Come and see – Suy niệm theo WAU ngày 04.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Come and see (John 1, 39)

GPS and smartphones take much of the guesswork out of getting from place to place. “In one-half mile, take exit 42,” they tell us. “Keep left at the fork; in two hundred feet, turn right.” Concise, precise, and, voilà, you’ve arrived at your destination. If we’re accustomed to such directions, we might find Jesus’ invitation to “come, and you will see” less practical (John 1:39). And yet it will get you to your eternal destination better than GPS ever could.

Come, Jesus says. Responding to this summons will launch you on a new and exciting journey. It’s an invitation to develop a relationship with the Lord, just as Andrew and Simon Peter did. The invitation, though, is not reserved just for “first-timers.” It includes a call to deepen that relationship and to move close to Jesus. Whether you’re a first-timer or a “long-timer,” each step involves the same thing: spending time in prayer talking and listening to the Lord. Jesus invites you to come as you are, whoever you are, wherever you are, to take another step in his direction and learn from him.

“Come and see,” Jesus says. “See who I truly am and what I’m doing. See that I know you personally and entirely. See what I have in store for you today.” In your prayer, ask Jesus to open your eyes to see him. Ask him, “Where are you today, Jesus? What do you want me to understand about you? How do you want me to follow you?” And then sit quietly to listen. All day, be alert and watch for his answers.

Step-by-step, this journey takes place in your home, in your place of business, and in your ordinary daily tasks. As you come and see, Jesus will teach and guide you. Perhaps he will help you to see his love for you. Perhaps he will prompt you to repair a strained relationship. Or maybe he will spark a new idea about someone to pray for. The Lord has something new for you every morning. As we begin this new year, come, and you will see what it is.

“Jesus, I’m coming to you today. I want to see where you are today and what you are doing.”

Hãy đến mà xem (Ga 1,39)

GPS và điện thoại thông minh mất nhiều phỏng đoán khi đi từ nơi này sang nơi khác. “Còn nửa dặm nữa, đi theo lối ra 42,” chúng nói với chúng ta. “Đi bên trái ở ngã ba; đi hai trăm feet, rẽ phải.” Ngắn gọn, chính xác, và vì thế, bạn đã đến đích. Nếu đã quen với những hướng dẫn như vậy, chúng ta có thể thấy lời mời “hãy đến mà xem” của Chúa Giêsu ít thực tế hơn (Ga 1,39). Tuy nhiên, nó sẽ đưa bạn đến đích vĩnh cửu của mình tốt hơn GPS từng có thể.

Hãy đến, Chúa Giêsu nói. Đáp lại lời mời gọi này sẽ đưa bạn vào một hành trình mới và thú vị. Đó là một lời mời phát triển mối tương quan với Chúa, giống như Anrê và Simon Phêrô đã làm. Tuy nhiên, lời mời không chỉ dành riêng cho “những người lần đầu tiên”. Nó bao gồm lời kêu gọi đào sâu mối tương quan đó và tiến lại gần Chúa Giêsu. Cho dù bạn là người lần đầu hay “người đã lâu”, mỗi bước đều liên quan đến cùng một điều: dành thời gian cầu nguyện để nói chuyện và lắng nghe Chúa. Chúa Giêsu mời bạn đến với con người thật của bạn, dù bạn là ai, ở bất cứ đâu, để tiến thêm một bước theo hướng của Ngài và học hỏi nơi Ngài.

Chúa Giêsu nói: “Hãy đến mà xem”. “Hãy xem Ta thực sự là ai và Ta đang làm gì. Thấy rằng Ta biết con một cách cá vị và hoàn toàn. Hãy xem những gì Ta có trong kho lẫm cho con ngày hôm nay. Trong lời cầu nguyện của bạn, hãy xin Chúa Giêsu mở mắt bạn để nhìn thấy Ngài. Hãy hỏi Ngài: “Chúa ơi, hôm nay Chúa ở đâu? Chúa muốn con hiểu gì về Chúa? Chúa muốn con đi theo Chúa như thế nào? Rồi im lặng ngồi nghe. Cả ngày, hãy cảnh giác và theo dõi câu trả lời của Ngài.

Từng bước một, hành trình này diễn ra tại nhà bạn, tại nơi làm việc của bạn và trong các công việc hằng ngày thông thường của bạn. Khi bạn đến xem, Chúa Giêsu sẽ dạy dỗ và hướng dẫn bạn. Có lẽ Ngài sẽ giúp bạn nhận ra tình yêu của Ngài dành cho bạn. Có lẽ Ngài sẽ nhắc bạn sửa chữa một mối tương quan căng thẳng. Hoặc có thể Ngài sẽ khơi dậy một ý tưởng mới về một người nào đó để cầu nguyện. Chúa có điều gì đó mới mẻ cho bạn mỗi buổi sáng. Khi chúng ta bắt đầu năm mới này, hãy đến và bạn sẽ thấy nó là gì.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay con đến với Chúa. Con muốn xem hôm nay Chúa đang ở đâu và Chúa đang làm gì.

Comments are closed.

phone-icon