Should I bring a lamp and… – Suy niệm theo WAU ngày 26.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Should I bring a lamp and put it under the box or under the bed?

It may sound strange at first, but there’s a way that God the Father has placed Jesus in our hands. Think about some of the stories in the Gospels. As a child, he depended on Mary and Joseph. When he fell asleep in a boat during a storm, he entrusted himself to the disciples’ sailing expertise. And most dramatically, he allowed himself to be “handed over” to the authorities who crucified him (Mark 9:31).

In a similar way, Jesus has entrusted the light of his presence into our hands. It’s the “lamp” that he tells us not to hide under a “bushel basket” (Mark 4:21). Jesus is asking us to accept this lamp gratefully and to let its light shine on everyone around us. He is asking us to do more than warm ourselves in the glow of its flame; he wants us to invite other people to step into its warmth and light.

“But how can I shine the light of Christ into the world?” you may be thinking. “I’m just one person-and a fallen person at that. Shouldn’t I leave this to people who are better qualified?”

These are good questions, but in some ways they miss the mark of what Jesus is saying here. All he is asking us to do is not hide his light. In other words, he is asking us to simply live out our faith. This means letting our actions and words reflect the love of God. Simple acts of generosity and humility and compassionate words of forgiveness and encouragement are all we need to begin, and his light will start to shine. If we can do just that, then people will notice, and opportunities to share our faith will arise naturally. That’s because the Holy Spirit, who is the fire of God’s love, will be working through us.

So shine the light of Christ, and trust that the Holy Spirit will take care of the rest. It’s true that not everyone will receive the light, but that’s okay. You don’t know God’s plan for them. It’s not for you to decide who is ready for Jesus and who is not. Just keep living out your faith, and rejoice that God has chosen you to be a light in the world.

“Lord, help me to shine your light today.”

Chẳng lẽ mang đèn tới để dưới cái thùng hay dưới gầm giường sao? (Mc 4,21)

Thoạt nghe có vẻ lạ, nhưng có một cách mà Thiên Chúa là Cha đã đặt Chúa Giêsu trong tay chúng ta. Hãy suy nghĩ về một số câu chuyện trong các sách Tin mừng. Khi còn nhỏ, Ngài phụ thuộc vào Maria và Giuse. Khi ngủ quên trên thuyền trong một cơn bão, Ngài đã giao mình cho các môn đệ chuyên môn chèo thuyền. Và đặc biệt nhất, Ngài đã để mình “giao nộp” cho chính quyền đã đóng đinh Ngài (Mc 9,31).

Theo cách tương tự, Chúa Giêsu đã giao phó ánh sáng của sự hiện diện của Ngài vào tay chúng ta. Đó là “ngọn đèn” mà Ngài bảo chúng ta không nên giấu dưới một “cái thùng” (Mc 4,21). Chúa Giêsu đang yêu cầu chúng ta đón nhận chiếc đèn này một cách biết ơn và để ánh sáng của nó chiếu rọi mọi người xung quanh chúng ta. Ngài yêu cầu chúng ta làm nhiều việc hơn là sưởi ấm chính mình trong ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa; Ngài muốn chúng ta mời gọi những người khác bước vào sự ấm áp và ánh sáng của nó.

Có lẽ bạn đang nghĩ: “Nhưng làm thế nào tôi có thể chiếu ánh sáng của Đức Kitô vào thế giới?”. “Tôi chỉ là một người – một con người tội lỗi và yếu đuối. Chẳng phải tôi nên giao việc này cho những người có phẩm chất tốt hơn sao?”

Đây là những câu hỏi hay, nhưng theo một cách nào đó, chúng bỏ sót mục đích của những gì Chúa Giêsu đang nói ở đây. Tất cả những gì Ngài yêu cầu chúng ta làm là không che giấu ánh sáng của mình. Nói cách khác, Ngài đang yêu cầu chúng ta đơn giản sống hết mình với đức tin của mình. Điều này có nghĩa là để hành động và lời nói của chúng ta phản ánh tình yêu thương của Thiên Chúa. Tất cả những gì chúng ta cần để bắt đầu là những hành động quảng đại và khiêm nhường, những lời trắc ẩn tha thứ và động viên, và ánh sáng của Ngài sẽ bắt đầu chiếu sáng. Nếu chúng ta có thể làm được điều đó, thì mọi người sẽ chú ý, và các cơ hội để chia sẻ đức tin của chúng ta sẽ nảy sinh một cách tự nhiên. Đó là bởi vì Chúa Thánh Thần, Đấng là ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa, sẽ hoạt động qua chúng ta.

Vì vậy, hãy chiếu ánh sáng của Đức Kitô, và tin cậy rằng Chúa Thánh Thần sẽ lo liệu những phần còn lại. Đúng là không phải ai cũng nhận được ánh sáng, nhưng điều đó không sao cả. Bạn không biết kế hoạch của Thiên Chúa dành cho họ. Bạn không phải quyết định ai sẵn sàng đón nhận Chúa Giêsu và ai không. Chỉ cần tiếp tục sống với đức tin của bạn, và vui mừng vì Thiên Chúa đã chọn bạn làm ánh sáng cho trần gian.

Lạy Chúa, xin giúp con chiếu sáng ánh sáng của Chúa ngày hôm nay.

2Tm 1, 1-8
Hãy đồng lao cộng khổ với tôi vì Tin mừng (2Tm 1,8)

Timothy and Titus, whom we celebrate today, were two of St. Paul’s most loyal and trusted coworkers. Because he saw the depth of their faith and the strength of their relationship with the Lord, Paul had commissioned them to lead churches in two large, influential places. Timothy became the bishop of the church in Ephesus, and Titus led the church on the island of Crete. But reading Paul’s letters to these two men, you get the sense that despite their apostolic zeal and despite the depth of their faith, they still needed guidance.

Timothy and Titus had their work cut out for them. That’s because no local church is immune to the kinds of divisions, scandals, and controversies that we often see in the world. Paul knew how hard it could be for believers to let go of attitudes and ways of relating that they knew before their conversion. Perhaps that’s why he told Timothy, “Bear your share of hardship for the Gospel” and why he told Titus, “Let no one look down on you” (2 Timothy 1:8; Titus 2:15).

If you were to ask any bishop in the Church today, he would probably say he could relate to the challenges that Timothy and Titus faced. In addition to listing some of these challenges, you’d probably also hear him echo, in one way or another, Paul’s words to the believers in Corinth: “Apart from these things, there is the daily pressure upon me of my anxiety for all the churches” (2 Corinthians 11:28).

On this day, when we honor two of the first bishops ever to serve the Church, let’s pray for our own bishop. Let’s ask the Spirit to pour a special blessing of refreshment and peace upon him today. You might also consider writing your bishop a small note of encouragement. Let him know you are grateful for his leadership and his commitment to the Lord. Tell him that you want to work with him in advancing the gospel. And by all means, assure him of your prayers!

“Jesus, let every bishop know your presence and your love in a special way today.”

Timôthê và Titô, mà chúng ta mừng lễ hôm nay, là hai trong số những cộng tác viên trung thành và đáng tin cậy nhất của Thánh Phaolô. Bởi vì ông nhìn thấy chiều sâu đức tin của họ và sức mạnh của mối tương quan giữa họ với Chúa, Phaolô đã ủy nhiệm cho họ lãnh đạo các hội thánh ở hai nơi lớn và có ảnh hưởng. Timôthê trở thành giám mục của Hội thánh ở Êphêsô, và Titô lãnh đạo hội thánh trên đảo Crete. Nhưng khi đọc những lá thư của Phaolô gửi cho hai người này, bạn sẽ có cảm giác rằng bất chấp lòng nhiệt thành tông đồ của họ và bất chấp đức tin sâu sắc của họ, họ vẫn cần được hướng dẫn.

Timôthê và Titô đã cắt giảm công việc cho họ. Đó là vì không có hội thánh địa phương nào miễn nhiễm với các loại chia rẽ, tai tiếng và tranh cãi mà chúng ta thường thấy trên thế giới. Phaolô biết các tín hữu khó có thể từ bỏ thái độ và cách liên hệ mà họ đã biết trước khi cải đạo. Có lẽ đó là lý do tại sao ông nói với Timôthê, “Hãy chịu phần gian khổ vì Tin mừng” và tại sao ông nói với Titô, “Chớ để ai khinh con” (2Tim 1,8; Tt 2,15).

Nếu bạn hỏi bất kỳ vị giám mục nào trong Giáo Hội ngày nay, thì có lẽ ông ấy sẽ nói rằng ông ấy có thể liên tưởng đến những thử thách mà Timôthê và Titô đã gặp phải. Ngoài việc liệt kê một số thử thách này, có lẽ bạn cũng sẽ nghe ông lặp lại, bằng cách này hay cách khác, những lời của Phaolô nói với các tín đồ ở Côrintô: “Ngoài những điều ấy ra, tôi hằng ngày phải lo lắng về mọi sự cho các giáo đoàn” (2 Cor 11,28).

Vào ngày này, khi chúng ta mừng kính hai trong số các vị giám mục đầu tiên phục vụ Giáo hội, chúng ta hãy cầu nguyện cho vị giám mục của chính chúng ta. Hôm nay chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ ơn lành đặc biệt của sự than thản và bình an cho ngài. Anh chị em cũng có thể cân nhắc việc viết cho vị giám mục của mình một lá thư nhỏ để khích lệ. Hãy cho ngài biết anh chị em biết ơn về sự lãnh đạo và sự cam kết của ngài với Chúa. Hãy nói với ngài rằng bạn muốn cộng tác với ngài trong việc đẩy mạnh Tin mừng. Và bằng mọi cách, hãy bảo đảm với ngài về những lời cầu nguyện của bạn!

“Lạy Chúa Giêsu, xin cho mọi giám mục biết sự hiện diện và tình yêu của Chúa cách đặc biệt trong ngày hôm nay.”

Comments are closed.

phone-icon