Who is my mother… – Suy niệm theo WAU ngày 24.01.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Who is my mother, who is my brother? (Mk 3:33)

Who is your family? If someone asked you this question, you may think of parents, siblings, spouse, or children, or maybe beloved cousins, aunts, uncles, and grandparents.

In today’s Gospel, Jesus introduces a new family that he is building for us, one that goes beyond bloodlines. This is the family of faith, united in love for Jesus and each other.

What does this family look like? It encompasses every age, race, nationality, culture, and income level. That’s a lot of people!

Although we will sometimes practice our faith alone-for instance, in times of quiet prayer or Bible reading-Jesus always meant for us to live and worship in community as well. He knew we would need the witness of others to build up our faith. He also knew that we would need leaders who could teach and explain the ways of the Lord to us. We need brothers and sisters to empathize with us, to grieve, rejoice, pray, sing, and share with us. And of course, God wants us not just to be on the receiving end of that support, but also on the giving end.

As wonderful as our spiritual family is, like any family, it’s not immune to conflict. We often don’t live up to our commitment to love Jesus and each other the way we should. And we may feel sad when someone close to us doesn’t share our beliefs or has lost their way or pulled away from us.

That’s why Jesus wants us to try to stay true to our Christian family, as imperfect as it is, and to deepen our relationships with each other. He knows we can develop a more intimate spiritual family around us, even if we start small. Is there someone in your parish whom God may be asking you to get to know a little better? Is there a Bible study or parish ministry you’ve been thinking of joining?

Whatever you do, remember that with Jesus as the head of this family, you’re always in good hands. He has claimed you as his own brother or sister and given you a host of siblings to help you on your path of discipleship.

“Jesus, thank you for calling me into your very own family! By your Spirit, help us all to build a community of faith and love.”

Ai là mẹ tôi, là anh em tôi? (Mc 3,33)

Gia đình bạn là ai? Nếu ai đó hỏi bạn câu hỏi này, bạn có thể nghĩ đến cha mẹ, anh chị em, vợ/chồng hoặc con cái, hoặc có thể là anh chị em họ, cô dì chú bác và ông bà yêu quý.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu giới thiệu một gia đình mới mà Người đang xây dựng cho chúng ta, một gia đình vượt ra ngoài huyết thống. Đây là gia đình đức tin, hiệp nhất trong tình yêu dành cho Chúa Giêsu và cho nhau.

Gia đình này trông như thế nào? Nó bao gồm mọi lứa tuổi, chủng tộc, quốc tịch, văn hóa và mức thu nhập. Đó là rất nhiều người!

Mặc dù đôi khi chúng ta sẽ thực hành đức tin của mình một mình – ví dụ, trong những lúc cầu nguyện yên lặng hoặc đọc Kinh thánh – Chúa Giêsu luôn muốn chúng ta sống và thờ phượng trong cộng đồng. Ngài biết chúng ta sẽ cần đến sự làm chứng của những người khác để củng cố đức tin của mình. Ngài cũng biết rằng chúng ta sẽ cần những người lãnh đạo có thể giảng dạy và giải thích cho chúng ta về đường lối của Chúa. Chúng ta cần anh chị em đồng cảm với chúng ta, đau buồn, vui mừng, cầu nguyện, ca hát và chia sẻ với chúng ta. Và dĩ nhiên, Thiên Chúa muốn chúng ta không chỉ là người nhận sự hỗ trợ đó, mà còn là người cho đi.

Gia đình thiêng liêng của chúng ta dù tuyệt vời như thế nào, giống như bất kỳ gia đình nào, nó không tránh khỏi xung đột. Chúng ta thường không sống theo cam kết yêu mến Chúa Giêsu và yêu thương nhau theo cách chúng ta nên làm. Và chúng ta có thể cảm thấy buồn khi một người nào đó thân thiết với chúng ta không chia sẻ niềm tin của chúng ta hoặc lạc lối hoặc rời xa chúng ta.

Đó là lý do tại sao Chúa Giêsu muốn chúng ta cố gắng trung thực với gia đình Kitô của mình, dù không hoàn hảo, và làm sâu sắc thêm mối tương quan của chúng ta với nhau. Ngài biết chúng ta có thể phát triển một gia đình thiêng liêng mật thiết hơn xung quanh mình, ngay cả khi chúng ta bắt đầu từ những việc nhỏ. Có ai đó trong giáo xứ của bạn mà Thiên Chúa có thể yêu cầu bạn tìm hiểu rõ hơn một chút không? Có buổi học Kinh thánh hay mục vụ giáo xứ nào mà bạn đang nghĩ đến việc tham gia không?

Dù bạn làm gì, hãy nhớ rằng với Chúa Giêsu là chủ gia đình này, bạn luôn được an toàn. Ngài đã coi bạn là anh chị em của mình và ban cho bạn rất nhiều anh chị em để giúp bạn trên con đường trở thành môn đệ của mình.

“Lạy Chúa Giêsu, cảm ơn Chúa đã gọi con vào gia đình của Chúa! Nhờ Thánh Thần của Chúa, xin giúp tất cả chúng con xây dựng một cộng đoàn đức tin và đức mến.”

Comments are closed.

phone-icon