Take heart … have no fear – Suy niệm ngày 06.01.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, January 6, 2023

“Take heart, it is I; have no fear”

Scripture: Mark 6:45-52 

45 Immediately he made his disciples get into the boat and go before him to the other side, to Bethsaida, while he dismissed the crowd. 46 And after he had taken leave of them, he went up on the mountain to pray. 47 And when evening came, the boat was out on the sea, and he was alone on the land. 48 And he saw that they were making headway painfully, for the wind was against them. And about the fourth watch of the night he came to them, walking on the sea. He meant to pass by them, 49 but when they saw him walking on the sea they thought it was a ghost, and cried out; 50 for they all saw him, and were terrified. But immediately he spoke to them and said, “Take heart, it is I; have no fear.” 51 And he got into the boat with them and the wind ceased. And they were utterly astounded, 52 for they did not understand about the loaves, but their hearts were hardened.

Thứ Sáu, ngày 06.01.2023

Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ

Mc 6,45-52

45 Lập tức, Đức Giê-su bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia về phía thành Bết-xai-đa trước, trong lúc Người giải tán đám đông.46 Sau khi từ biệt các ông, Người lên núi cầu, nguyện.47 Chiều đến, chiếc thuyền đang ở giữa biển hồ, chỉ còn một mình Người ở trên đất.48 Người thấy các ông phải vất vả chèo chống vì gió ngược, nên vào khoảng canh tư đêm ấy, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông và Người định vượt các ông.49 Nhưng khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên.50 Quả thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Lập tức, Người bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! “51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt,52 vì các ông đã không hiểu ý nghĩa phép lạ bánh hoá nhiều: lòng trí các ông còn ngu muội!

Meditation: Does the Lord Jesus ever seem distant when trials or difficulties come your way? Right after Jesus performed the miracle of the multiplication of the loaves and fishes, he left his disciples by themselves so he could go to a remote place to pray alone.It was at Jesus’ initiative that the disciples sailed across the lake of Galilee, only to find themselves in a life-threatening storm. Although they were experienced fishermen, they feared for their lives. The Lake of Galilee was known for its sudden storms whipped up by strong winds which swept down from the nearby mountains. The disciples must have cried out for help when they recognized that their boat was about to be capsized by the threatening waves.

Jesus always intercedes for us

Although Jesus was not physically with them in the boat, he nonetheless had been keeping vigilant watch for them in earnest prayer. When Jesus perceived their trouble he came to them walking on the sea and startled them with his sudden appearance. The disciples were terrified rather than joyful when they saw Jesus’ presence on the water. They thought a ghost had appeared to seal their doom. They couldn’t believe it was really him until he spoke words of assurance: “Don’t give in to fear or panic, but take courage and be calm, because I am here for you and ready to help you in your need.” Jesus not only calmed their fears, but the threatening waves and storm as well.

Do you recognize the Lord’s abiding presence with you?

Does the Lord Jesus seem distant when trials and difficulties come your way? The Lord never leaves us alone, but keeps constant watch over us at all times, especially when we are tempted and feel weak or helpless. Do you look to the Lord Jesus to give you his strength and help when you are in need? Jesus assures us that we do not have to give into fear or discouragement if we put our trust in Him and remember his great love for us. He will see us through any trial that comes our way. When calamities and trials threaten to overwhelm you, do you respond with faith and hope in God’s love and presence with you?

“Lord Jesus, may I never doubt your saving help and your ever watchful presence, especially in times of adversity. Fortify my faith with courage and my hope with steady perseverance that I may never waver in placing all my trust in you who are my all.”

Suy niệm: Có bao giờ Chúa Giêsu xem ra xa cách khi các thử thách và khó khăn đến với bạn không? Ngay sau khi Ðức Giêsu làm phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều, Ðức Giêsu rời bỏ các môn đệ để Người có thể đi nơi khác và cầu nguyện một mình trong chốc lát. Theo ý kiến của Ðức Giêsu, các môn đệ lên thuyền băng qua biển hồ, nhưng họ nhận ra mình đang ở trong một trận sóng bão đe doạ đến tính mạng. Mặc dù họ là những người đánh cá chuyên nghiệp, nhưng họ cũng sợ chết. Biển hồ Galilê nổi tiếng về những cơn sóng bão bất ngờ làm chìm nhiều tàu bè bởi vì những cơn gió kinh hoàng của nó thổi xuống từ những ngọn núi gần đó. Các môn đệ chắc hẳn đã kêu cứu khi họ nhận ra con thuyền sắp bị chìm bởi sóng gió đang đe dọa.

Đức Giêsu luôn khẩn cầu cho chúng ta

Mặc dù Ðức Giêsu không ở với họ trên thuyền, tuy nhiên Người đã dõi theo họ trong sự cầu nguyện tha thiết nhất. Khi Người biết khó khăn của họ và nghe tiếng kêu la của họ, Người đã đi trên sóng nước để đến với họ. Các môn đệ đúng ra sợ hãi hơn là vui mừng khi họ nhìn thấy sự xuất hiện của Ðức Giêsu trên mặt nước. Họ không thể tin đó chính là Người cho tới khi Người lên tiếng trấn an: “Ðừng sợ hãi nhưng hãy can đảm và bình tĩnh, bởi vì Thầy ở đây vì anh em và sẵn sàng giúp đỡ anh em khi cần thiết”. Ðức Giêsu không chỉ trấn an nỗi sợ hãi của họ mà còn làm cho những sóng gió và bão táp nguy hiểm phải ngưng lại nữa.

Bạn có nhận ra sự hiện diện của Chúa với bạn trong lòng không?

Ðức Chúa xem ra có xa cách khi những thử thách và khó khăn đến với bạn không? Ðức Chúa không bao giờ bỏ chúng ta một mình nhưng không ngừng dõi theo chúng ta mọi lúc, đặc biệt khi chúng ta bị cám dỗ và cảm thấy yếu đuối hay bất lực. Bạn có nhận thấy Ðức Chúa ban cho bạn sức mạnh và sự trợ giúp khi bạn cần không? Ðức Giêsu bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta không phải sợ hãi hay thất vọng nếu chúng ta tin cậy nơi Người và nhớ đến tình yêu cao cả của Người dành cho chúng ta. Người sẽ nhìn thấy chúng ta ngang qua bất kỳ thử thách nào đến với chúng ta. Khi những tai hoạ và thử thách đe doạ hầu áp đảo bạn, bạn có phản ứng với niềm tin và trông cậy vào sự quan tâm và hiện diện yêu thương của Thiên Chúa với bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, chớ gì con không bao giờ nghi ngờ sự cứu chữa và sự hiện diện quan tâm của Chúa, đặc biệt trong những lúc ngặt nghèo. Xin củng cố lòng tin của con với sự can đảm và niềm hy vọng với sự kiên tâm vững vàng rằng con sẽ không bao giờ nao núng trong việc đặt trọn niềm tin tưởng của vào Chúa, là Tất cả của con.

Comments are closed.

phone-icon