Jesus appointed twelve to be with him – Suy niệm ngày 20.01.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, January 20, 2023

“Jesus appointed twelve to be with him

Scripture: Mark 3:13-19  

13 And he went up on the mountain, and called to him those whom he desired; and they came to him. 4 And he appointed twelve, to be with him, and to be sent out to preach 15 and have authority to cast out demons: 16 Simon whom he surnamed Peter; 17 James the son of Zebedee and John the brother of James, whom he surnamed Boanerges, that is, sons of thunder; 18 Andrew, and Philip, and Bartholomew, and Matthew, and Thomas, and James the son of Alphaeus, and Thaddaeus, and Simon the Cananaean, 19 and Judas Iscariot, who betrayed him. Then he went home.

Thứ Sáu, ngày 20.01.2023

Đức Giêsu chọn nhóm mười hai để ở với Người

Mc 3,13-19

13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người.14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng,15 với quyền trừ quỷ.16 Người lập Nhóm Mười Hai và đặt tên cho ông Si-môn là Phê-rô,17 rồi có ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gio-an em ông Gia-cô-bê -Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi-,18 rồi đến các ông An-rê, Phi-líp-phê, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Ta-đê-ô, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích,19 và Giu-đa Ít-ca-ri-ốt là chính kẻ nộp Người. Rồi Người trở về nhà.

Meditation: What is God’s call on your life? When Jesus embarked on his mission he chose twelve men for the task of preaching the kingdom of God and healing the sick in the power of that kingdom. In the choice of the twelve, we see a characteristic feature of God’s work: Jesus chose very ordinary people. They were non-professionals, who had no wealth or position. They were chosen from the common people who did ordinary things, had no special education, and no social advantages. Jesus wanted ordinary people who could take an assignment and do it extraordinarily well. He chose these men, not for what they were, but for what they would be capable of becoming under his direction and power.

Jesus calls you to serve him – will you say yes today and tomorrow?

When the Lord calls us to serve, we must not shrug back because we think that we have little or nothing to offer. The Lord takes what ordinary people, like us, can offer and uses it for greatness in his kingdom. Do you make your life an offering to the Lord and allow him to use you as he sees fit?

“Lord Jesus, fill me with gratitude and generosity for all you have done for me. Take my life and all that I have as an offering of love for you, who are my All.”

Suy niệm: Ơn gọi của Thiên Chúa dành cho bạn là gì? Khi Đức Giêsu thực hiện sứ mạng, Người đã chọn mười hai người đàn ông dành cho công việc rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh tật trong quyền năng của nước Chúa. Trong việc chọn lựa nhóm mười hai, chúng ta thấy một nét đặc trưng cụ thể công việc của Chúa: Đức Giêsu chọn lựa những người rất tầm thường. Họ không phải là những nhà chuyên môn, không giàu có hay thế giá. Họ được chọn từ những con người bình thường, làm những công việc bình thường, không có học thức cao, cũng không có uy thế trong xã hội. Đức Giêsu muốn những người bình thường có thể nhận lấy sứ mạng và thực hiện nó một cách hết sức phi thường. Người chọn những người này không vì những gì họ có, nhưng vì những gì họ có thể là, dưới sự dẫn dắt và uy quyền của Người.

Đức Giêsu kêu gọi bạn phụng sự Người – Bạn sẽ thưa vâng hôm nay hay ngày mai?

Khi Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ, chúng ta không nên lùi bước, bởi vì chúng ta nghĩ rằng mình có ít hoặc chẳng có gì để cho. Chúa đón nhận những gì mà người bình thường, như chúng ta, để có thể dâng hiến và sử dụng chúng cho sự cao quý trong vương quốc của Người. Bạn có biến cuộc sống mình thành một của lễ dâng cho Chúa, và cho phép Người sử dụng bạn như Người muốn không?

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa lấp đầy lòng con với lòng biết ơn và quảng đại đối với tất cả những gì Chúa đã làm cho con. Xin Chúa nhận lấy sự sống của con và tất cả những gì con có như một của lễ tình yêu dành cho Chúa, Đấng là tất cả của con.

Comments are closed.

phone-icon