The demon has left your daughter – Suy niệm ngày 09.02.2023

0

Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Thursday, February 9, 2023

“The demon has left your daughter”

Scripture:  Mark 7:24-30

24 And from there he arose and went away to the region of Tyre and Sidon. And he entered a house, and would not have any one know it; yet he could not be hid. 25 But immediately a woman, whose little daughter was possessed by an unclean spirit, heard of him, and came and fell down at his feet. 26 Now the woman was a Greek, a Syrophoenician by birth. And she begged him to cast the demon out of her daughter. 27 And he said to her, “Let the children first be fed, for it is not right to take the children’s bread and throw it to the dogs.” 28 But she answered him, “Yes, Lord; yet even the dogs under the table eat the children’s crumbs.” 29 And he said to her, “For this saying you may go your way; the demon has left your daughter.” 30 And she went home, and found the child lying in bed, and the demon gone.

Thứ Năm, ngày 09.02.2023           

Quỷ đã rời khỏi con gái bà

Mc 7,24-30

24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được.25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người.26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.27 Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.”28 Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.”29 Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.”30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

Meditation: Do you ever feel “put-off” by the Lord? This passage describes the only occasion in which Jesus ministered outside of Jewish territory. (Tyre and Sidon were fifty miles north of Israel and still exist today in modern Lebanon.) A Gentile woman – an outsider who was not a member of the chosen people – puts Jesus on the spot by pleading with him to show mercy to her daughter who was tormented with an evil spirit. At first Jesus seemed to pay no attention to her, and this made his disciples feel embarrassed. Jesus very likely did this not to put the woman off, but rather to test her sincerity and to awaken faith in her.

The Lord shows mercy to those who seek him

What did Jesus mean by the expression “throwing bread to the dogs”? The Jews often spoke of the Gentiles with arrogance and insolence as “unclean dogs” since the Gentiles were excluded from God’s covenant and favor with Israel. For the Greeks the “dog” was a symbol of dishonor and was used to describe a shameless and audacious woman. Matthew’s Gospel records the expression do not give dogs what is holy (Matthew 7:6). Jesus, no doubt, spoke with a smile rather than with an insult because this woman immediately responds with wit and faith – “even the dogs eat the crumbs”.

Love conquers with persistent trust and faith

Jesus praises a Gentile woman for her persistent faith and for her affectionate love. She made the misery of her child her own and she was willing to suffer rebuff in order to obtain healing for her loved one. She also had indomitable persistence. Her faith grew in contact with the person of Jesus. She began with a request and she ended on her knees in worshipful prayer to the living God. No one who ever sought Jesus with faith – whether Jew or Gentile – was refused his help. Do you seek Jesus with expectant faith?

“Lord Jesus, your love and mercy knows no bounds. May I trust you always and never doubt your loving care and mercy. Increase my faith in your saving help and deliver me from all evil and harm.”

Suy niệm:  Có bao giờ bạn cảm thấy bị Thiên Chúa “bỏ rơi” không? Đoạn Tin mừng này nói đến một lần duy nhất Đức Giêsu đi truyền giáo bên ngoài vùng đất Do Thái. (Thành Tia và Siđon cách xa 50 dặm về phía Bắc Israel, và ngày nay vẫn còn trong vùng đất Libăng hiện đại). Một người phụ nữ ngoại giáo – một người ngoài không phải thành viên trong dân được tuyển chọn – đặt để  Đức Giêsu vào tình huống khó xử là cầu xin Người tỏ lòng thương xót với con gái bà, đang bị thần dữ hành hạ. Lúc đầu Đức Giêsu xem ra không chú ý tới bà ta, và điều này khiến cho các môn đệ cảm thấy xấu hổ. Đức Giêsu làm điều này để thử thách lòng tin của bà để đánh thức lòng tin nơi bà.

Chúa tỏ lòng thương xót với ai tìm kiếm Người

Đức Giêsu có ý gì khi Người dùng câu nói “ném bánh cho chó”? Người Do Thái thường gọi người dân ngoại với vẻ kiêu ngạo và xấc láo như là “những con chó dơ bẩn” bởi vì dân ngoại bị loại trừ khỏi giao ước và ơn sủng của Thiên Chúa với dân Israel. Đối với người Hy Lạp, hạn từ “chó” là một biểu tượng bất kính và thường để mô tả một người đàn bà lăng loàn và trơ trẽn. Tin mừng Matthêu nói đến thành ngữ này: đừng đưa vật thánh cho chó (Mt 7,6). Rõ ràng, Đức Giêsu nói với một nụ cười hơn là sự khinh bỉ, bởi vì người đàn bà này ngay lập tức đã đáp lại với lòng xác tín “thậm chí con chó cũng được ăn những mảnh bánh vụn”.

Tình yêu chế ngự bởi lòng tin cậy bền bỉ

Đức Giêsu ca ngợi lòng tin và tình yêu của người đàn bà ngoại giáo này. Bà có lòng trắc ẩn với con ruột của mình, và bà sẵn sàng chịu xua đuổi để con gái yêu dấu của bà được chữa lành. Bà cũng có sự kiên trì không khuất phục. Lòng tin của bà lớn lên trong khi tiếp xúc với con người Giêsu. Bà khởi đầu với một lời thỉnh cầu và bà đã quỳ gối kết thúc với lời cầu nguyện tôn vinh Thiên Chúa hằng sống. Không có ai chạy tới Đức Giêsu với lòng tin, cho dù đó là Do Thái hay dân ngoại, mà bị từ chối không giúp đỡ. Bạn có tìm kiếm Đức Giêsu với lòng tin kiên vững không?

“Lạy Chúa Giêsu, tình yêu và lòng thương xót của Chúa không bờ bến. Chớ gì con luôn luôn tin tưởng và không bao giờ nghi ngờ sự quan tâm và thương xót yêu thương của Chúa. Xin gia tăng lòng tin của con trong sức mạnh giải thoát của Chúa, và xin cứu con thoát khỏi mọi sự dữ và hiểm nguy.”

Comments are closed.

phone-icon