They fell down and worshiped Jesus – Chúa Nhật Chúa Hiển Linh

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Feast of Epiphany, January 8, 2023

“They fell down and worshiped Jesus”

Scripture: Matthew 2:1-12  

1 Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the East came to Jerusalem, saying, 2 “Where is he who has been born king of the Jews? For we have seen his star in the East, and have come to worship him.” 3 When Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him; 4 and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. 5 They told him, “In Bethlehem of Judea; for so it is written by the prophet: 6 `And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah;  for from you shall come a ruler  who will govern my people Israel.'” 7 Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star appeared; 8 and he sent them to Bethlehem, saying, “Go and search diligently for the child, and when you have found him bring me word, that I too may come and worship him.” 9 When they had heard the king they went their way; and lo, the star which they had seen in the East went before them, till it came to rest over the place where the child was. 10 When they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy; 11 and going into the house they saw the child with Mary his mother, and they fell down and worshiped him. Then, opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. 12 And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way.

Chúa Nhật – Lễ Hiển Linh, ngày 08.01.2023

Họ sấp mình thờ lạy Đức Giêsu

Mt 2,1-12

1 Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem,2 và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”3 Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao.4 Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu.5 Họ trả lời: “Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng:6 “Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời.”7 Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: “Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người.”9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại.10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng.11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.12 Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Meditation: If Jesus truly is who he claims to be, the eternal Son of God and Savior of the world, then why is he not recognized by everyone who hears his word and sees his works? John the Evangelist states that when Jesus came into the world the world knew him not and his own people received him not (John 1:10-11). Jesus was born in obscurity. Only the lowly shepherds recognized him at his birth. Some wise men also found their way to Bethlehem to pay homage to the newborn King of Israel. These men were not Israelites, but foreigners. They likely had read and discussed the Messianic prophecies and were anxious to see when this Messianic King would appear. God led them by means of an extraordinary star across the desert to the little town of Bethlehem where Jesus was born.

John Chrysostom (347-407 AD), in his homily on this passage from Matthew 2, explains the significance of the star of Bethlehem:

“Note how fitting was the order of events: the wise men saw the star, were received by the Jews and their king; they heard prophecy to explain what had appeared; the angel instructed them; and then they journeyed from Jerusalem to Bethlehem by the guidance of the star. From all this we learn that this was not an ordinary star, for no other star has this capacity to guide, not merely to move but to beckon, to “go before them,” drawing and guiding them along their way. The star remained after bringing them to the place, in order that the child might also be seen. For there is nothing conspicuous about the place. The inn was ordinary. The mother was not celebrated or notable. The star was needed to manifest and illumine the lowly place, until they had reached their destination at the manger.” [The Gospel of Matthew, Homily 7:3]

In their thirst for knowledge of God, the wise men from the East willingly left everything, their home and country, in pursuit of that quest. In their diligent search they were led to the source of true knowledge – to Jesus Christ, the Light and Wisdom of God. When they found the newborn King they humbly worshiped him and gave him gifts fitting for a king.

The Lord of the universe who revealed the star of Bethlehem to the Gentiles of the East so they could come and worship Jesus, the Prince of Peace (Isaiah 9:6) and King of Kings (Revelations 19:16), gives each one of us the same light of revelation to recognize and accept Jesus as our Lord and Savior. Faith is an entirely free gift that God makes to us. It is through the help of the Holy Spirit, who moves the heart and opens the eyes of the mind, that we are able to understand, accept, and believe the truth which God has revealed to us through his Son, Jesus Christ. In faith, the human will and intellect cooperate with grace. “Believing is an act of the intellect assenting to the divine truth by command of the will moved by God through grace” (Thomas Aquinas).

To know and to encounter Jesus Christ is to know God personally. In the encounter of the wise men with Jesus we see the plan of God to give his only Son as King and Savior, not just for the Jewish people but for all the nations as well. The Lord Jesus came that both Jew and Gentile might find true and lasting peace with God.  Let us pray today that Jew and Gentile alike will find the Lord and Savior on their journey of life. Do you bring the light of Jesus Christ to those you meet through the witness of your life and testimony?

“Lord Jesus Christ, we thank you for bringing salvation to all the nations. May the gospel of salvation be proclaimed to every nation today and to every person on the face of the earth.  Help me to be a good witness of the joy of the gospel to all I meet.”

Suy niệm: Nếu Ðức Giêsu thật sự là Đấng mà Người tuyên bố, Con Thiên Chúa vĩnh cửu và là Đấng cứu thế, thế thì tại sao mọi người đã không nhận biết Người, những kẻ nghe lời Người và nhìn thấy các công việc của Người? Gioan thánh sử tuyên bố rằng khi Ðức Giêsu đã đến thế gian nhưng thế gian đã không nhận biết Người và dân riêng của Người đã không đón tiếp Người (Ga 1,10-11). Ðức Giêsu đã sinh ra trong sự âm thầm. Chỉ có những mục đồng thấp hèn đã nhận ra Người lúc mới sinh. Vài nhà thông thái cũng tìm đường tới Bêlem để tỏ lòng thuần phục đối với vị Vua mới sinh của Israel. Những người này không phải là người Israel, mà là dân ngoại. Rất có thể họ đã đọc và thảo luận về những lời tiên báo về Đấng Mêsia và nóng lòng nhìn thấy khi vị Vua Mêsia này xuất hiện. Thiên Chúa đã dẫn dắt họ bằng phương thức lạ lùng của một ngôi sao băng qua sa mạc đến một thành nhỏ bé, nơi Ðức Giêsu sinh ra.

Giáo phụ John Chrysostom (347-407), trong bài giảng về đoạn Tin mừng Mátthêu chương 2 này, giải thích ý nghĩa ngôi sao ở Bêlem như sau:

“Hãy chú ý đến sự trật tự của các sự kiện ăn khớp với nhau biết bao: Các nhà thông thái nhìn thấy ngôi sao. Họ được người Do Thái và nhà vua đón tiếp. Họ nghe lời tiên báo để giải thích những gì đã xuất hiện. Thiên thần hướng dẫn họ. Và rồi họ đi từ Giêrusalem đến Bêlem nhờ sự dẫn dắt của ngôi sao. Từ tất cả những điều này chúng ta học được rằng đây không phải là một ngôi sao bình thường, vì không có một ngôi sao nào khác có khả năng dẫn đường này. Nó không chỉ đơn thuần chuyển động mà còn ra hiệu là “đi trước họ”, lôi kéo và dẫn dắt họ suốt hành trình. Ngôi sao đứng lại sau khi đã đưa họ đến nơi để họ cũng nhìn thấy con trẻ. Vì không có một dấu hiệu đáng chú ý về nơi chốn này. Một chỗ thật bình thường. Người mẹ không nổi tiếng hay thế giá. Ngôi sao rất cần thiết để biểu thị và soi sáng cho nơi thấp hèn này, cho tới khi họ đi tới máng cỏ.” (Bài giảng Tin mừng Mathêu 7,3).

Trong sự khao khát hiểu biết Thiên Chúa, những người thông thái từ phương Đông sẵn sàng bỏ lại mọi sự, gia đình và quê hương của họ, để theo đuổi cuộc tìm kiếm này. Trong việc tìm kiếm không ngừng, họ đã được dẫn tới nguồn cội của sự hiểu biết đích thực – Đức Giêsu Kitô, là Ánh sáng và Khôn ngoan của Thiên Chúa. Khi họ tìm thấy vị Vua mới sinh, họ khiêm tốn sấp mình thờ lạy Người, và dâng tiến Người những món quà xứng hợp dành cho một vị Vua.

Ðức Chúa của vũ hoàn, Đấng đã mặc khải ngôi sao Bêlem cho những dân ngoại Phương Đông, để họ có thể đến thờ lạy Ðức Giêsu, vị Hoàng tử Hòa bình (Is 9,6) và Vua của các vua (Kh 19,16), ban cho mỗi người chúng ta có cùng ánh sáng mặc khải để nhận ra và đón nhận Ðức Giêsu là Chúa và là Đấng cứu độ của mình. Đức tin là món quà tặng hoàn toàn nhưng không mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Chính qua sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, Đấng lay động tâm hồn và mở mắt của tâm trí, mà chúng ta có thể hiểu biết, đón nhận, và tin tưởng vào chân lý mà Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta qua Con của Người, Đức Giêsu Kitô. Trong niềm tin, ý chí và trí năng của con người cộng tác với ơn sủng. “Niềm tin là một tác động trí năng chấp thuận chân lý của Chúa bằng việc ra lệnh cho ý chí hành động theo Thiên Chúa qua ơn sủng”. (St. Thomas Aquinas)

Hiểu biết và gặp gỡ Đức Giêsu Kitô là sự hiểu biết Thiên Chúa cách cá vị. Trong cuộc gặp gỡ của các nhà đạo sĩ với Đức Giêsu, chúng ta thấy kế hoạch của Thiên Chúa ban cho Con một của mình làm Vua và là Đấng cứu độ, không chỉ riêng cho dân Do Thái nhưng còn cho tất cả các dân tộc khác nữa. Chúa Giêsu đến để cho người Do Thái cũng như người dân ngoại có thể tìm được sự bình an thật sự và vĩnh cửu với Thiên Chúa. Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho người Do Thái cũng như dân ngoại sẽ tìm thấy Chúa và Đấng cứu độ trên cuộc hành trình cuộc đời của họ. Bạn có đem ánh sáng của Đức Giêsu Kitô đến cho những người bạn gặp gỡ ngang qua chứng tá cuộc sống và lời chứng của mình không?

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con cám ơn Chúa đã đem ơn cứu rỗi đến cho tất cả các dân tộc. Chớ gì Tin Mừng cứu rỗi được loan báo tới mọi quốc gia và tới từng người trên trái đất hôm nay. Xin giúp con trở thành chứng nhân tốt lành của niềm vui Tin Mừng cho tất cả những người con gặp gỡ.

Comments are closed.

phone-icon