Behold the Lamb of God – Suy niệm ngày 03.01.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Tuesday, January 3, 2022

“Behold the Lamb of God!”

Scripture: John 1:29-34  

29 The next day he saw Jesus coming toward him, and said, “Behold, the Lamb of God, who takes away the sin of the world! 30 This is he of whom I said, `After me comes a man who ranks before me, for he was before me.’ 31 I myself did not know him; but for this I came baptizing with water, that he might be revealed to Israel.” 32 And John bore witness, “I saw the Spirit descend as a dove from heaven, and it remained on him. 33 I myself did not know him; but he who sent me to baptize with water said to me, `He on whom you see the Spirit descend and remain, this is he who baptizes with the Holy Spirit.’ 34 And I have seen and have borne witness that this is the Son of God.”

Thứ Ba, ngày 03.01.2023

Đây Chiên Thiên Chúa!

Ga 1,29-34

29 Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.30 Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước.”32 Ông Gio-an còn làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”34 Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”

Meditation: John calls Jesus the Lamb of God and thus signifies Jesus’ mission as the One who redeems us from our sins. The blood of the Passover Lamb (Exodus 12) delivered the Israelites in Egypt from slavery and death. The Lord Jesus freely offered up his life for us on the cross as the atoning sacrifice for our sins (1 Corinthians 5:7). The blood which he poured out for us on the cross cleanses, heals, and frees us from our slavery to sin, and from the “wages of sin which is death” (Romans 6:23) and the “destruction of both body and soul in hell” (Matthew 10:28).

John points to Jesus’ saving mission – to offer up his life as the atoning sacrifice for our sins 

It is significant that John was the son of Zachariah, a priest of Israel who participated in the daily sacrifice of a lamb in the temple for the sins of the people (Exodus 29). John recognized that Jesus was the perfect unblemished lamb offered by the Father in heaven as the one and only sacrifice that could cancel the debt of sin, and free us from death and the destruction of body and soul in hell.

The Holy Spirit reveals who Jesus truly is – the Son of God and Savior of the world 

When John says he did not know Jesus (John 1:31,33) he was referring to the hidden reality of Jesus’ divinity. But the Holy Spirit in that hour revealed to John Jesus’ true nature, such that John bore witness that this is the Son of God. How can we be certain that Jesus is truly the Christ, the Son of the living God? The Holy Spirit makes the Lord Jesus Christ known to us through the gift of faith. God gives us his Spirit as our helper and guide who opens our hearts and minds to receive and comprehend the great mystery and plan of God – to unite all things in his Son, our Lord Jesus Christ (Ephesians 1:10).

Do you want to grow in the knowledge and love of Jesus Christ? Ask the Lord to pour his Holy Spirit upon you to deepen your faith, hope, and love for God and for the plan he has for your life.

“Lord Jesus Christ, fill me with the power of your Holy Spirit and let me grow in the knowledge of your great love and truth. Let your Spirit be aflame in my heart that I may know and love you more fervently and strive to do your will in all things.”

Suy niệm: Gioan tẩy giả gọi Đức Giêsu là Chiên Thiên Chúa và do đó tuyên bố sứ mệnh của Đức Giêsu là Đấng sẽ cứu thoát chúng ta khỏi tội lỗi. Máu của Chiên Vượt qua (Xh 12) giải thoát dân tộc Israel khỏi cảnh nô lệ và chết trong Ai cập. Chúa Giêsu tự nguyện dâng hiến mạng sống mình cho chúng ta trên thập giá như của lễ đền tội cho chúng ta (1Cor 5,7). Máu Người đổ ra trên thập giá cho chúng ta thanh tẩy, chữa lành, và giải thoát chúng ta khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và khỏi “hậu quả của tội lỗi là sự chết” (Rm 6,23)  và “sự hủy diệt cả thân xác và linh hồn trong Hoả ngục” (Mt 10,28).

Gioan chỉ cho thấy sứ mệnh cứu độ của Đức Giêsu – dâng hiến mạng sống mình như của lễ đền tội cho tội lỗi chúng ta

Đó chính là ý nghĩa mà Gioan, con của vị tư tế Zachariah, vị tư tế của Israen đã tham dự vào sự tế lễ hằng ngày của con chiên trong đền thờ cho tội lỗi của dân chúng (Xh 29). Gioan đã nhận ra rằng Đức Giêsu là con chiên hoàn hảo không tỳ ố đã được Cha trên trời dâng hiến như lễ tế độc nhất vô nhị mà có thể xoá bỏ món nợ của tội lỗi và giải thoát chúng ta khỏi sự chết và sự huỷ diệt thân xác và linh hồn trong Hoả ngục.

Chúa Thánh Thần mặc khải Đức Giêsu đích thật là ai – là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu thế

Khi Gioan nói ông không biết Đức Giêsu (Ga 1,31.33), là ông muốn ám chỉ tới thực tại bí ẩn thần tính của Đức Giêsu. Nhưng Chúa Thánh Thần trong  giây phút đó đã mặc khải cho Gioan về bản tính thật sự của Đức Giêsu, chính vì thế mà Gioan đã làm chứng rằng đây chính là Con Thiên Chúa. Làm thế nào chúng ta có thể chắc rằng Đức Giêsu thật sự là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống? Chúa Thánh Thần bày tỏ cho chúng ta biết về Chúa Giêsu Kitô qua hồng ân đức tin. Thiên Chúa ban cho chúng ta Thánh Thần của Người như Đấng bảo trợ và hướng dẫn chúng ta, Đấng mở rộng lòng trí chúng ta để đón nhận và hiểu thấu mầu nhiệm và kế hoạch cao cả của Thiên Chúa – là hiệp nhất tất cả mọi sự trong Con của Người, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta (Ep 1,10).

Bạn có muốn lớn lên trong sự hiểu biết và yêu mến Đức Giêsu Kitô không? Hãy cầu xin Chúa đổ Thánh Thần của Người trên bạn để củng cố đức tin, đức cậy, và đức mến dành cho Thiên Chúa và kế hoạch Người dành cho cuộc đời bạn.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin lấp đầy lòng con quyền năng Thánh Thần của Chúa và cho con được lớn lên trong sự hiểu biết về tình yêu và chân lý cao cả của Chúa. Xin cho Thần Khí của Chúa bùng cháy lên trong tâm hồn con để con có thể hiểu biết và yêu mến Chúa cách nhiệt thành hơn và cố gắng thực thi thánh ý Chúa trong tất cả mọi sự.

Comments are closed.

phone-icon