Do you still not understand – Suy niệm theo WAU ngày 14.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Do you still not understand? (Mk 8:17)

“Lord, I do want to understand more thoroughly, but there is so much I don’t yet grasp about who you are, why you do what you do, and what you want me to do. How should I deal with this kind of confusion?

“At least I seem to be in good company, Lord. I can easily identify with the disciples in the boat in today’s Gospel. When you warned them about the ‘leaven of the Pharisees and the leaven of Herod’ (Mark 8:15), they supposed you were cautioning them where not to shop for the lunch they had forgotten to pack. But you seemed to have had something bigger in mind. So you started asking questions, taking them back to the times when you fed the crowds (6:35-44; 8:1-9). You showed them that even when they couldn’t solve the problem themselves, you were able to take care of everyone-too little bread was certainly not a problem for you!

“Lord, just as you patiently entered into dialogue with your disciples, I know you don’t mind when I lay my questions before you. Please listen in as I wrestle with them! I trust that, far from making you angry, my questions give you the chance to show me the state of my own heart. So help me to be honest with you about what’s bothering or confusing me. Help me to understand myself better.

“Lord, please speak to me. I am trying to listen so that this can be a two-way conversation. As you did for the disciples, please bring to my mind the times when you have provided for me and provided for other people through me. I’m open to anything you want to use to speak to me: a mental picture, a familiar hymn, a Scripture passage. I want to be quick to follow your lead, but that means I need to grow in listening and understanding.

“So when I’m confused, help me turn to you first. I know that you love me and want the very best for me. Help me to trust that you are at work right now, even though there is so much I don’t understand.”

“Jesus, I long to understand your ways better and better. Help me to keep listening!”

Anh em vẫn chưa hiểu sao? (Mc 8,17)

Lạy Chúa, con muốn hiểu kỹ hơn, nhưng có quá nhiều điều con chưa hiểu về Chúa là ai, tại sao Chúa làm những gì Chúa làm và Chúa muốn con làm gì. Làm thế nào con nên đối phó với loại mơ hồ này?

Ít nhất thì con cũng có vẻ là một người bạn tốt, thưa Chúa. Con có thể dễ dàng đồng cảm với các môn đệ trên thuyền trong Tin Mừng hôm nay. Khi Chúa cảnh báo họ về ‘men của người Pharisêu và men của Hêrôđê’ (Mc 8,15), họ cho rằng Chúa đang cảnh báo họ nơi không được mua đồ ăn trưa mà họ đã quên mang theo. Nhưng Chúa dường như đã có một cái gì đó lớn hơn trong tâm trí. Vì vậy, Chúa bắt đầu đặt câu hỏi, đưa họ trở lại thời điểm Chúa cho đám đông ăn (6,35-44; 8,1-9). Chúa đã cho họ thấy rằng ngay cả khi họ không thể tự giải quyết vấn đề, Chúa vẫn có thể chăm sóc cho mọi người – quá ít bánh mì chắc chắn không phải là vấn đề đối với Chúa!

Lạy Chúa, giống như việc Chúa kiên nhẫn đối thoại với các môn đệ của mình, con biết Chúa không phiền lòng khi con đặt ra những câu hỏi của con trước mặt Chúa. Xin hãy lắng nghe khi con vật lộn với chúng! Con tin rằng, con không làm Chúa tức giận, những câu hỏi của con cho Chúa cơ hội để cho con thấy tâm trạng của chính mình. Vì vậy, xin giúp con thành thật với Chúa về những gì đang làm phiền hoặc làm con bối rối. Xin giúp con hiểu bản thân mình hơn.

Lạy Chúa, xin hãy nói với con. Con đang cố gắng lắng nghe để đây có thể là một cuộc trò chuyện hai chiều. Như Chúa đã làm cho các môn đệ, xin hãy ghi nhớ những lúc Chúa đã cung cấp cho con và cung cấp cho những người khác thông qua con. Con sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thứ gì Chúa muốn dùng để nói chuyện với con: một bức tranh trong trí, một bài thánh ca quen thuộc, một đoạn Kinh thánh. Con muốn nhanh chóng làm theo sự dẫn dắt của Chúa, nhưng điều đó có nghĩa là con cần phát triển khả năng lắng nghe và thấu hiểu.

Vì vậy, khi con bối rối, xin giúp con tìm đến Chúa trước. Con biết rằng Chúa yêu con và muốn điều tốt nhất cho con. Xin giúp con tin rằng Chúa đang làm việc ngay bây giờ, mặc dù có rất nhiều điều con không hiểu.

“Lạy Chúa Giêsu, con mong mỏi được hiểu đường lối Chúa ngày càng tốt hơn. Xin giúp con tiếp tục lắng nghe!”

Comments are closed.

phone-icon