He taught them as one with authority – Suy niệm theo WAU ngày 10.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

He taught them as one with authority (Mk 1:22).

The congregation in the synagogue felt the authority behind Jesus’ teaching. You probably have felt authority too-behind a crossing guard’s order, “Let ‘em walk,” or an umpire’s call, “You’re out!” You know deep inside that these people have the power to make decisions, give orders, and dole out consequences for disobedience. Perhaps that’s how the people who heard Jesus’ words felt. We don’t know what he taught that day, but between his words and his casting out of a demon, Jesus revealed himself, with authority, as teacher and a life changer.

Authority is a good thing. Although we humans can use it in harmful ways, God-who is all-good and all-loving-never does. He uses his authority to bless us and teach us and set us free. We need to decide, though, whether we want to come under his authority. And that means being open and willing to obey his teachings and commands. The blessing is that as we accept his authority in our lives, we open the door for him to show us his ways.

So what would Jesus want to show you today? Perhaps he wants to teach you more about how to love your neighbor as yourself, how to treat people with honour and respect, or how to resist the temptation to keep finding fault with others. Perhaps he wants to teach you to respond with kindness and gentleness, even to someone who is being unkind to you. To be patient with one who is dancing on your last nerve. To hold on to joy even when you are sick or grieving.

Jesus longs to exercise his loving authority in your life today. He longs to teach you his ways and bring forth a new life of love and holiness in you. It’s up to you to accept him. So decide today to say yes to walking in Jesus’ ways. And as you follow his lead, you’ll find that he is shaping you into a person who is more and more like him. That’s the path to living in freedom and love and joy!

“Jesus, I open my heart to your authority. Teach me to follow in your footsteps.”

Ngài dạy họ như Đấng có uy quyền (Mc 1,22)

Giáo đoàn trong hội đường cảm thấy uy quyền đằng sau sự dạy dỗ của Chúa Giêsu. Bạn có thể cũng cảm thấy mình có thẩm quyền – đằng sau mệnh lệnh của người bảo vệ băng qua đường, “Hãy để họ đi”, hoặc cuộc gọi của trọng tài, “Bạn ra ngoài!” Bạn biết sâu bên trong rằng những người này có quyền đưa ra quyết định, ra lệnh và đưa ra hậu quả cho sự bất tuân. Có lẽ đó là cảm giác của những người nghe lời Chúa Giêsu. Chúng ta không biết Ngài đã dạy gì vào ngày hôm đó, nhưng giữa lời nói của Ngài và việc Ngài đuổi quỷ, Chúa Giêsu đã bày tỏ chính Ngài, với uy quyền, là một người thầy và một người thay đổi cuộc đời.

Quyền lực là một điều tốt. Mặc dù con người chúng ta có thể sử dụng nó theo những cách có hại, nhưng Thiên Chúa – Đấng toàn thiện và đầy yêu thương – không bao giờ làm thế. Ngài sử dụng thẩm quyền của mình để ban ơn phúc cho chúng ta, dạy dỗ chúng ta và giải thoát chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta cần quyết định xem mình có muốn phục tùng Ngài hay không. Và điều đó có nghĩa là cởi mở và sẵn sàng tuân theo những lời dạy và mệnh lệnh của Ngài. Ơn lành là khi chúng ta chấp nhận uy quyền của Ngài trong cuộc sống của mình, chúng ta mở ra cánh cửa để Ngài chỉ đường cho chúng ta.

Vậy hôm nay Chúa Giêsu muốn cho bạn thấy điều gì? Có lẽ Ngài muốn dạy bạn nhiều hơn về cách yêu người lân cận như chính mình, cách đối xử tôn trọng và quan tâm tới người khác, hoặc cách chống lại cám dỗ tiếp tục tìm lỗi người khác. Có lẽ Ngài muốn dạy bạn cách đáp lại bằng sự tử tế và dịu dàng, ngay cả với người đối xử không tốt với bạn. Hãy kiên nhẫn với một người đang chọc tức quá sự chịu đựng của bạn. Để giữ niềm vui ngay cả khi bạn bị bệnh hoặc đau buồn.

Chúa Giêsu khao khát thi hành uy quyền yêu thương của Ngài trong đời sống bạn hôm nay. Ngài khao khát dạy bạn đường lối của Ngài và khơi dậy một đời sống mới yêu thương và thánh thiện trong bạn. Đó là tùy thuộc vào bạn để chấp nhận Ngài. Vì vậy, hôm nay hãy quyết định đồng ý bước đi trong đường lối của Chúa Giêsu. Và khi bạn đi theo sự dẫn dắt của Ngài, bạn sẽ thấy rằng Ngài đang uốn nắn bạn thành một người ngày càng giống Ngài hơn. Đó là con đường để sống trong tự do, tình yêu và niềm vui!

Lạy Chúa Giêsu, con mở lòng đón nhận thẩm quyền của Chúa. Xin dạy con bước theo dấu chân Ngài.

Comments are closed.

phone-icon