căn bệnh hiểm nghèo, thiếu hụt tài chính, một đứa trẻ nổi loạn – đang vùi dập chúng ta không?

Câu trả lời nhanh chóng là không.

Chúa Giêsu không muốn chúng ta thờ ơ với các vấn đề của mình. Điều ngược lại là đúng. Các môn đệ có lẽ đã điều chỉnh buồm, tránh nước và làm mọi cách để giữ cho thuyền nổi. Chúa Giêsu thích thấy chúng ta làm việc siêng năng để giải quyết các vấn đề của mình. Và anh ấy hiểu nỗi thất vọng của chúng ta khi những chướng ngại vật dường như khó vượt qua.

Nhưng rồi các môn đệ đã hoảng sợ đánh thức Chúa Giêsu và buộc tội Ngài không quan tâm đến họ. Xét về lời khiển trách của Chúa Giêsu, chúng ta có thể tưởng tượng rằng các môn đệ đã ngừng cố gắng và muốn Chúa Giêsu cứu vớt họ. Họ mất niềm tin rằng, có Ngài ở chèo thuyền, họ sẽ có thể vượt qua sóng gió.

Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm ra cách tiếp cận cân bằng đối với những thử thách của mình: kết hợp giữa làm việc siêng năng và chăm chỉ cầu nguyện. Chúng ta nên cố gắng hết sức để giải quyết những khó khăn của mình, đồng thời cầu nguyện để có thêm sức mạnh để kiên trì và cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ chúng ta. Ngài muốn chúng ta đủ khiêm tốn để biết chúng ta cần Ngài nhưng đủ tự tin để tiếp tục cố gắng làm việc với Ngài.

Chúa Giêsu có thể ngăn cơn bão xảy ra, nhưng ngài đã không làm thế. Ngài có thể đã làm dịu những con sóng khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên, nhưng Ngài đã để cơn bão tiếp tục nổi lên. Câu chuyện này là một ví dụ điển hình về việc không phải lúc nào Ngài cũng bảo vệ chúng ta khỏi những khó khăn trong cuộc sống. Đôi khi Ngài sử dụng chúng vì lợi ích lớn hơn của chúng ta. Chúng có thể khiến chúng ta khôn ngoan hơn, nhận hậu hơn, và nhận thức rõ hơn về tình yêu và sự hiện diện của Ngài. Vì vậy, hãy tiếp tục làm phần việc của bạn, và Chúa Giêsu sẽ làm phần việc của mình. Và đừng bao giờ quên rằng Ngài rất quan tâm đến mức Ngài đang ở ngay trên thuyền với bạn!

“Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con sử dụng những giông tố của cuộc đời như một cơ hội để đến gần với Chúa hơn.”

Hr 11, 1-2. 8-19
Đức tin là… bằng chứng của những gì không thấy (Hr 11,1)

Do you believe in unseen forces? Of course you do. You’ve probably never seen the wind, or electricity, or gravity. But you have plenty of evidence that these forces are real and powerful. You experience their effects every day. They light our homes and loft our kites into the air and make them come back down to the ground. There is at least as much evidence for a powerful Creator-God worthy of our confidence.

However, in the face of danger, fear can easily crowd out our confidence in this unseen God. Look at the disciples in today’s Gospel. Buffeted by a storm, they weren’t questioning his power as much as whether he really cared for them. “Teacher,” they asked Jesus, “do you not care that we are perishing?” (Mark 4:38). Overcome by fear, they lost their grip on faith.

We often find ourselves in a similar position. We are keenly aware of the overwhelming forces that threaten us: sickness, ruptured relationships, financial pressures, or uncertainty about the future. When circumstances like these awaken fear, it’s easy to forget that God’s love is an unseen force that’s constant and far more powerful than everything arrayed against us.

At moments like these, it helps to fall back on the “evidence of things not seen” (Hebrews 11:1). The disciples had plenty of evidence. Jesus cast out a demon in a synagogue. He healed Peter’s mother-in-law and cured a man with leprosy. He forgave and healed a paralyzed man lowered through the roof by his friends (Mark 1:23–2:12). There seemed to be nothing he couldn’t do for his people.

You, too, have plenty of evidence of God’s loving care for you. So today, look for some of that evidence. It might be as small as a beautiful sunset on your birthday or as big as a spouse eager to help you grow in holiness. Then, take some time to thank the Lord for this evidence of his love!

“Lord, help me to hold firm to your faithful love every time fear threatens my faith.”

Bạn có tin vào sức mạnh vô hình không? Tất nhiên bạn có tin. Có thể bạn chưa bao giờ nhìn thấy gió, điện hay lực hấp dẫn. Nhưng bạn có nhiều bằng chứng cho thấy những thế lực này là có thật và mạnh mẽ. Bạn trải nghiệm tác dụng của chúng mỗi ngày. Chúng thắp sáng những ngôi nhà của chúng ta và đưa những con diều của chúng ta lên không trung và khiến chúng quay trở lại mặt đất. Ít nhất cũng có nhiều bằng chứng về một Đấng Tạo Hóa – Thiên Chúa đầy quyền năng đáng để chúng ta tin cậy.

Tuy nhiên, khi đối mặt với nguy hiểm, nỗi sợ hãi có thể dễ dàng lấn át niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa vô hình này. Hãy nhìn các môn đệ trong Tin Mừng hôm nay. Bị vùi dập bởi một cơn bão, họ không đặt câu hỏi về sức mạnh của Ngài nhiều như liệu Ngài có thực sự quan tâm đến họ hay không. Họ hỏi Chúa Giêsu: “Thưa thầy, thầy không lo chúng ta chết sao?” (Mc 4,38). Bị sợ hãi lấn át, họ đánh mất niềm tin.

Chúng ta thường thấy mình ở một vị trí tương tự. Chúng ta ý thức sâu sắc về những thế lực áp đảo đang đe dọa chúng ta: bệnh tật, các mối tương quan rạn nứt, áp lực tài chính hoặc tương lai không chắc chắn. Khi những hoàn cảnh như thế này đánh thức nỗi sợ hãi, chúng ta dễ dàng quên rằng tình yêu của Thiên Chúa là một sức mạnh vô hình luôn bền vững và mạnh mẽ hơn nhiều so với mọi thứ đang dàn trận chống lại chúng ta.

Vào những lúc như thế này, chúng ta nên rút lại “bằng chứng của những điều không thấy được” (Hr 11,1). Các môn đệ đã có rất nhiều bằng chứng. Chúa Giêsu trừ quỷ trong hội đường. Ngài đã chữa lành cho bà nhạc gia của Phêrô và chữa lành cho một người mắc bệnh phung. Ngài đã tha thứ và chữa lành cho một người bại liệt được bạn bè của mình hạ xuống từ mái nhà (Mc 1,23 – 2,12). Dường như không có gì Ngài không thể làm cho dân của mình.

Bạn cũng có nhiều bằng chứng về sự quan tâm yêu thương của Thiên Chúa dành cho bạn. Vì vậy, hôm nay, hãy tìm kiếm một số bằng chứng đó. Nó có thể nhỏ như một buổi hoàng hôn tuyệt đẹp vào ngày sinh nhật của bạn hoặc lớn như người phối ngẫu mong muốn giúp bạn lớn lên trong sự thánh thiện. Sau đó, hãy dành thời gian để cảm tạ Chúa vì bằng chứng này về tình yêu thương của Ngài!

“Lạy Chúa, xin giúp con giữ vững tình yêu chung thủy của Chúa mỗi khi nỗi sợ hãi đe dọa đức tin của con.”

Comments are closed.

phone-icon