Fasting for the kingdom of God – Suy niệm ngày 24.02.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Friday, February 24, 2023 

Fasting for the kingdom of God

Gospel Reading:  Matthew 9:14-15

14 Then the disciples of John came to him, saying, “Why do we and the Pharisees fast, but your disciples do not fast?” 15 And Jesus said to them, “Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come, when the bridegroom is  taken away from them, and then they will fast.

Thứ Sáu, ngày 24.02.2023           

Ăn chay vì nước Thiên Chúa

Mt 9,14-15

14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: “Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? “15 Đức Giê-su trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.

Meditation: Are you hungry for God? Hungering for God and fasting for his kingdom go hand in hand. When asked why he and his disciples did not fast Jesus used the vivid picture of a wedding celebration. In Jesus’ time the newly wed celebrated their honeymoon at home for a whole week with all the guests! This was a time of great feasting and celebrating. Jesus points to himself as the bridegroom and his disciples as the bridegroom’s friends. He alludes to the fact that God takes delight in his people as a groom delights in his bride (Isaiah 62:5).

Humble yourself before the Lord your God

To be in God’s presence is pure delight and happiness. But Jesus also reminds his followers that there is a time for fasting and for humbling oneself in preparation for the coming of God’s kingdom and for the return of the Messianic King. The Lord’s disciples must also bear the cross of affliction and purification. For the disciple there is both a time for rejoicing in the Lord’s presence and celebrating his goodness and a time for seeking the Lord with humility, fasting, and mourning for sin. If we hunger for the Lord, he will not disappoint us. His grace draws us to his throne of mercy and favor. Do you seek the Lord with confident trust and allow his Holy Spirit to transform your life with his power and grace?

Fast and hunger for more of God and his righteousness

What kind of fasting is pleasing to God? Fasting can be done for a variety of reasons – to gain freedom from some bad habit, addiction, or vice, to share in the suffering of those who go without, or to grow in our hunger for God and for the things of heaven. Basil the Great wrote: “Take heed that you do not make fasting to consists only in abstinence from meats. True fasting is to refrain from vice. Shred to pieces all your unjust contracts. Pardon your neighbors. Forgive them their trespasses.” Do you hunger to know God more, to grow in his holiness, and to live the abundant life of grace he offers you?

“Come Lord, work upon us, set us on fire and clasp us close, be fragrant to us, draw us to your loveliness, let us love, let us run to you.” (Prayer of St. Augustine)

Suy niệm: Bạn có đói khát Thiên Chúa không? Đói khát Thiên Chúa và ăn chay cho vương quốc của Người đi đôi với nhau. Khi được hỏi tại sao Người và các môn đệ không ăn chay, Ðức Giêsu đã sử dụng hình ảnh sống động của một tiệc cưới. Vào thời Ðức Giêsu, đôi vợ chồng mới cưới tổ chức tuần trăng mật của họ ở nhà cả tuần với toàn thể quan khách! Đây là thời gian mừng lễ hội lớn. Ðức Giêsu ám chỉ mình như Chú Rể và các môn đệ như bạn bè của Chú Rể. Người muốn ám chỉ rằng Thiên Chúa vui sướng với dân Người như nàng dâu là niềm vui cho chú rể (Is 62,5).

Hãy hạ mình trước Chúa, là Thiên Chúa của bạn

Sự hiện diện của Thiên Chúa chính là niềm vui và hạnh phúc đích thật. Nhưng Ðức Giêsu cũng nhắc nhở các môn đệ rằng có một thời gian để ăn chay và hạ mình để chuẩn bị cho nước Thiên Chúa sẽ đến và cho sự trở lại của Vua Mêsia sắp đến. Các môn đệ của Chúa cũng phải mang lấy thánh giá của sự ưu phiền và sự thanh tẩy. Vì người môn đệ có cả thời gian cho việc vui mừng trong sự hiện diện của Chúa và ca tụng sự tốt lành của Người và thời gian cho việc tìm kiếm Chúa với sự khiêm tốn, ăn chay, và khóc lóc vì tội lỗi. Nếu chúng ta đói khát Chúa, Người sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Ơn sủng của Người lôi kéo chúng ta tới ngai toà thương xót và ơn sủng của Người. Bạn có tìm kiếm Chúa với niềm tin kiên vững và để cho Thánh Thần của Người biến đổi cuộc đời bạn với sức mạnh và ơn sủng của Người không?

Hãy ăn chay và đói khát về Thiên Chúa và sự công chính của Người hơn nữa

Loại ăn chay nào làm vui lòng Thiên Chúa? Việc ăn chay có thể được thực hiện vì nhiều lý do – để giải thoát khỏi những thói quen xấu, khỏi nghiện ngập, hay khỏi tật xấu nào đó, để chia sẻ đau khổ của những người thiếu thốn, hay lớn lên trong sự đói khát Thiên Chúa và những sự trên trời. Thánh Basil Cả đã viết: “Hãy chú ý rằng bạn ăn chay không phải chỉ là kiêng ăn thịt. Chay tịnh thật sự là phải kiềm chế các thói hư tật xấu. Nghiền thành mảnh vụn tất cả những hợp đồng bất công của mình. Hãy tha thứ cho tha nhân. Hãy tha thứ những xúc phạm của họ.” Bạn có đói khát được hiểu biết Thiên Chúa hơn, để lớn lên trong sự thánh thiện của Người, và sống đời sống tràn đầy ơn sủng Người ban cho bạn không?

“Lạy Chúa xin hãy đến, xin tác động trên chúng con, xin đốt lên nơi chúng con ngọn lửa và liên kết chúng con lại gần nhau, xin hấp dẫn chúng con, lôi kéo chúng con đến với vẻ đẹp của Chúa, cho chúng con biết yêu thương, cho chúng con biết chạy đến với Chúa. (Lời cầu nguyện của Thánh Augustine)”

Comments are closed.

phone-icon