Everyone was looking for him – Suy niệm theo WAU ngày 11.01.2023

0

 

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Everyone was looking for him (Mk 1:37).

No wonder everyone was looking for him! First, Jesus healed Peter’s mother-in-law. That evening, the whole town crowded around his door, and he healed and delivered many people. He probably had very little time to sleep that night, but he got up early the next morning and headed to a deserted place to spend time in quiet prayer. Before the clamor began, he needed to still his mind and listen to what was on his Father’s heart.

That’s why, when the disciples came looking for him, Jesus said they would be moving on. Even though demands pressed in on him from every side right where he was, Jesus had different instructions from his Father. Jesus wasn’t rejecting the people of Capernaum; he was fulfilling his mission to reach out to all people.

Whether they are aware of it or not, every human being is looking for Jesus, just as the people in Capernaum were. Some people are seeking physical healing. Some are looking for purpose in life or guidance in specific decisions. Some are starving for love or forgiveness or encouragement. Still others might not even realize that Jesus is the deepest answer to their restless hearts.

How will all these people find Jesus? Through us who believe! But how can we accomplish such an important task? First and foremost, by listening to the Father the way Jesus did. We need to spend time with him so that we can see people as he does. We can ask him to help us see their true needs and longings. We can ask him to help us understand how he wants us to help them, which could very well be different from our first instinct. We might realize that behind that neighbor’s grumpiness is a heart that is longing for the Lord. Or behind that “sinner’s” heart is a soul grappling with its need for Jesus.

So let’s steal away to spend time with our heavenly Father, like Jesus did. Even when we’re tired or feeling hard-pressed, let’s make the time to listen to what’s on God’s heart so that we can respond with love to the needs all around us.

“Lord, help me to make time to listen to how you are inviting me to help people find you today.”

Mọi người đang tìm Thầy (Mc 1,37)

Không có gì ngạc nhiên khi mọi người đang tìm kiếm Ngài! Đầu tiên, Chúa Giêsu chữa lành bà gia của Phêrô. Tối hôm đó, cả thành phố xúm quanh cửa nhà ông, Ngài đã chữa lành và giải thoát cho rất nhiều người. Có lẽ đêm đó Ngài có rất ít thời gian để ngủ, nhưng Ngài dậy sớm vào sáng hôm sau  và đi đến một nơi vắng vẻ để dành thời gian yên lặng cầu nguyện. Trước khi bắt đầu có tiếng la ó, Ngài cần tĩnh tâm và lắng nghe những gì trong lòng Cha Ngài.

Đó là lý do tại sao khi các môn đệ đến tìm Ngài, Chúa Giêsu nói họ sẽ đi tiếp. Dù những đòi hỏi dồn dập từ mọi phía ngay tại nơi Ngài ở, nhưng Chúa Giêsu đã có những chỉ dẫn khác với Cha Ngài. Chúa Giêsu không từ chối dân thành Caphácnaum; Ngài đang hoàn thành sứ mệnh của mình để tiếp cận với tất cả mọi người.

Dù họ có ý thức hay không, mọi người đều đang tìm kiếm Chúa Giêsu, giống như những người ở Caphácnaum. Một số người đang tìm kiếm sự chữa lành thể xác. Một số đang tìm kiếm mục đích sống hoặc hướng dẫn trong các quyết định cụ thể. Một số đang đói khát tình yêu thương, sự tha thứ hay sự khích lệ. Vẫn còn những người khác thậm chí có thể không nhận ra rằng Chúa Giêsu là câu trả lời sâu xa nhất cho tấm lòng bồn chồn của họ.

Làm thế nào tất cả những người này sẽ tìm thấy Chúa Giêsu? Thông qua chúng ta những người tin tưởng! Nhưng làm thế nào chúng ta có thể hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng như vậy? Trước hết và trên hết, bằng cách lắng nghe Chúa Cha như Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta cần dành thời gian với Ngài để chúng ta có thể nhìn mọi người như Ngài. Chúng ta có thể xin Ngài giúp chúng ta nhìn thấy những nhu cầu và ước muốn thực sự của họ. Chúng ta có thể yêu cầu Ngài giúp chúng ta hiểu cách Ngài muốn chúng ta giúp họ, điều này rất có thể khác với bản năng đầu tiên của chúng ta. Chúng ta có thể nhận ra rằng đằng sau vẻ gắt gỏng của người hàng xóm đó là một tấm lòng khao khát Chúa. Hay đằng sau tấm lòng “tội nhân” đó là một linh hồn đang vật lộn với nhu cầu cần đến Chúa Giêsu.

Vì vậy, chúng ta hãy cắt bớt để dành thời gian với Cha trên trời của chúng ta, giống như Chúa Giêsu đã làm. Ngay cả khi chúng ta mệt mỏi hay cảm thấy khó khăn, chúng ta hãy dành thời gian để lắng nghe những gì trong trái tim của Chúa để chúng ta có thể đáp lại những nhu cầu xung quanh chúng ta bằng tình yêu.

Lạy Chúa, xin giúp con dành thì giờ để lắng nghe cách Chúa đang mời gọi con giúp mọi người tìm thấy Chúa hôm nay.

Comments are closed.

phone-icon