This – Suy niệm theo WAU ngày 03.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

This (John 1, 29)

When John the Baptist saw Jesus coming toward him, he gave his disciples one simple command: Behold. Look intently at him. Gaze at him until you discover who he is. This was the whole reason for John’s ministry: to make Jesus known. So today, let’s heed his message and take some time to behold Jesus in prayer.

Behold . . . the Lamb of God who takes away the sin of the world (1:29). “When I see you, Lamb of God, I see the One who came into the world to take each and every sin upon himself. I can hardly begin to grasp the massive weight of all that sin. Still, my heart is moved to praise you when I glimpse the love that led you to take away all of my own sins. You have freely given me a precious gift that I could never attain for myself. Thank you, Lord!”

Behold . . . the one who will baptize with the Holy Spirit (1:33). “Jesus, the Spirit came down on you in a remarkable way at your baptism. And now you send that same Spirit to each of us at our baptism. You send him to help us know you better. You send him to share God’s life and love with us-in fact, you immerse us in it! Through this Spirit, you draw us deeper into relationship with you and your Father. Inspired with awe, I bow and praise you!”

Behold . . . the Son of God (1:34). “When I behold you, Jesus, I see more than just a teacher or moral leader. You are the only begotten, eternal Son of God. You left your heavenly glory and came to earth to redeem us and show us how to live. When I see you, Jesus, I see the Father. I also see the firstborn of many countless brothers and sisters, including myself! You have made me a child of God, an heir to your kingdom, and a dwelling place of your own Spirit. Lord, I glorify you for your love!”

“As I behold you, Jesus, I am brought to my knees in adoration and praise! I could never understand you fully, but today let me know and love you just a little bit more.”

“Lord Jesus, help me to take more time in prayer simply to behold you!”

Đây (Ga 1,29)

Khi Gioan Tẩy Giả thấy Chúa Giêsu tiến về phía mình, ông đã truyền cho các môn đệ một mệnh lệnh đơn giản: Đây. Hãy nhìn Ngài chăm chú. Hãy nhìn chằm chằm vào Ngài cho đến khi bạn phát hiện ra Ngài là ai. Đây là toàn bộ lý do cho chức vụ của Gioan: làm cho Chúa Giêsu được biết đến. Vì vậy, hôm nay, chúng ta hãy chú ý đến thông điệp của ông và dành thời gian để chiêm ngưỡng Chúa Giêsu trong cầu nguyện.

ĐâyChiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian (1,29). Khi con nhìn thấy Chúa, Chiên Thiên Chúa, con thấy Đấng đã đến thế gian để gánh lấy mọi tội lỗi trên mình. Con khó có thể bắt đầu nắm bắt được sức nặng to lớn của tất cả tội lỗi đó. Tuy nhiên, trái tim con vẫn xúc động ca ngợi Chúa khi con thoáng thấy tình yêu đã dẫn Chúa đến để xóa đi mọi tội lỗi của chính con. Chúa đã tự do tặng cho con một món quà quý giá mà con không bao giờ có thể đạt được cho riêng mình. Xin cảm ơn Chúa!

Đây… Đấng sẽ làm phép rửa trong Thánh Thần (1,33). Lạy Chúa Giêsu, Thánh Thần đã xuống trên Chúa cách lạ lùng khi Chúa chịu phép rửa. Và bây giờ Ngài gửi cùng một Thánh Thần đó cho mỗi chúng con khi chúng con chịu phép rửa. Chúa gửi Ngài đến để giúp chúng con biết Chúa tốt hơn. Chúa sai Ngài đến để chia sẻ sự sống và tình yêu của Chúa với chúng con – thực tế là Chúa nhấn chìm chúng con trong đó! Nhờ Thần Khí này, Chúa lôi kéo chúng con đi sâu hơn vào mối liên hệ với Chúa và Cha của Chúa. Lấy cảm hứng từ sự kính sợ, con cúi đầu và ca ngợi Chúa!

Đây… Con Thiên Chúa (1,34). Lạy Chúa Giêsu, khi con nhìn thấy Chúa, con không chỉ thấy một người thầy hay một nhà lãnh đạo đạo đức. Chúa là Con duy nhất, Con vĩnh cửu của Thiên Chúa. Chúa đã rời bỏ vinh quang thiên đàng của mình và đến trái đất để cứu chuộc chúng con và chỉ cho chúng con cách sống. Khi tôi nhìn thấy Chúa, Chúa Giêsu, con nhìn thấy Chúa Cha. Con cũng thấy con đầu lòng của vô số anh chị em, kể cả chính con! Chúa đã biến con thành con của Chúa, người thừa kế vương quốc của Chúa và là nơi ở của Thánh Thần của chính Chúa. Lạy Chúa, con tôn vinh Chúa vì tình yêu của Chúa!

Lạy Chúa Giêsu, khi con nhìn thấy Chúa, con quỳ gối thờ lạy và ngợi khen! Con không bao giờ có thể hiểu Chúa cho đầy đủ, nhưng hôm nay hãy cho con biết và yêu Chúa nhiều hơn một chút.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con dành nhiều thời gian hơn để cầu nguyện chỉ để nhìn thấy Chúa!

Comments are closed.

phone-icon