He had compassion on them… – Suy niệm theo WAU ngày 04.02.2023

0

Nguồn: The Word Among Us, February, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

He had compassion on them, for they were like sheep without a shepherd (Mk 6:34)

One of the best things about reading the Gospels is the way they help us encounter the Lord in a personal way. As we experience how he thinks, how he relates to the people around him, and how he loves them, our hardened hearts soften, and we become more like him.

The truth is, Jesus is eager to meet us in his word! He honors every one of our efforts to seek him: he pours his grace into our hearts. He helps us change behaviors that go against his commands. And most of all, he helps us to love as he loves.

Take today’s Gospel as an example. Jesus is gathering his disciples for a time of rest and refreshment. They have been out sharing the good news and healing the sick, and now they are eager to recount what God has done through them. But they can’t get away because so many are still seeking after them.

At that moment, Jesus’ attention turns from the disciples to the crowd, and he opens his heart to them. Instead of blowing up in anger or seeking to escape their demands, Jesus expands his vision. He doesn’t see just a faceless crowd. He sees in each person a lost sheep, someone who is longing for his word and his touch. And so he willingly cares for them.

What do you think your life would look like if you asked the Lord to give you such openness, patience, and compassion? It isn’t easy. We all know what it’s like to feel overwhelmed and in need of a break. Then one more need comes up, and we ask ourselves, “How can I possibly do any more?”

In those times, when we face situations like this, we can pause and recall today’s Gospel. We can take just a moment and invite Jesus to be with us and ask for his grace. That may be all we need for our hearts to change. That may be all we need to experience Jesus’ peace and his generosity. Even when we have so little left in reserve, somehow Jesus will make it enough.

“Jesus, fill my heart and make it more like yours!”

Ngài động lòng thương xót họ, vì họ như đàn chiên không người chăn (Mc 6,34)

Một trong những điều tuyệt vời nhất khi đọc các sách Tin mừng là cách chúng giúp chúng ta gặp gỡ Chúa theo cách cá vị. Khi chúng ta cảm nghiệm được cách Ngài suy nghĩ, cách Ngài tương quan với những người xung quanh và cách Ngài yêu thương họ, thì tấm lòng cứng cỏi của chúng ta sẽ dịu lại và chúng ta trở nên giống Ngài hơn.

Sự thật là, Chúa Giêsu rất muốn gặp chúng ta trong lời của Ngài! Ngài tôn trọng mọi nỗ lực tìm kiếm Ngài của chúng ta: Ngài đổ ân sủng của Ngài vào tâm hồn chúng ta. Ngài giúp chúng ta thay đổi những hành vi đi ngược lại mệnh lệnh của Ngài. Và nhất là Ngài giúp chúng ta yêu như Ngài yêu.

Hãy lấy bài Tin Mừng hôm nay làm ví dụ. Chúa Giêsu đang nhóm các môn đệ lại để nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Họ đã ra ngoài chia sẻ tin mừng và chữa lành bệnh tật, và bây giờ họ háo hức kể lại những gì Chúa đã làm qua họ. Nhưng họ không thể trốn thoát vì rất nhiều người vẫn đang tìm kiếm họ.

Vào lúc đó, sự chú ý của Chúa Giêsu chuyển từ các môn đệ sang đám đông, và Ngài mở lòng với họ. Thay vì nổi giận hoặc tìm cách trốn tránh những đòi hỏi của họ, Chúa Giêsu mở rộng tầm nhìn của mình. Ngài không chỉ nhìn thấy một đám đông vô danh. Ngài nhìn thấy nơi mỗi người một con chiên lạc, một người đang khao khát lời nói và sự đụng chạm của Ngài. Và vì vậy Ngài sẵn sàng quan tâm đến họ.

Bạn nghĩ cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu bạn cầu xin Chúa ban cho bạn sự cởi mở, kiên nhẫn và lòng trắc ẩn như vậy? Nó không phải là dễ dàng. Tất cả chúng ta đều biết cảm giác choáng ngợp và cần được nghỉ ngơi là như thế nào. Sau đó, một nhu cầu nữa xuất hiện và chúng ta tự hỏi: “Làm sao tôi có thể làm được nữa?”

Trong những lúc đó, khi đối mặt với những tình huống như thế này, chúng ta có thể dừng lại và nhớ lại bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta có thể dành một chút thời gian và mời Chúa Giêsu ở với chúng ta và cầu xin ân sủng của Ngài. Đó có thể là tất cả những gì chúng ta cần để trái tim mình thay đổi. Đó có thể là tất cả những gì chúng ta cần để cảm nghiệm được sự bình an và lòng quảng đại của Chúa Giêsu. Ngay cả khi chúng ta còn rất ít đồ dự trữ, bằng cách nào đó Chúa Giêsu sẽ làm cho đủ.

Lạy Chúa Giêsu, xin lấp đầy trái tim con và làm cho nó giống trái tim của Chúa hơn!”

Comments are closed.

phone-icon