Jesus alone can satisfy… – Suy niệm ngày 11.02.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Saturday, February 11, 2023 

Jesus alone can satisfy our hunger for God

Scripture:  Mark 8:1-10

1 In those days, when again a great crowd had gathered, and they had nothing to eat, he called his disciples to him, and said to them, 2 “I have compassion on the crowd, because they have been with me now three days, and have nothing to eat; 3 and if I send them away hungry to their homes, they will faint on the way; and some of them have come a long way.” 4 And his disciples answered him, “How can one feed these men with bread here in the desert?”  5 And he asked them, “How many loaves have you?” They said, “Seven.”6 And he commanded the crowd to sit down on the ground; and he took the seven loaves, and having given thanks he broke them and gave them to his disciples to set before the people; and they set them before the crowd. 7 And they had a few small fish; and having blessed them, he commanded that these also should be set before them. 8 And they ate, and were satisfied; and they took up the broken pieces left over, seven baskets full. 9 And there were about four thousand people.10 And he sent them away; and immediately he got into the boat with his disciples, and went to the district of Dalmanutha.

Thứ Bảy, ngày 11.02.2023                

Chỉ một mình Đức Giêsu mới thỏa mãn sự đói khát Thiên Chúa của chúng ta

Mc 8,1-10

1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.”4 Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no? “5 Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh? ” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.”6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

Meditation: Can anything on earth truly satisfy the hunger we experience for God? The enormous crowd that pressed upon Jesus for three days were hungry for something more than physical food. They hung upon Jesus’ words because they were hungry for God. When the disciples were confronted by Jesus with the task of feeding four thousand people many miles away from any source of food, they exclaimed: Where in this remote place can anyone get enough bread to feed them? The Israelites were confronted with the same dilemma when they fled Egypt and found themselves in a barren wilderness.

Like the miraculous provision of manna in the wilderness, Jesus, himself provides bread in abundance for the hungry crowd who came out into the desert to seek him. The Gospel records that all were satisfied and they took up what was leftover. When God gives he gives abundantly – more than we deserve and more than we need so that we may have something to share with others as well. The Lord Jesus nourishes and sustains us with his life-giving word and with his heavenly bread.

Jesus nourishes us with the true bread of heaven

The sign of the multiplication of the loaves, when the Lord says the blessing, breaks and distributes through his disciples, prefigures the superabundance of the unique bread of his Eucharist or Lord’s Supper. When we receive from the Lord’s table we unite ourselves to Jesus Christ, who makes us sharers in his body and blood. Ignatius of Antioch (35-107 A.D.) calls it the “one bread that provides the medicine of immortality, the antidote for death, and the food that makes us live for ever in Jesus Christ” (Ad Eph. 20,2). This supernatural food is healing for both body and soul and strength for our journey heavenward.

When you approach the Table of the Lord, what do you expect to receive? Healing, pardon, comfort, and refreshment for your soul? The Lord has much more for us, more than we can ask or imagine. The principal fruit of receiving from the Lord’s Table is an intimate union with Christ himself. As bodily nourishment restores lost strength, so the Eucharist strengthens us in charity and enables us to break with disordered attachments to creatures and to be more firmly rooted in the love of Christ. Do you hunger for Jesus, the true “bread of life”?

“Lord Jesus, you alone can satisfy the hunger in our lives. Fill me with grateful joy and eager longing for the true heavenly bread which gives health, strength, and wholeness to body and soul alike.”

Suy niệm:  Có bất cứ điều gì trên mặt đất này thật sự có thể làm thỏa mãn sự đói khát mà chúng ta cảm nghiệm về Thiên Chúa không? Cả đám đông lớn chen chúc đi theo Đức Giêsu ba ngày, đang đói khát điều gì đó còn hơn cả lương thực tự nhiên. Họ đói khát lời Chúa, bởi vì họ đói khát Thiên Chúa. Khi các môn đệ được Đức Giêsu giao cho nhiệm vụ nuôi ăn bốn ngàn người ở một nơi xa cách với mọi nguồn lương thực, họ thốt lên: Trong nơi xa xôi hẻo lánh này, lấy đâu ra đủ bánh để cho mọi người ăn? Dân Israel cũng đã gặp cùng một vấn đề tương tự khi họ ra khỏi nước Aicập, và thấy mình ở trong nơi hoang vắng khô cằn.

Giống như sự quan phòng lạ lùng của bánh manna trong hoang địa, Đức Giêsu, chính Người đã ban bánh dư dật cho đám đông đói khát, những người đã vào hoang địa để tìm kiếm Người. Tin mừng kể lại rằng tất cả đã được thỏa mãn và họ còn thu lượm lại những mẫu bánh thừa còn lại. Khi Thiên Chúa ban phát, Người ban một cách dư dật – hơn cả chúng ta đáng được và hơn cả mức chúng ta cần, để chúng ta cũng có thể có cái gì đó chia sẻ với người khác. Đức Giêsu nuôi dưỡng chúng ta với lời hằng sống và với bánh Thiên đàng của Người.

Đức Giêsu nuôi dưỡng chúng ta với bánh trên trời đích thật

Dấu chỉ nhân bánh ra nhiều khi Thiên Chúa đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát qua các môn đệ tiên báo trước sự sung mãn của bánh Thánh Thể hay bữa tiệc của Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận từ bàn tiệc của Chúa, chúng ta kết hợp mình với Đức Giêsu Kitô, Đấng làm cho cho chúng ta thành người được chia sẻ Mình và Máu Người. Thánh Ignatius thành Antioch (35-107 A.D.) gọi đây là “bánh cung cấp thần dược, thuốc giải cho sự chết, và lương thực cho chúng ta sống vĩnh viễn trong Đức Giêsu Kitô” (Eph 20,2). Thần lương này là sự chữa lành cho cả thân xác và linh hồn, và là sức mạnh cho cuộc hành trình về Thiên đàng.

Khi tới bàn tiệc của Chúa, bạn muốn nhận lãnh điều gì? Sự chữa lành, ơn tha thứ, sự an ủi, và sự bồi dưỡng cho linh hồn mình? Thiên Chúa còn có nhiều hơn thế dành cho chúng ta, hơn cả điều chúng ta cầu xin hay tưởng tượng. Kết quả chính yếu của việc lãnh nhận từ bàn tiệc của Chúa chính là sự kết hợp mật thiết với chính Đức Kitô. Giống như chất nuôi dưỡng thân xác phục hồi lại sức khỏe đã mất, Bí tích Thánh Thể tăng cường cho chúng ta lòng mến, và giúp chúng ta dứt bỏ những gắn bó bất chính với các thụ tạo, và ăn rễ sâu trong tình yêu của Đức Kitô. Bạn có đói khát Đức Giêsu, “bánh sự sống” đích thực không?

“Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Chúa mới có thể làm thỏa mãn sự đói khát trong đời sống của con. Xin Chúa lấp đầy lòng con niềm vui cao cả và sự khát khao mãnh liệt bánh chân thật bởi trời, bánh ban phát sức khỏe, sức mạnh, và sự sung mãn cho thân xác cũng như linh hồn.”

Comments are closed.

phone-icon